icon-sitemap

Janina Marija Mačiokaitė Pleškūnienė

[gimė 1920 09 23 Kybartuose, Vilkaviškio aps. – 2010 Vilniuje] – dailininkė. Mokėsi Kybartų miesto pradinėje mokykloje, Kybartų gimnazijoje ir Šiaulių mokytojų seminarijoje. 1939 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją ir mokytojavo Žemaitijoje. 1942 m. įstojo į Vilniaus dailės akademiją. Tapybos ją mokė profesoriai Antanas Gudaitis ir Viktoras Vizgirda, piešimo – prof. Juozas Mikėnas ir Petras Aleksandravičius. Vokiečių okupacijos metais dalyvavo kun. Alfonso Lipniūno vadovaujamoje ateitininkų organizacijoje. 1949 m. baigusi dailės studijas, dėstė tapybą, kompoziciją, piešimą Kauno Juozo Naujalio meno mokykloje, Stepo Žuko dailės technikume, o 1979 m. - Vilniaus J. Vienožinskio meno mokykloje. Dirbo aliejinės tapybos srityje, pastele, akvarele tapė portretus, peizažus, natiurmortus, kompozicijas.

Nuotr. iš: http://www.plienosparnai.lt/page.php?487

[gimė 1899 03 17 Gudelių k., Pilviškių vls., Marijampolės aps. (dabar Vilkaviškio r.) - 1950] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mokėsi Marijampolės ir Kauno „Aušros“ g-jose. 1919 01 02 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 12 16 baigė Karo mokyklą pėst. leitenanto laipsniu. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.1921 02 20 paskirtas Oro laivyno mokomosios eskadrilės mokiniu žvalgu. 1922 11 09 suteiktas oro žvalgo vardas. 1923 12 01 pakeltas į inžinerijos vyr. leitenantus. 1926 07 15 baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Bendrąjį skyrių. 1928 08 01 perkeltas į Karo mokslų valdybą, su KAM stipendija komandiruotas į Italiją studijuoti Aukštojoje Karo mokykloje (Scuola di Guerra). 1930 01 15 iš studijų atšauktas. 1931 09 14 pakeltas į majorus. 1936 m. baigė VDU Teisių fakultatą. 1937 09 07 pakeltas į gen. štabo plk. leitenantus.

Nuotr. iš: http://www.plienosparnai.lt/page.php?488

[gimė 1900 03 17 Gudelių k., Pilviškių vls., Marijampolės aps. (dabar Vilkaviškio r.) - 1927 07 16 Kaune] - karo lakūnas. 1914 m. baigė g-jos Marijampolėje 4 klases, mokėsi Kauno „Aušros“ berniukų g-joje. 1920 10 17 baigė Karo mokyklą pėst. leitenanto laipsniu. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais. 1922 05 01 paskirtas III pėst. divizijos štabo komendantu, 1923 05 01 - 7 pėst. pulko 6 kuopos jaun. karininkas. 1924 09 19 perkeltas į Karo aviaciją. 1925 01 12 pakeltas į vyr. leitenantus. 1926 06 10 paskirtas I oro eskadrilės oro žvalgu. 1926 10 baigus aukštojo pilotažo kursą suteiktas karo lakūno vardas. 1927 07 16 aviakatastrofoje mirtinai sužeistas. Palaidotas Kauno m. kapinėse, jas naikinant perlaidotas Seniavos kapinėse.

P.Mačiulaitis (kairėje) su draugais. 1920 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1897 12 10 Lauckaimio k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. – 1985 01 10] - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. Viršila Petras Mačiulaitis dalyvavo kovose prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus. Iki pat karo Kybartų valsčiuje dirbo seniūnu. Mirė 1985 m., palaidotas K. Naumiesčio mst. kapinėse. Apdovanotas 1-jo laipsnio Vyties Kryžiumi (1919).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Nuotrauka iš https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/emigrantai/emigrantas-zenonas-norejo-tapti-kunigu-bet-pabego-ir-is-seminarijos-ir-nuo-moteru-592-472985

[gimė 1972 10 31 Kybartuose, Vilkaviškio r.] – teologijos bakalauras. 1979-1989 mokėsi Kybartų K. Doenelaičio vidurinėje mokykloje. 1989-1991 – Vilkaviškio žemės mokykloje, 1991-1996 – Kauno kunigų seminarijoje, 1996-1998 Kauno Vytauto Didžiojo universitete studijavo teologiją. 1998 m. išvyko į Norvegiją, įsijungė 1912 m. pradžioje kurtos Rogalando lietuvių bendrijos veiklą, buvo išrinktas bendrijos valdybos pirmininko pavaduotoju. Aktyviai bendradarbiauja bendruomenės renginiuose, rašo straipsnius spaudai, prisideda prie renginių organizavimo.

[gimė 1915 01 24 Vilkaviškio aps. - 1990 10 15 Lakewoode, OH] - gydytojas.  1941 m. baigė VDU Medicinos fakultetą. 1950 m. atvyko į JAV, apsigyveno Niujorke, NY, 1954 m. persikėlė į Clevelandą, OH. Išlaikęs egzaminus įgijo teisę verstis privačia gydytojo praktika Ohio valstijoje. Dirbo Lakewoodo ligoninėje.

S.Mačiulio kryželis Ukmergės kapinėse. 2010 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1897 Rudežerių k., Vilkaviškio vls. ir aps. - 1920] - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. Pagal profesiją – žemdirbys. 1919 m. įstojo į Lietuvos kariuomenę. Tarnavo vyresniojo puskarininkio laipsniu 2-ajame pėstininkų Algirdo pulke. 1919 m. rugpjūčio mėn. buvo sužeistas. 1920 m. spalio 31 m. sunkiai sužeistas ir lapkričio 3 d. mirė nuo sunkių sužeidimų. Palaidotas Ukmergės miesto kapinėse, Vaižganto gatvėje, žuvusių karių plotelyje. Ant kryžiaus pavardė užrašyta kitaip – Mičiulis. Jo Vyties kryžius Nr. 181 perduotas tėvui Pijui Mačiuliui.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Žemės ūkio ministerijos tarnautojas A.Mačiulskas. 1934 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1897 12 29 Beržinių k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. - 1987 01 24] - savanoris, Vyties kryžiaus kavalierius. 1919 m. kovo 17 d. pašauktas į Lietuvos kariuomenę. Iš kariuomenės paleistas 1921 m. gruodžio 1 d. 1925 m. stojo tarnauti į pagalbinę ūkio tarnybą Žemės ūkio ministerijoje, kuri dirbo keliolika metų. Buvo aktyvus Šaulių sąjungos narys. Žmona Ona Gastanauskaitė (1894-1970). Užaugino sūnų Laimutį (g. 1931 m.). 1940 m. buvo atleistas iš pareigų. Įsidarbino Kauno Žaliakalnio bibliotekos sargu ir dirbo iki 1942 m. vasario mėn. Palaidotas Kauno Romainių kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.) / Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Nikolajus Mačiulskis

[gimė 1903 05 26 Virbalyje, Vilkaviškio aps.] - inžinierius architektas. 1913 - 1923 mokėsi Virbalio, Rygos ir Karaliaučiaus g-jose. 1924 - 1929 studijavo Aukštojoje technikos mokykloje Berlyne; gavo inžinieriaus architekto diplomą. 1930 m. baigė Karo mokyklą inž. ats. leitenanto laipsniu. 1935 11 23 pakeltas į ats. leitenantus. 1932 - 1939 dirbo Vidaus reikalų m-jos Statybos inspekcijos inžinieriumi, referentu, 1940 m. - šios ministerijos Statybos departamento Urbanistikos skyriaus vedėju. 1942 - 1945 vokiečių civilinės valdžios vertėjas, statybininkas. Parengė pradžios mokyklų tipinių projektų, suplanavo Šventosios žvejų miestelį ir vasarvietę, prižiūrėjo statybas; su kitais parengė statybos įstatymo pakeitimus ir papildymus, statybos normas ir standartus. Svarbiausi projektai: M. Povilaičio, Vitkauskų ir Baltrušaičių vilos, M. Bliūdžiaus, A. Bliumo namai Kaune, Mačiulskių vasarnamis Lampėdžiuose, Petrašiūnų bažnytėlė, kino teatras „Romuva“ Kaune. 1936 m. su P. Bieliniu gavo I premiją Lietuvos „Lloydo“ bendrovės namų konkurse. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, iki 1953 m. dirbo Vakarų Berlyno Vilmersdorfo savivaldybės architektu. 1953 m. persikėlė į JAV. Dirbo braižytoju, architektu Niujorke, NY. ALIAS Niujorko skyriaus narys.

[gimė 1886 11 17 Balčiūnų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps.] - teisininkas. 1907 m. baigė Marijampolės g-ją ir 1911 m. teisės mokslus Maskvos universitete. Iki 1918 m. advokatavo Raseiniuose. 1944 m. pasitraukė į Austriją, 1948 m. atvyko į Kanadą. Besimokydamas Marijampolės g-joje organizavo slaptus liet. moksleivių ratelius, knygynėlį, lietuviškus vakarus ir kt. 1917 09  17 - 21 dalyvavo lietuvių konferencijoje Vilniuje, 1918 - 1919 organizavo savivaldybes Vilkaviškio ir Raseinių aps.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba