icon-sitemap

[gimė 1883 10 19 Karklupėnų k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps.] – Lietuvos pašto organizatorius. Baigęs Virbalio miesto mokyklą, įstojo dirbti į Kybartų pašto įstaigą, kuri tuo laiku vadinosi Virbalio paštas, nes Kybartai buvo tiktai kaimas prie vokiečių – rusų sienos, bet ten veikė ta Virbalio vardo įstaiga. I Pasauliniam karui prasidėjus, Virbalio paštas tuojau buvo evakuotas į Vilnių. Į Vilnių išvyko ir Juozas Liubinskas. Ten jam teko išbūti apie 6 savaites, kol Virbalio – Kybartų rajone vyko karo mūšiai. Paštas nespėjo evakuotis ir dalis jo tarnautojų pateko į vokiečių rankas. Juozas Liubinskas, kaip uniformuotas pašto tarnautojas, buvo vokiečių apsuptas ir pateko į jų rankas ir kartu su kitais buvo išvežtas į Vokietiją. Visi kartu skurdo badavo ketverius metus. Juozas Liubinskas sugrįžo į Kybartus.  Tuo laiku kūrėsi laisva ir nepriklausoma Lietuva. J. Liubinskas paskiriamas Suv. Kalvarijos pašto viršininku su teise organizuoti paštą Cipliškėse ir Augustave. Darbas provincijoje J. Liubinskui nepatiko ir 1919 m. išvyko į Kauną dirbti organizuojamoje Pašto Valdyboje, kaip stalo reikalų vedėjas. Po penkerių darbo metų Pašto Valdyboje, pertvarkant etatus ir ir pareigas, J. Liubinskas  buvo paskirtas administracijos referentu. Jis jau buvo baigęs Aukšt. Administracijos kursus Kaune, kurie truko apie porą metų.

[gimė 1902 05 10 Pajevonio k., Vilkaviškio aps.] - vargonininkas. Groti vargonais mokėsi Vištytyje, 1928 m. su parapijos choru dalyvavo dainų šventėje Kaune. 1933 m. persikėlė į JAV. Tobulinosi pas prof. J. Žilevičių. 1934 - 1941 buvo vargonininkas Aušros vartų parapijoje Niujorke, NY, 1941 - 1947 Šv. Mykolo parapijoje Bayonne, NJ. Dalyvavo įvairiose dainų šventėse. ALRK Vargonininkų sąjungos narys.

Šaltiniai:
1.    Juozas Liubinskas. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Liubinskas

Nuotrauka iš http://www.lse.lt/index.php?3315241383

[gimė 1946 06 27 Virbalyje, Vilkaviškio r. - 2002 10 06 Vilniuje) - krepšininkas, krepšinio organizatorius. 1978 m. baigė VISI. Žaidė Vilniaus „Statybos“ vyrų krepšinio komandoje (1966-71). Lietuvos vicečempionas (1966), Lietuvos krepšinio taurės laimėtojas (1969). 1972-77 ir 1988-90 Vilniaus „Statybos“ komandos administratorius, viršininkas, 1990-94 Šarūno Marčiulionio krepšinio fondo pirmininkas. Vienas Lietuvos krepšinio lygos (LKL) steigėjų, LKL gen. sekretorius (1994-96). 1996-2001 Vilniaus Lietuvos ryto klubo direktorius. LKL Garbės ženklas (2002).

Šaltiniai:
1.    Algimantas Ližaitis. Prieiga internete http://www.lse.lt/index.php?3315241383

[gimė 1882 09 16 Pilviškiuose, Vilkaviškio aps. - 1956 04 02 Wilkes - Barre, PA] - teisininkas, vi-suomenininkas. 1892 m. su tėvais atvyko į JAV. 1907 m. baigė Pennsylvanijos  universitete Filadelfijoje teisės mokslus, įgijo bakalauro laipsnį. Dirbo advokatu Wilkes - Barre. Dalyvavo liet. veikloje. 1916 m. Lietuvių dienos (šalpa nukentėjusiems nuo karo) paskelbimo iniciatorius, organizacinio, 1918 m. bendrojo vykdomojo komiteto pirmininkas. 1919 m. dalyvavo delegacijoje, stebėjusioje Paryžiaus taikos konferenciją. Kurį laiką buvo LRKSA ir SLA teisinis patarėjas. Apdovanotas LDK Gedimino ordinu (1938).

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[g. 1962 m. rugpjūčio 18 d. Virbalyje, Vilkaviškio r.] – Lietuvos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas. 1990 m. baigė Kauno politechnikumą, technologas. UAB „Šilutės modemas“ Vilkaviškio filialo agentas. Lietuvos socialdemokratų partijos Vilkaviškio rajono skyriaus narys. Nuo 2011 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys. Bendruomenės „Virbalio vartai“ pirmininkas. Be bendruomenės „Virbalio vartai“ pirmininko pareigų, dar yra Žemės ūkio rūmų tarybos narys, Virbalio vidurinės mokyklos tarybos narys, Vilkaviškio r. savivaldybės tarybos etikos ir procedūrų komisijos narys, Vilkaviškio r. kaimo bendruomenių sąjungos tarybos pirmininkas. 2015 m. įsteigtame Senųjų amatų centre rengia edukacinę programą „Duonos kelias“, organizuoja pažintines ekskursijas, įvairius renginius, iš kurių svarbiausias – senasis Virbalio Žolinės jomarkas, vykstantis kasmet senojoje turgaus aikštėje, kuri yra Lietuvos urbanistikos paminklas.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1887 12 28 Virbalyje, Vilkaviškio aps.] – karininkas, veterinarijos gydytojas. 1895-1898 lankė Virbalio pradinę mokyklą. 1899-1907 mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje. 1908-1913 studijavo Dorpato veterinarijos institute. 1920 03 01 suteiktas veterinarijos vyresniojo leitenanto laipsnis. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose su bolševikais. 1920 09 03 pakeltas kapitonu, 1921 05 20 – majoru, 1925 05 15 pakeltas pulkininku leitenantu. Nuo 1925 09 21 ėjo karo veterinarijos viršininko, vėliau karo veterinarijos inspektoriaus pareigas. 1930 08 31 pačiam prašant paleistas į atsargą. 1937 07 13 išbrauktas iš atsargos karininkų sąrašų kaip miręs.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

[gimė 1924 09 24 Simaneliškių dvare, Alvito vls., Vilkaviškio aps. - 2006 Toronte (Kanada)] - pedagogė, visuomenininkė. Baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją ir vokiečių k. mokytojams parengti kursus. Dvejus metus mokytojavo Leipalingyje. 1944 m. pasitraukė į vakarus. Studijavo Vokietijoje, vėliau apsigyveno Kanadoje, kur mokėsi Monrealio McGyl universitete įgijo socialinės darbuotojos specialybę. Aktyviai dirbo stiprinant Pasaulio Lietuvių bendruomenės (PLB) veiklą Lietuvoje (1988 - 1997); 1988 - 1992 buvo PLB valdybos vicepirmininkė, 1993 m. rūpinosi PLB Atstovybės atidarymu Lietuvos respublikos seime, talkino savo vyrui dr. Petrui Lukoševičiui, pirmajam PLB atstovui Lietuvoje. 1997 m. vadovavo pirmojo PLB Seimo Lietuvoje programos komisijai. Nuo 1990 m. aktyviai bendradarbiavo su įvairiomis Lietuvos sveikatos ir socialinės apsaugos institucijomis.

Nuotrauka iš http://www.voruta.lt/algirdas-lukosevicius-1932%E2%80%932011/

[gimė 1932 08 29 Gražiškių k., Vilkaviškio aps. – 2011 12 01 Kaune] – docentas, biomedicinos mokslų daktaras, agronomas. 1957 m. baigė LŽŪA. 1961 – 2002 dirbo Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute. 1965 - 1967 dėstė LŽŪA, 1968 - 1975 VU Kauno vakariniame fakultete; doc. (1970). LKMA narys (1992). Mokslinių tyrimų sritis - sodo augalų selekcija. Pirmas Lietuvoje pradėjo trešnių selekcijos darbus. Sukūrė 12 kriaušių, 12 slyvų, 11 trešnių, 2 vyšnių veisles. Svarb. veikalai: „Lietuvos pomologija“ (su kt., 1962 ³1990 1 t., 1996 2 t.), „Vyšnių auginimas“ (1994), „Kriaušių auginimas“ (1994). Paruošė katalogus „Slyvų veislės“ (2002), „Vyšnių ir trešnių veislės“ (2002). Apdovanotas D. Rudzinsko premija (1988), Lietuvos mokslo premija (1998).

Šaltiniai:
1.    Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai: [apžvalgų ir biografijų rinkinys]/ [redakcinė kolegija: Vida Dauderienė … [et al.] Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2015, 2 d.: iliustr., faks., portr.; 31 cm
2.    Algirdas Lukoševičius. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Algirdas_Luko%C5%A1evi%C4%8Dius
3.    Algirdas Lukoševičius (1932-1911). Prieiga internete http://www.voruta.lt/algirdas-lukosevicius-1932%E2%80%932011/

[gimė 1826 05 26 Sausininkų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. - 1893 04 22 Gražiškiuose. (Vilkaviškio r.)] - kunigas, knygnešys. Baigė Seinų kunigų seminariją. Į kunigus įšventintas 1853 12 31. Kunigavo Alvite, Simne, Meteliuose, Lenkijos parapijose. 1876 m. perkeltas į Lietuvą, paskirtas Gražiškių klebonu. Patalkindavo vietiniams knygnešiams - nuveždavo į kt. parapijas jų įduotos liet. spaudos. Yra atvežęs spaudos Agotai Zigmantaitei į Kalvariją. Paliko knygų ryšulius iškrovęs ant šaligatvio.

Šaltiniai:
1.    Kaluškevičius, Benjaminas (1934-). Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904 : [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius ; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos literatūros ir meno archyvas. - Vilnius : Diemedis, 2004 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 275-276 p.
2.    Ališytė-Šulaitienė, Ona. Alvito knygnešiai ir daraktoriai. 2009. Prieiga internete http://www.tekstai.lt/tekstai-apie-tekstus/5029-ona-alisytesulaitiene-alvito-knygnesiai-ir-daraktoriai?catid=94%3Abendroji-literatros-kritika

[gimė 1914 12 01 Virbalyje, Vilkaviškio aps.] - farmacininkas, visuomenės veikėjas. 1937 m. baigė farmacijos mokslą San Paulo mst. (Brazilija) ir ten įsigijo vaistinę. San Paulo liet. tarybos narys. 1954 m. savo namuose įkūrė vargo mokyklą, pats kalbino jai mokinius (susidarė per 50), savo lėšomis išlaikė šią mokyklą ir 1955 m. davė lėšų išleisti lietuvių k. vadovėliui „Tėvų kalba“. Buvo Brazilijos LB valdybos narys.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Lietuvių enciklopedija. T.16: Lietuva – LVS. - 1958. - 541.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba