icon-sitemap

Nuotrauka iš http://senas.ku.lt/biblioteka/files/2013/04/Literat%C5%ABra-apie-Pran%C4%85-Ma%C5%A1iot%C4%85.pdf

[gimė 1874 06 24 Pūstelninkų k., Juodupėnų vls., Vilkaviškio aps. – 1947] – inžinierius, draudžiamosios liet. spaudos platintojas. Prano Mašioto brolis. Baigęs Marijampolės g-ją, įstojo į Maskvos universiteto matematikos sk., kurį baigė 1900 m. Po to studijavo Maskvos aukštojoje technikos mokykloje, kur 1904 m. gavo mechanikos inžinieriaus diplomą. Grįžęs į Lietuvą, apie metus tarnavo Virbalio muitinėje inžinieriumi ekspertu. 1906 – 1914 Vilniaus chemijos ir technikos mokyklos mokytojas. Buvo vienas iš steigėjų III Vilniaus savitarpio kredito draugijos (Lietuvių bankas Vilniuje) ir buvo banko valdybos nariu. 1918 m. prisidėjo steigiant Lietuvos technikų draugiją, buvo jos pirmininku. Jis buvo ,,Varpo“ platintojas ir šelpėjas. 1914 11 14 buvo vienas iš steigėjų Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Vilniuje. I pasaulinio karo metu buvo ,,Karo aukoms šelpti komiteto“ nariu ir ,,Lietuvos Tautos Fondo“ kasininku. Nepriklausomybės metais dirbo įvairiose įstaigose Kaune: Valstybės kontrolėje, krašto apsaugos departamento direktoriumi. Dėstė Kauno universitete.

Nuotrauka iš http://www.masiotas.kaunas.lm.lt/index.php?t=nuorodos.masiotas&h=main.top

[gimė 1863 12 19 Pūstelninkų k., Vilkaviškio aps. - 1940 09 14 Kaune] - prozininkas, vertėjas, pedagogas, kult. veikėjas. Mokėsi Marijampolės g-joje, 1887 m. baigė Maskvos universiteto Matematikos fakultetą. 1889 m. apsigyveno Rygoje, mokytojavo. I pasaulinio karo metu Voroneže liet. berniukų ir mergaičių g-jų direktorius. Nepriklausomoje Lietuvoje 1919 - 1923 Švietimo viceministras, Klaipėdos g-jos direktorius. Išleido – 140 knygų, iš jų 30 originalios, kitos - vertimai bei adaptacijos, vadovėliai, mokymo priemonės. Pirmieji straipsniai - „Aušroje“ ir „Varpe“. Rašyti vaikams pradėjo Rygoje. Visą kūrybą galima suskirstyti į 3 grupes: 1) pažintinės arba mokslo populiarinimo kn. („Apie žemės vidurius“, 1896; „Pasakos - nepasakos“, 1915; „Mokslo pasakos“, 1916; „Kaip žmogus žemėje įsigalėjo“, 1919; „Išradėjai ir išradimai“, 1922, ir kt.), 2) pasakos („Mano dovanėlė“, „Kiškiai“, abi 1913; „Senio pasakos“, „Atlikusios pasakos“, „Augalų pasakos“, visos 1917; „Pasakėlės“, 1921), 3) apysakos („Ir aš mažas buvau“, 1919; „Juozukas ir Jockus“, 1934; „Nepaprastos atostogos“, 1938). Dokumentinėse apysakose („Gimnaziją atsiminus“, 1922; „Kai knygas draudė“, 1924) gausu faktografijos. Apysaka „Pašešupių knygnešiai“ (1937) beletrizuota, su išgalvotu siužetu, nuotykiniais elementais. Išvertė J. Swifto „Guliverio keliones“, D. Defoe „Robinzoną Kruzą“, H. Wellso „Pirmieji žmonės Mėnulyje“, H. Loftingo „Daktarą Dolitlį“ ir kt.

Šaltiniai:
1.    Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla. Prieiga internete http://www.masiotas.kaunas.lm.lt/index.php?t=nuorodos.masiotas&h=main.top

Antano Žilinsko nuotrauka iš  http://www.santaka.info/?sidx=6833

[gimė 1930 02 05 Vilkaviškyje, mirė 2012 08 26 Floridoje] - dainininkė (mecosopranas). 1947 m. baigė Eichstӓtto, Vokietija, liet. g-ją. 1947 m. dainavimo mokėsi Hӓndelio konservatorijoje Münchene. 1949 m. perskėlė į JAV. 1951 m . meno bakalauro laipsniu baigė Mariano koledžą Indianapolyje, IN. 1951 - 1953 dainuoti mokėsi pas V. Jonuškaitę Niujorke, NY. 1953 m. apsigyvenusi Čikagoje, IL, tobulinosi pas A. Dičiūtę - Trečiokienę, V. Jakubėną, A. Kučiūną ir kt. Nuo 1954 m. dainavo Čikagos Lyrinės operos chore. Dainavo „Apollo“, „American Opera“ te-atruose. Nuo 1958 m. nuolatinė Čikagos lietuvių operos solistė. Dainavo „Dainavos“ ansamblio spektakliuose. 1960 m. Čikagoje, Jaunimo centro salėje, surengė pirmąjį solo koncertą (akompanavo V. Jakubėnas). 1960 - 1972 kaip solistė dainavo su Čiurlionio ansambliu Niujorke, Detroite, MI, Čikagoje, Toronte, Kanada. Koncertavo didžiausiuose Š. Amerikos miestuose, P. Amerikoje (1976), Australijoje (1979 - 1980), D. Britanijoje (1983). Įdainavo dainų ir arijų plokštelę „Ar žinai tą šalį“ (1962). Nuo 1972 m. priklauso Hinsdale, IL, muzikiniam klubui, dažnai dalyvauja įvairiose programose.

[gimė 1913 08 10 Vištyčių k., Vilkaviškio aps. - 1959 07 22 Čikagoje, IL] - visuomenės veikėjas. 91 1941 m. baigė Kauno suaugusiųjų g-ją. 1941 m. Birželio sukilimo prieš bolševikus dalyvis; buvo sunkiai sužeistas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau persikėlė į JAV. Nuo 1951 m. laikr. „Draugas“ spaustuvėje dirbo linotipininku. Studijavo ekonomiką. Buvo Moksleivių ateitininkų sąjungos centro valdybos narys.

Nuotrauka iš http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4162&p_k=1&p_d=159847

[gimė 1886 Vilkaviškio aps. - 1932 01 12 Maskvoje] - visuomenės veikėjas.  Dėl lietuviškos veiklos ir karo prievolės 1908 m. išvyko į Škotiją, kur iki 1916 m. veikė Bellshyllo Šv. Juozapo draugijoje. Grįžęs į Vilkaviškį, 1919 m. telkė krikščionis darbininkus, bet St. Matulaičio paveiktas perėjo į profesines sąjungas ir 1920 m. išrinktas į Vilkaviškio mst. tarybą. 1922 m. kuopininkų sąraše išrinktas į I seimą, 1926 m. teistas kuopininkų byloje, o 1927 m. pabėgo į Sovietų Sąjungą. Yra rašęs „Priekale“ ir kt.

Šaltiniai:
1.    Blažytė-Baužienė D., Matulaitis Kazys, Lietuvos Respublikos Seimų I (1922-1923), II (1923-1926), III (1926-1927), IV (1936-1940) narių biografinis žodynas, sud. Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis, Vilnius, 2007, p. 372-374.

[gimė 1900 m. Lauckaimio k., Kybartų vls., Vilkaviškio r.] – savanoris kūrėjas. 1907-1909 mokėsi Kybartų pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m. pasibaigus Nepriklausomybės karui, iš kariuomenės pasitraukė. Mirė ir palaidotas Kazlų Rūdoje.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Nuotrauka iš http://m.kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/susipazinkite-sanciu-kunigas-su-auskaru-798576

[gimė 1984 m. Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – metodistų bažnyčios kunigas. 1991-2001 mokėsi Kybartų K. Donelaičio vidurinėje mokykloje. 2001-2002 Klaipėdos universitete studijavo Evangeliškąją teologiją. 2002-2005 studijas tęsė Talino jungtinės metodistų bendruomenės seminarijoje. 2005-2010 kunigavo Kybartų jungtinėje metodistų bažnyčioje. 2010 m. liepos 1 d. iškeltas į Kauno JMB, atsakingas JMB atstovas už ekonominius ryšius. Nuo 2017 09 01 – Lietuvos JMB superintendentas. Kazlų Rūdos JMB ir Kauno JMB kunigas.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Marcinkevičiūtė, A. Kunigas Remigijus Matulaitis: „Velykų rytą kiekvienas žmogus turėtų prisikelti naujam gyvenimui“. 2013. Prieiga internete http://www.vlmedicina.lt
3.    Sėlenis, D. Susipažinkite: Šančių kunigas su auskaru. 2017. Prieiga internete http://m.kauno.diena.lt

[gimė 1863 10 09 Keturvalakių k., Vilkaviškio aps. - 1910 Maskvoje] - publicistas, vertėjas, draudžiamosios liet. spaudos platintojas, visuomenės veikėjas. Baigė Marijampolės g-ją ir 1892 m. Maskvos universiteto matematikos skyrių. Dirbo Maskvoje valstybės banko skyriuje. Būdamas studentas priklausė slaptai liet. studentų draugijai. 1890 m. už dalyvavimą studentų mitinguose vieneriems metams buvo išsiųstas į tėviškę. 1887 - 1892 vadovavo draugijos chorui. Rėmė „Šviesą“, „Varpą“ ir „Ūkininką“, buvo jų bendradarbis. Su K. Griniumi iš lenkų k. išvertė ir perdirbo S. Dicksteino pasakojimą „Genių dėdė“ (1892). 1890 m. dalyvavo varpininkų suvažiavime Stebuliškėse (Marijampolės r.).

[gimė 1878 Geisteriškių k.,  Vilkaviškio aps.] - knygnešys. Nuo 1897 m. iki spaudos draudimo panaikinimo platino liet. spaudą. Spaudos (religinės, elementorių, laikraščių ir kt.) parsigabendavo iš Tilžės. Dažnai eidavo kartu su Antanu Sidabra. Parsineštą spaudą slėpdavo Jurgežerių k. (Kalvarija, Marijampolės r.) pas eigulį Antaną Norkevičių, iš čia nuveždavo Juozui Slavėnui į Delnickų k. (Lazdijų r.), taip pat į Rudaminą, Šeštokus (Lazdijų r.). Su liet. spauda sulaikytas nebuvo. Dalyvavo  1905 m. revoliucijoje. 1932 m. buvo padavęs dokumentus knygnešio pensijai gauti.

[gimė 1906 12 07 Geisteriškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. - 1967 04 13 Toronte (Kanada)] - kalbininkė, visuomenės veikėja. 1933 m. baigė VDU. 1932 - 1937 dirbo mokytoja Lazdijų ir Kybartų g-jose. 1937 - 1939 slavistiką ir literatūrą studijavo Berlyno universiteto Slavistikos institute, 1938 m. - Hamburgo fonetikos institute. 1939 - 1941 dirbo mokytoja Kaune. 1941 m. perkelta į Vilnių. 1941 - 1944 dirbo Liet. kalbos instituto Liet. kalbos žodyno redakcijoje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1945 - 1947 mokytojavo Eichstӓtto liet. karo pabėgėlių g-joje. 1947 - 1949 Gӧttingeno universitete studijavo lyg. kalbotyrą. Nuo 1949 m. gyveno Kanadoje. Nuo 1953 m. Kanados liet. bendruomenės Krašto tarybos narė. 1954 - 1958 šios bendruomenės Kultūros fondo pirmininkė. 1953 - 1956 Toronto lituanistinių kursų vedėja. 1957 - 1964 redagavo žrn. „Moteris“. Tyrinėjo S. M. Slavočinskio 1646 m. giesmyną, tuo tikslu 1938 m. ir 1939 m. lankėsi Lenkijoje (fotografuotinį giesmyno leidimą 1958 m. išleido J. Lebedys). Paskelbė studiją „Kiek naujos medžiagos prūsų vardynui“ (1939). Parašė liet. kalbos istorijos straipsnių, surinko liet. liaudies dainų ir pasakų iš Lazdijų ir Vilkaviškio apyl., savo gimtosios kapsų tarmės žodžių „Lietuvių kalbos žodynui“.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba