icon-sitemap

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1921 09 12 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – inžinierius mechanikas. 1928-1932 lankė Kybartų miesto pradinę mokyklą, 1931-1933 mokėsi Kybartų „Žiburio“ aukštesniojoje komercijos mokykloje, 1933- 1934 – Kybartų valdžios aukštesniojoje komercijos mokykloje, 1934-1939 – Kybartų gimnazijoje, 1939-1940 – Pirmojo Lietuvos Prezidento Karo mokykloje. 1940-1944 studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Technologijos fakulteto Mechanikos skyriuje. Kartu veikė pasipriešinimo okupaciniams režimams karinės politinės organizacijos Lietuvos Laisvės Armijos Kauno apygardos štabo organizaciniame sektoriuje.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

[gimė 1921 05 20 Vilkaviškyje; mirė 2001 03 06 Floridoje] - visuomenės veikėjas. 1941 m. baigė Vilkaviškio J. Basanavičiaus g-ją. Persikėlęs į JAV, 1949 - 1985 dirbo metalo pramonės įmonėse. 1950 - 1953 lankė lituanistinę mokyklą Waterbury, CT. Aktyviai dalyvavo Waterbury LB veikloje: 1953 - 1957 sporto klubo pirmininkas, 1957 - 1961 skautų tėvų ir rėmėjų komiteto pirmininkas, 1967 – 1970 skautų stovyklos komiteto narys; pelnė LSS ordiną.

[gimė 1905 07 10 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1995 08 23] - kunigas. Mokėsi Karklupėnų ir Virbalio pradžios mokykloje, Kybartų ir Marijampolės g-joje. Nuo 1929 m. - Kauno kunigų seminarijoje. Į kunigus įšventino vysk. P. Karevičius. 1935 - 1937 studijavo Romoje. Grįžęs buvo paskirtas Panevėžio bažnyčios rektoriumi ir dirbo iki 1945 m. Tris metus vadovavo marijonų vienuolynui ir parapijai. Uždarius vienuolyną ir marijonus išblaškius, gyveno dar išlikusiame Vilniaus vienuolyne ir buvo šv. Onos bažnyčios rektorius. Vėliau perkeltas vikaru į Varėną, po pusmetį į Mielagėnus ir Kalesninkus. Nuo 1950 m. rugsėjo administratorius Tverečiuje, čia išdirbo 11 metų. Paskirtas Vilniaus arkivyskupijos kancleriu ir visai netrukus - šv. Mikalojaus bažnyčios vikaru adjutoriumi. 1967 06 05 skiriamas šv. Liudviko bažnyčios Maskvoje klebonu. Bažnyčia priklausė Vilniaus arkivyskupijos jurisdikcijai. Dirbo iki 1989 07 04. Paskutinius metus jau dėl sveikatos bažnyčioje šv. Mišių nebeaukodavo. Maskvos katalikai atsisveikino su juo šv. Liudviko dienoje. Jis buvo vienintelis kunigas, vienintelėje katalikų bažnyčioje Maskvoje net 23 metus. Kūnas parvežtas į Lietuvą, palaidotas Kybartuose.

[gimė 1926 08 21 Vilkaviškyje] - architektė. 1945 - 1950 studijavo Kauno universitete (iki 1946 VDU). 1951 m. baigusi KPI dirbo Miestų statybos projektavimo instituto Kauno filiale (1961 - 1983 projektų vyr. architektė). 1986 - 1995 Kauno bendrovės „Projektuotojas“ architektė. Pagal jos projektus pastatyta: Nidoje - kino teatras „Agila“ (su archit. A. Dabulskiene, 1970), poilsio namai „Rūta“ (su archit. A. Alekna, 1971), Druskininkuose - centrinė ligoninė (1972), jos gydomasis (su archit. A. Dabulskiene, 1973) ir reabilitacijos (1986) korpusai, sanatorijos „Žilvinas“ gyvenamasis korpusas (su architektais K. Simonavičiumi, M. Žilaityte, 1985); Dailininkų kūrybos namai Palangoje (1969), Plungės rajoninė ligoninė (1970), Panevėžio dramos teatro rūmai (su archit. A. Mikėnu, 1980), Visagino ligoninė (su archit. K. Vytu, 1986).

Šaltiniai:
1.    Liuda Mažeikienė. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIV (Magdalena-México). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 496 psl.
2.    Liuda Mažeikienė. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Liuda_Ma%C5%BEeikien%C4%97

Nuotrauka iš http://www.santaka.info/?sidx=23870

[gimė 1950 02 14 Kybartuose, Vilkaviškio r. – 2012 03 22] – nacionalinis šaškių kompozicijos meistras. Kybartuose A. Mazetis baigė vidurinę mokyklą, studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje ir įgijo agronomo specialybę. Keletą metų jis buvo laukininkystės brigadininku, išmėgino statybininko duoną, mokė vaikus žaisti šachmatais, daugiau kaip 20 metų dirbo įvairius darbus Kybartų įmonėse, bet visą gyvenimą A. Mazetis liko ištikimas šaškėms – tai buvo didžioji jo gyvenimo meilė. Jis daug kartų buvo tapęs Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionu, buvo neblogas sprendėjas (akivaizdiniai Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionatai), mėgo ir praktinį žaidimą. 1984 m. jis sukūrė pirmąją šaškių kompoziciją. 1998 m. jam suteiktas Lietuvos respublikos šaškių nacionalinio meistro vardas.

J.Maziliauskas. 1919 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1897 06 09 Rūdos k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. – 1965 05 13] - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. Baigė liaudies mokyklą. 1919 03 06 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Pasižymėjo kovose su bolševikais ir bermontininkais. Mirė 1965 m., palaidotas Marijampolės senosiose kapinėse.
Apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi (1920), Nepriklausomybės medaliu (1928).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1900 01 15 Virbalyje, Vilkaviškio aps.] – elektrotechnikas. 1907-1910 lankė Virbalio pradinę mokyklą. 1915 m pasitraukė į Rusiją, 1916-1918 mokėsi kadetų mokykloje Polocke. 1919 m. grįžęs į Lietuvą pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje. 1919-1920 mokėsi Karo mokykloje. Prezidentas A. Stulginskis jam suteikė pėstininkų leitenanto laipsnį. Paskirtas į Elektrotechnikos batalioną jaunesniuoju karininku. 1923 m. paleistas studijuoti aukštojoje mokykloje. Iki 1940 m. dirbo Valstybės draudimo įstaigose Kaune.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1939 04 22 Virbalyje, Vilkaviškio aps.] – architektas. 1946-1953 mokėsi Virbalio septynmetėje mokykloje, 1955-1959 – Kybartų darbo jaunimo vidurinėje mokykloje. 1960-1966 studijavo Kauno Politechnikos institute architektūrą. 1972-1976 mokėsi Statybos ir architektūros mokslinio tyrimo instituto neakivaizdinėje aspirantūroje. Suprojektavo Joniškio ligoninę, bendradarbiavo su architektu F. Vitu rengiant tipinių gyvenamųjų namų serijos K-120 projektą. Parengė kartu su A. Steponavičiumi Druskininkų miesto centrinės dalies detalų planavimo projektą, „Lietuvos viešbučio ir Metropolio „ restorano Kaune rekonstrukcijos projektus. Dirbdamas Žemės ūkio statybos projektavimo instituterengė eksperimentinius projektus kultūros centrams, dirbo atstatant Marijampolės evangelikų bažnyčios bokštą, atstatant ir rekonstruojant Šv. Vincento Pauliečio bažnyčią. Projektavo gyvenamuosius namus, kūrė jų interjerus.

[gimė 1900 m. Sakalupio k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] – savanoris kūrėjas. 1907-1909 mokėsi Sakalupio pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m. pasibaigus Nepriklausomybės karui, iš kariuomenės pasitraukė.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

[gimė 1916 02 23 Rūdos k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. - 1947 09 09] - savanoris. 1937 11 01 - 1939 06 10 tarnavo Lietuvos kariuomenės 9 pėst. pulke, tarnybą baigė jaun. puskarininkiu. 1940 04 13 priimtas į pasienio policiją Seinų baro 2 rajono, 1940 07 01 paskirtas Vilniaus baro 3 rajono policininku1942 m. įstojo į Vokietijos kariuomenę, kovojo Rytų fronte. Likviduojant Kuršo grupuotę pateko į rusų nelaisvę, pabėgo ir slapstėsi pas tėvus Būdbalių k., Liudvinavo vls., Marijampolės aps. Nuo 1946 m. rudens Tauro apygardos Vytauto rinktinės 3 kuopos partizanas. 1947 m. pradžioje paskirtas 2 būrio vadu, 1947 04 01 - Tauro apygardos I kuopos vadu. 1947 09  09 išdavus slėptuvės vietą žuvo (susisprogdino) Žydronių k., Marijampolės vls. ir aps. 2000 01 17 pripažintas kariu savanoriu ir 2000 01 31 suteiktas leitenanto laipsnis (po mirties). Apdovanotas Laisvės Kovos Kryžiaus III rūšies Pasižymėjimo lapu (1950 11 03, po mirties).

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba