icon-sitemap

[gimė 1935 02 28 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – skautų veikėjas. 1942-1945 lankė Kybartų mieto pradinę mokyklą. 1945 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją, mokėsi Matenburgo (Kaselio žemė) lietuvių gimnazijoje. 1949 m. išvyko į JAV. Nuo 1945 m.skautas. Buvo draugininkas, tuntininkas. 1976- 1978 – Lietuvių skautų sąjungos tarybos valdybos pirmininkas. 1970-1975 – lietuvių skautų vadovų mokyklos „Ąžuolas“ vedėjas. Nuo 1975 m. – Lietuvių skautybės fondo organizatorius ir pirmininkas. Gilveristų sąjūdžio (1976 m. Anglijoje) dalyvis, Lietuvių skautų sąjungos VI tautinės stovyklos (1978 m. Australijoje) dalyvis. Dirbo „Skautų aido“ redakcinėje komisijoje, redagavo „Krivūlės“ biuletenį. Buvo Pasaulio lietuvių bendruomenės Jaunimo metų (1966 m.) komiteto pirmininkas, dalyvavo tų metų kongrese (Argentinoje). Apdovanotas aukščiausiu pasaulio lietuvių skautų žymeniu – „Geležinio Vilko“ ordinu, „Boy Scouts of American Silver Beaver“ ordinu ir kitais žymenimis.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Nuotrauka iš http://www.alytus.lt/garbes-pilieciai

[gimė 1921 05 21 Pajevonio k., Vilkaviškio aps. - 1997 04 29 Alytuje] - pedagogas, nusipelnęs kultūros ir švietimo darbuotojas. 1941 m. baigė Vilkaviškio g-ją ir Marijampolės pedagoginius kursus. Nuo 1947 m. Alytaus I vidurinės mokyklos mokytojas, kultūros namų meno vadovas. Nuo 1957-ųjų, Valentinas Kirlys su Jaunučiu Žilinsku per vietinį Alytaus radiją vedė pirmąsias laidas „Šnekutis – pleputis“. Su kitais 1958 m. Alytuje įsteigė meninę agitbrigadą „Sprigtas“ (vieną pirmųjų Lietuvos TSR), 1959 m. - liaudies teatrą. Surežisavo apie 30 pjesių. Daugumoje pjesių vaidino pagrindinį vaidmenį. Alytaus kultūros premijos laurėtas (1993 m.). 2001 metais tapo Alytaus miesto garbės piliečiu.

Nuotrauka iš http://lzinios.lt/lzinios/Zmones/vertejas-suzavejes-britu-lordus/142526

[gimė 1939 05 31 Rumokų k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps.] - literatūros tyrinėtojas, vertėjas. 1962 m. VU baigė anglų k. ir literatūrą. Nuo 1968 m. dirba Lietuvos MA Užsienio kalbų katedroje. 1991 m. dirbo Lietuvos inform. Biuro Londone vadovu. Parašė vadovėlių vidurinėms mokykloms „Anglų literatūra“ (su kt., 1971), „Amerikiečių literatūra“ (su kt., 1992), lietuvių kalbos ir anglų - lietuvių kalbų žodynų vaikams, paskelbė straipsnių apie anglų rašytojus, išvertė 20 jų romanų ir apysakų (R. Bradbury „Marso kronikas“, 1967; J. F. Cooperio „Šnipą“, 1972; A. Ch. Clarke‘o „2001 metų kosminę odisėją“, 1974; H. G. Wellso „Laiko mašiną“, 1977; C. D. Simako „Miestą“, 1980; A. Burgesso „Šekspyrą“, 1990), R. Scarry prozos knygų vaikams, „JAV istorijos apybraižą“ (1998).

Šaltiniai:
1.    Jonas Šlekys. Gražvydas Kirvaitis. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. X (Khmerai-Krelle). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 170 psl.
2.    Vanagas, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius: Lietuvos TSR Mokslų akademija. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1987.
3.    Vanagas, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. – 2-asis patais. ir papild. leidimas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996.
4.    Musteikis A. (2010) Vertėjas, sužavėjęs britų lordus. In: Lietuvos žinios (2010-08-18). Prieiga internete http://lzinios.lt/lzinios/Zmones/vertejas-suzavejes-britu-lordus/142526

[gimė 1909 06 23 Dotamų k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. - 1980 12 05 Vilniuje] - agronomas, karininkas. 1928 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją, 1934 m. - Dotnuvos žemės ūkio akademiją, kurį laiką joje dirbo. 1936 09 15 baigė Karo mokyklą ats. jaun. leitenanto laipsniu. 1937 - 1945 Rumokų bandymų stoties agronomas, direktoriaus pavaduotojas, direktorius. 1945 - 1948 Žemės ūkio komisariato (vėliau Žemės ūkio m-ja) Vilniuje Mokslo skyriaus viršininkas. Nuo 1948 m. dirbo Karoliniškių, vėliau Vilniaus veislių tyrimo punkte agronomu, direktoriaus pavaduotoju, direktoriumi, kelis metus vyr. dėstytoju Vilniaus pedagoginio instituto Botanikos katedroje. 1962 - 1979 Žemės ūkio m-jos Valstybinės veislių tyrimo inspekcijos agronomas - inspektorius. Mirė 1980 m., palaidotas Rokantiškių (Vilniaus r.) kapinėse.

Nuotrauka iš http://www2.el.vgtu.lt/katedros/rek/destytojai/kirvaitis.htm

[gimė 1942 04 23 Rumokų k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps.] - radiotechnikas, elektronikas. 1964 m. baigė KPI Vilniaus filialą iki 1969 m. jame dirbo. Nuo 1969 m. dirba VGTU (iki 1990 VISI, 1990 - 1996 VTU), 2001 - 2002 Elektronikos fakulteto dekanas, nuo 2002 m. mokslo prorektorius; profesorius (1996). Mokslinių tyrimų svarb. sritys: greitaveikių elektrodinaminių vėlinimo sistemų teorija, kompiuterinis modeliavimas, eksperimentinis tyrimas ir taikymas sparčiose ir tiksliose informacijos apdorojimo sistemose. Monografijos: „Elektrodinaminės vėlinimo ir kreipimo sistemos“ (su Z. Vainoriu S. Štaru, 1986, rusų k.), „Elektrodinaminės vėlinimo linijos“ (1995). Parašė vadovėlius: „Mikroelektronikos pagrindai“ (su S. Štaru, 1995), „Loginės schemos“ (1999), „Elektroninių schemų projektavimas kompiuteriais“ (su kt., 2001), „Anologinės elektronikos įtaisai“ (su R. Martavičiumi, 2003). Apdovanotas LTSR valstybine premija (su kt., 1978), Lietuvos mokslo premija (su kt. 1997).

Šaltiniai:
1.    Raimundas Kirvaitis. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 2 (Grūdas-Marvelės). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1986. - 318 psl.
2.    Raimundas Kirvaitis. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. X (Khmerai-Krelle). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. - 171 psl.

J.Kirvelaitis Detroite. 1957 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1901 03 17 Šakmušio (gal Sarmačinų) k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1986 03 24 Detroite (JAV)] - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. 1919 11 11 pašauktas stojo į Lietuvos kariuomenę. 1923 07 už lenkų fronte parodytą narsą bei didvyriškumą apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi. 1944 m., artėjant tarybinei kariuomenei, iš Lietuvos pasitraukė į Vakarus, gyveno perkeltųjų asmenų stovyklose Vokietijoje. 1950 m. išvyko į JAV ir apsigyveno Detroite. Čia gyvendamas įsijungė į lietuvišką veiklą, priklausė „Švyturio“ jūros šaulių kuopai, ramovienams, Amerikos lietuvių bendruomenei (ALB), Balfui, Dariaus ir Girėno klubui, Lietuvių fondui ir kitoms organizacijoms. Mirė 1986 m., palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.
2.    Virtuali paroda „“Lietuvos kariuomenės savanoriai“. Prieiga internete http://virtualios-parodos.archyvai.lt

[gimė 1896 10 03 Šakmušio k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1953 10 25 Čikagoje, IL] - kunigas. Pradžios mokslus ir progimnaziją baigė Pilviškiuose. Mokėsi Seinų ir Žitomiro kunigų seminarijose. Studijavo Lietuvos universitete Kaune ir 1926 m. baigė humanitarinių mokslų studijas. 1923 m. mokytojavo Vilkaviškio „Žiburio‘ g-joje. 1923 - 1926 buvo Lietuvos Kariuomenės karo kapelionas. Karo metu Vilniaus suaugusių g-jos vadovas, inspektorius. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1950 m. išvyko į JAV. Rašė „Židiniui‘, „Tiesos keliui“ ir kt. Parašė knygas: „Šviesa ir gyvenimas“, (2d., 1932 - 1933), „Katalikų dorovės mokslas) (1929), „Kristaus bažnyčia“ (1933), „Liturgika“ (1938).

[gimė 1894 Pilviškiuose, Vilkaviškio aps. - 1922 03 04 Kaune] - siuvėjas, revoliucinio judėjimo dalyvis. Kilęs iš darbininkų. I pasaul. karo metais kaizerinių okupantų kalintas Vilniuje. Buvo darbininkų atstovų tarybos vykdomojo komiteto pirmininkas. 1919 02 sukilimo prieš vok. interventus ir buržuaz. nacionalistus Užnemunėje dalyvis. 1919 m. kalintas Kaune. 1920 m. įkūrė darbininkų profsąjungą Pilviškiuose, buvo jos valdybos pirmininkas, vėliau organizavo Alytuje profsąjungas. 1921 m. suimtas. Mirė Kauno kalėjime.

[gimė 1933 11 01 Pilviškių k., Vilkaviškio aps.] - rankininkė, SSRS sporto meistrė (1957). 1958 m. baigė LVKKI. 1956 - 1962 žaidė KKI. LŽŪA, Kauno „Žalgirio“ moterų rankinio komandose. 5 kartus Lietuvos moterų rankinio čempionė (1956 - su „Žalgiriu“, 1957, 1958, 1960 - su KKI, 1959 - su LŽŪA), Lietuvos taurės 3 kartus laimėtoja (1957 - su KKI, 1958 ir 1959 - su LŽŪA). SSSR 2 kartus čempionė (1957, 1960 - su Žalgiriu), 2 kartus vicečempionė (1958, 1961 - su „Žalgiriu“), SSSR čempionatų 3 kartus bronzos medalių laimėtoja (1956, 1962 - su „Žalgiriu“, 1959 - su LŽŪA). Rezultatyviausioji SSSR moterų rankinio rinktinės žaidėja (1956 - 1962). Pasaulio jaunimo ir studentų žaidynių rankinio varžybų bronzos medalininkė (1957 Maskva, su SSRS rinktine).

Romualdas Kisielius

[gimė 1932 02 07 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] - poetas, fotografas, visuomenininkas. Mokėsi Kybartuose. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją. 1957 - 1959 Niujorko universitete studijavo buhalteriją, anglų kalbą ir literatūrą, muziką. 1947 - 1957 skautų vyčių narys. Ilgus metus buvo J. Matulaitienės tautinių šokių grupės akordeonistas. Bendradarbiauja „Ateityje“, „Drauge“, „Darbininke“, „Karyje“ ir kt. Išleido eilėraščių rink. „Pirmoji sėja“ (1960), „Žiedlapiai“ (1994). Už parodose eksponuotas fotografijas gavo apdovanojimų.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba