icon-sitemap

[gimė 1900 07 14  Obšrūtų  k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1980 02 08 Clevelande, OH] - gydytojas. 1920 baigė Marijampolės realinę g-ją, 1929 m. - baigė Lietuvos universiteto Medicinos fakultetą. 1937 - 1944 rentgeno kabineto vedėjas, 1937 - 1942 vyr. dėstytojas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, nuo 1949 m. gyveno JAV. Vertėsi gydytojo praktika. Priklausė Kauno medicinos draugijai ir Draugijai kovai su vėžio liga. Bendradarbiavo V Lietuvos gydytojų kongreso darbuose (1937).

[gimė 1907 02 10 Obšrūtų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps.] - ekonomistas, teisininkas. 1926 m. baigė Vilkaviškio „Žiburio“ g-ją ir 1932 m. VDU Teisės fakulteto ekonomikos skyrių. Studijuodamas 1927 - 1928 buvo studentų Teisininkų ir ekonomistų draugijos pirmininkas; redagavo „Studentų balsą“. 1930 - 1940 Ekonominių studijų draugijos reikalų vedėjas, žrn. „Tautos ūkis“ redaktorius. 1934 - 1936 vienas turizmo biuro organizatorių bei turizmo sąjungos centro valdybos narių. 1940 - 1941 žrn. „Liaudies ūkis“ techninis redaktorius. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1947 - 1948 Lietuvių kooperatyvų sąjungos pirmininkas bei reikalų vedėjas Vokietijoje. 1950 m. persikėlė į JAV. Nuo 1956 m. veikė JAV LB Worcesterio, MA, apylinkėje (buvo pirmininkas), Bostono, MA, apygardos valdyboje; nuo 1956 m. redagavo „Lietuvių žinias“. Ekonomikos klausimais bendradarbiavo spaudoje.

Nuotrauka iš http://www.santaka.info/?sidx=15518

[gimė 1860 Vilkaviškyje - 1924] - dailininkas, grafikas. Mokėsi Vilniuje, Varšuvoje, Peterburgo dailės akademijoje. Už diplominį darbą „Ivano Rūsčiojo mirtis“ jis apdovanotas aukso medaliu. Nuo 1881 m rengė parodas Peterburge, Maskvoje, Varšuvoje, Karaliaučiuje, Londone, Amsterdame, Sent Luise. Garsūs jo tapyti paveikslai „Maranai“ (už šį paveikslą gavo akademiko vardą), „Balandžio 18-oji Tiurenčeno kalnuose“, „Amžinas keleivis“, „Vėl tėvynėje“. Taip pat populiarūs jo grafikos albumai „Biblijos moterys“, „ Biblijos vyrai“ ir „Vaizdai iš žydų gyvenimo“ (išleisti 1894 - 1900). Nuo 1910 m. jis dėstė piešimo pamokas meno mokyklose, paskelbė daug meno kritikos straipsnių.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Žilinskas A. Vilkaviškio miesto įžymybė – dailininkas Moisiejus Maimonas. 2009. Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=15518

[gimė 1900 m. Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. – 1919 08 17] – savanoris kūrėjas. 1907-1909 mokėsi Kybartų pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose ir 1919 m. rugpjūčio 17 d. jose žuvo. Palaidotas Vilkaviškio kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

[gimė 1941 06 14 Vilkaviškyje - 1993 09 21 Bostone, MA] - teisininkė, visuomenės veikėja. 1949 m. su tėvais emigravo į JAV, apsigyveno Bostone, MA. 1959 m. Norwoode, MA baigė vid. mokslą. 1963 m. Harvardo universitete Cambridge, MA, įgijo bakalauro laipsnį. 1971 m. baigė Bostono universiteto Teisės mokyklą. Apdovanota šios mokyklos „Homers Albers Moot Court“ žymeniu. 1971 m. gavo teisę dirbti advokate Massachusettso valstijoje. 1971 - 1972 dirbo Bostono teisės bibliotekoje bibliotekininke. 1972 - 1974 Bostono apeliacinio teismo įgaliotinė, 1974 m. Suffolko universiteto Bostone Teisės mokyklos instruktorė. 1974 - 1976 advokatė nuosprendžių skelbėjo kabinete Aukščiausiajame teisme. 1976 - 1987 šio teismo nuosprendžių skelbėjo pavaduotoja. 1987 - 1993 Suffolko r. prokuroro pavaduotoja. Dalyvavo liet. visuomeninėje veikloje: buvo LSS, „Santaros - Šviesos“ federacijos narė, Lietuvių skautų fondo teisės patarėja.

Šaltiniai:
1.    Žilinskas, A. Operos primadonos dovanos muziejui. 2007. Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=6833

J.Maknauskas. 2011 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1894 Grajauskų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. - 1974] - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. 1919 m. pašauktas stojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo kovose prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus. Mirė 1974 m. pavasarį, palaidotas Bartninkų mstl. kapinėse. Apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyties Kyžiumi  (1919).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.) / Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. – 156 p.

[gimė 1880 Užbalių k., Vilkaviškio aps. - 1955 Marijampolėje] - knygnešys. Liet. spaudą platinti paskatino Andrius Verbyla, abu eidavo į M. Lietuvą parsigabenti liet. spaudos. Bendradarbiavo ir su knygnešiu Juozu Kancleriu. Po J. Kanclerio arešto Kazys Grinius jam pasiūlė pačiam iš Tilžės parsinešti liet. spaudos. Platindavo Marijampolės apylinkėse iki spaudos draudimo panaikinimo. Dalyvavo 1905 m. revoliucijoje. Iš M. Lietuvos parnešdavo revoliucinės spaudos ir atsišaukimą. 1906 m. buvo areštuotas, nuteistas pusantrų metų kalėti.

Šaltiniai:
1.    Kaluškevičius, Benjaminas (1934-). Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: [žinynas]/ Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos literatūros ir meno archyvas. - Vilnius: Diemedis, 2004 (Vilnius: Vilniaus spauda). - 282 p. : iliustr., portr.

Jono Maknavičiaus primicijos. Nuotrauka iš Praėjusio laiko akimirkos: Gražiškių krašto nuotraukų albumas/ sud. Dainius Gurevičius. - Punskas: „Aušra“, 2018.

[gimė 1908 02 10 Gražiškių vls., Vilkaviškio aps.] - kunigas, teologijos licenciatas, daktaras. Mokėsi Gražiškių pradžios mokykloje, Marijampolės Rygiškių Jono g-joje, Seinų (Gižuose) kunigų seminarijoje. Baigė teologijos - filosofijos licenciato laipsniu. Vikaras Meteliuose, Kalvarijoje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Studijavo Wurzburgo universitete Vokietijoje, apgynė daktaro disertaciją. 1950 m. išvyko į JAV, dirbo Kentukio, Bruklino, Grand Rapido parapijose. Aštuonerius metus buvo seselių kapelionu N. Porte. Vėliau Providense lietuvių parapijos klebonas. Čia, išėjęs į pensiją ir apsigyveno vyskupijos kunigų namuose. Čia atšventė kunigystės 50-metį. Mirė ir palaidotas Providense (JAV).

Šaltiniai:
1.    Praėjusio laiko akimirkos: Gražiškių krašto nuotraukų albumas/ sud. Dainius Gurevičius. - Punskas: „Aušra“, 2018.
2.    Raišupis M. Dabarties kankiniai. Prieiga internete http://www.partizanai.org/failai/html/dabarties-kankiniai.htm

[gimė a. 1867 Pajevonio k., Vilkaviškio] - knygnešė. 1890 03 21 prie Virbalio ją sulaikė pasienio sargybiniai ir atėmė 19 liet. maldaknygių. 1895 12 02 Vilniaus pašto cenzūra sulaikė jos į Vilkaviškio paštą adresuotą banderolę su sąsiuvinio formos „natomis ir tekstu“ lietuvių k.

Šaltiniai:
1.    Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai
1864–1904. -  Vilnius, 2004. P. 553–611.
2.    Asmenvardžių rodyklė. IV dalis. Prieiga internete http://www.spaudos.lt/Daraktoriai/Asmenvardziai_katalogo_ketvirtas.htm

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1950 10 05 Kybartuose] – poetė, pedagogė. 1957-1961 lankė Kybartų pradinę mokyklą, 1961-1968 mokėsi Kybartų K. Donelaičio vidurinėje mokykloje. 1968-1971 studijavo Šiaulių pedagoginiame institute lietuvių kalbą, literatūrą ir muziką, 1971-1973 tęsė studijas Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos filiale. Savo poeziją ir publicistinius straipsnius pradėjo spausdinti 1970 m. Vilkaviškio r. „Pergalės“ laikraštyje. Eilėraščiai 1970-1973 buvo publikuoti Šiaulių ir Klaipėdos miestų laikraščiuose, 1976-1985 - Radviliškio r. laikraštyje. Eilėraščių buvo išspausdinta respublikos mokytojų literatų „Spindulio“ klubo poezijos rinktinėje „Pabūk džiaugsmu“, Marijampolės apskrities literatų kūrybos rinktinėje „Šimtmečio diemedžio žydėjimas“ (2004), sukūrė keletą dainų, tarp jų – „Išsaugoti vaikai“, skirtą Suvalkijos krašto knygnešiams. Išleido poezijos knygeles: „Tarp žiedų“ (1997), „Saulės sulytais takais“ (2010), „Į žydėjimą eisim“ (2015), „Dūžtanti tyla“ (2016). Nuo 2014 m. – Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė. 2017 m. „Mažojo poezijos pavasario“ Vilkaviškio r. laureatė.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba