icon-sitemap

[gimė 1923 11 15 Akelaičių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps.] - stalius. Drožinėti iš medžio pradėjo dar mokykloje. Tėvas gamindavo smuikus. Jo pamokytas, pradėjo dirbti kubilus, roges. Dirbo stalių dirbtuvėse, gamino baldus. Vakarais dirbdavo verpimo ratelius - jų padaryta apie 120. 1970 - 1983 Vilkaviškyje dirbo šaltkalviu. Išėjęs į pensiją pradėjo gaminti kryžius. Pirmasis kryžius pastatytas Virbalyje, vėliau - Gižuose, Marijampolėje, Virbalio kapinėse ir šventoriuje, 2 kryžius Buraginėje.

Šaltiniai:
1.    Sūduvos krašto drožyba, skulptūra, kryždirbystė / [sudarytojas Algimantas Sakalauskas]. - Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2006 (Kaunas: Aušra). – 105 p.

[gimė 1923 02 27 Kybartuose - 2005] – sporto organizatorius, sporto žurnalistas. 1930-1934 lankė Kybartų miesto pradinę mokyklą, 1934-1942 mokėsi Kybartų gimnazijoje, vėliau baigė sporto instruktorių kursus Vokietijoje. 1943-1944 buvo Kybartų krepšinio sporto klubo „Perkūnas“ valdybos narys. 1945 m. pasitraukė į Vokietiją. 1946 m Lietuvos Raudonojo kryžiaus skyriaus Vokietijoje valdybos narys, „Dienos žinių“ redakcijos darbuotojas Kaselyje. 1947-1949 laikraščio „Žiburiai“ korektorius, sporto skyriaus redaktorius, nuo 1949 m. – leidėjas. Persikėlęs į JAV 1952-1953 buvo BALFo Milwaukee skyriaus pirmininkas, 1952 m. – Lietuvių klubo vicepirmininkas. Nuo 1946 m. sporto temomis rašė į spaudą. 1951 m. „Draugo“, 1952-1953 „Naujienų“ sporto skyrių redaktorius; dirbo „Sporto pasaulyje“. Mirė 2005 m.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1973 04 16 Kybartuose] – bitininkas technologas, ūkininkas. 1979-1983 mokėsi Matlaukio pradinėje, 1983-1988 Kaupiškių devynmetėje mokyklose. 1988-1991 – Tytuvėnų žemės ūkio mokyklos , 1991-1994 – Kauno aukštesniosios žemės ūkio mokyklos auklėtinis. Nuo 1991 m. pradėjo dirbti tėvų ūkyje. Savą ūkį įkūrė 2005 m. vasario 3 d. 2008 m. pradėtas Galkiemio atkūrimas, supiltas Brolių kalnas. Jo namuose veikia paties iniciatyva ir lėšomis per daugell metų sukaupta aplinkinių senosios buities , sovietinių laikų automobilių ir žemės ūkio technikos muziejinė ekspozicija. Nuo 2009 m. – Vilkaviškio LIONS klubo narys, Vilkaviškio LIONS klubo prezidentas (2015-2016). PKD steigėjas, valdybos narys iki 2011 09 24. Aktyvus ir sumanus PKD narys.

[gimė 1896 Virbalyje, Vilkaviškio aps. - 1942 11 Leningrade] - inžinierius aviatorius. 1912 - 1914 stalius privačiose dirbtuvėse. 1914 - 1918 lėktuvų surinkėjas Petrogrado ir Taganrogo aviacijos gamyklose. Dalyvavo darbininkų judėjime, streikuose. 1917 03 Petrograde Lietuvių rajono komiteto priimtas į RSDDP(b), gamykloje išrinktas kuopelės sekretoriumi ir kandidatu į Lietuvių sekcijos Petrogrado biurą prie RSSDP(b) Petrogrado komiteto, kur dirbo iki Spalio revoliucijos. 1917 11 - 1918 09 Lietuvos Reikalų komisariato įgaliotinis pabėgėlių reikalams Riazanės ir Tambovo gubernijose. 1918 m. su kitais organizavo 5-ąjį Vilniaus pulką, kurį laiką buvo jo komisaras. 1919 - 1920 Maskvos aviacijos mokyklos kursantas. 1922 - 1923 adm. darbuotojas Saratove ir Petrograde. 1928 m. baigęs technologinį institutą, dirbo mokslinį ir administracinį darbą aviacijos pramonėje Novgorode, Leningrade. Didžiojo Tėvynės karo metais vieno iš įtvirtintų Leningrado rajonų inžinerinių įrengimų viršininkas.

Šaltiniai:
1.    Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 3: Masaitis-Simno. - 1987. - 672 p.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1945 03 13 Kybartuose – 2011 02 22 Kaune] – elektronikos inžinierius, kraštotyrininkas. 1962 m., baigęs Kybartų vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno politechnikos instituto Radioelektronikos fakultetą. Dar studijuodamas pradėjo dirbti Kauno radijo matavimų technikos mokslinio tyrimo institute inžinieriumi, vėliau – vyr. moksliniu bendradarbiu, prietaisų vyr. konstruktoriumi, kartu su bendraautoriais publikavo 24 mokslo darbus, padarė 2 išradimus, skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose. Į jo gyvenimą drauge su visų spalvų medaliais įsiveržė radijo sportas – keliose rungtyse jis tapo Lietuvos čempionu, kelių Lietuvos rinktinių komandų nariu. 1980 -1992 V. Mickevičius dalyvavo Elektrėnų reabilitacinės klinikos, tapusios viena iš geriausiai techniškai aprūpintų ligoninių Lietuvoje, kūrimo darbuose, vadovavo jos Techniniam centrui. Jis buvo pakviestas diegti pirmuosius kompiuterius Kauno termofikacinėje elektrinėje. Vos tik prasidėjus personalinių kompiuterių erai Lietuvoje ir ėmus veikti kompiuterių tinklui FIDO, ima aktyviai dalyvauti diskusijų forumuose, rinkti jį dominančias žinias. Jis buvo dviejų garsių Lietuvos radijo klubų – „Varpo“ ir KTU radijo klubo – narys entuziastas.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1956 03 20 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – filologė, radijo diktorė. 1962-1973 mokėsi Kybartų pradinėje mokykloje ir Kybartų K. Donelaičio vidurinėje mokyklose. 1979 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. 1979-1982 – VU Leidybos skyriaus redaktorė. 1973-1990 m. VU Kiemo teatro aktorė, meno saviveiklos žymūnė (1982). Už Gertrūdos vaidmenį „Hamleto sąvoka“ (aut. ir rež. R. Venckus) pelnė „Moters vaidmens“ nominaciją „Rudens šermukšnio“ festivalyje Klaipėdoje (1989). Su šio spektaklio trupe vaidino Insburge (188), Paryžiuje (1990), studentų teatrų festivaliuose Gardine (1989), Lježe (Belgija, 1990). 1982-2005 – LRT radijo diktorė, laidų „Dar nepusryčiavus“, „Kaip žmonės gyvena“ bendraautorė. LRT aukso fondui įgarsino B. Pūkelevičiūtės ir S. Barančako poezijos. 2005-2007 „Žinių radijo“ savaitgalio naujienų redaktorė-diktorė. 1997-2011 – leidyklų „Katalikų pasaulis“, „Gimtasis žodis“ kalbos redaktorė. Lietuvos aklųjų bibliotekos fondams įgarsino per 260 knygų (1982-20170. Leidyklos „Alma littera“ mygtukinių leidinių serijos „vakaro pasakėlė“ diktorė (2013, 2015, 2016).

Nuotrauka iš http://www.penki.lt/Centrinio-statistikos-biuro-direktorius-DOMAS-MICUTA--1938-m.media?id=50529

[gimė 1895 04 15 Mažučių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] - ekonomistas. 1916 m. baigė M. Yčo g-ją Voroneže, 1917 - 1918 Charkovo universitete studijavo mediciną, 1921 - 1924 politinę ekonomiją Berlyne ir 1925 - 1926 Friburge (Šveicarijoje), kur gavo daktaro laipsnį. 1920 m. Steigiamojo Seimo Darbininkų redaktorius, 1926 - 1927 finansų ministro patarėjas, 1928 - 1941 Centrinio statistikos biuro direktorius. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, 1949 m. išvyko į JAV. Reiškėsi ir visuomeninėje veikloje: 1917 - 1918 Charkovo liet. darbininkų sąjungos vicepirmininkas, 1917 m. atstovavo Charkovo lietuviams Petrapilio seime, 1919 m. vadovavo moksleivių ateitininkų organizacijai, 1919 - 1920 dalyvavo Darbo federacijos organizavime ir veikloje, priklausė Lietuvių verslininkų sąjungai (1938 valdyboje) ir kt.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1965 05 18 Kybartuose] – metodistų bažnyčios kunigas, Kybartų kraštotyrininkas. 1972-1982 mokėsi Kybartų K. Donelaičio vidurinėje mokykloje, 1992 m. – Lietuvos Respublikos karininkų kursuose Kaune, kur įgijo pasienio apsaugos tarnautojo specialybę, jam buvo suteiktas puskarininkio laipsnis. 1990 -1994 tarnavo Lietuvos krašto apsaugos ministerijoje, Kybartų pasienio poste, patrulinės tarnybos pamainos viršininku, vėliau – Kybartų kelio posto pamainos viršininku. 1992 02 12 LR AT prezidiumo įsaku, už drąsą ir pasiaukojimą ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę 1991 m. sausio-rugsėjo mėnesiais, apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu. 2000 m. pajutęs Dievo pašaukimą, pasirinko dvasininko kelią protestantiškojoje bažnyčioje. 2001-205 Klaipėdos universitete studijavo Evangeliškąją teologiją, įgijo bakalauro laipsnį. Nuo 2005 m. balandžio mėn. – Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios kunigas. Nuo 2017 m. Vidas Micuta skiriamas tarnauti JMB kunigu visoje Lietuvos pietvakarių apylinkėje. Nuo 2010 m. V. Micuta yra LR Pasieniečių klubo ir PKD narys, aktyvus kraštotyrininkas, daug laiko ir širdies įdėjęs į gimtojo miesto ir jo apylinkių tyrinėjimą, sukaupęs asmeninį archyvą, dovanojęs PKD A. Kezio galerijai „Prarastųjų Kybartų“ vaizdų ant medžio kolekciją.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1968 05 15 Kybartuose] – Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios vaikų krikščioniškojo lavinimo koordinatorė, dailininkė. 1975-1986 mokėsi Kybartų K. Donelaičio vidurinėje mokykloje, 1986-1987 – Kauno kooperacijos mokykloje, 1987-1988 studijavo Kauno neakivaizdiniame kooperacijos technikume. Nuo 2005 m. – Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios vaikų krikščioniškojo lavinimo koordinatorė, penkių iliustracijų knygų Sekmadieninei mokyklai autorė (2001, 2002, 2003, 2005, 2007), iliustracijų ir užduočių lietuvių kalba pagal Biblijos eilutes vaikams autorė ir dailininkė, krikščioniškųjų vasaros stovyklų ir projektų Lietuvos vaikams prie Lietuvos JMB vadovė. Tikėjimo ugdymo plano Lietuvos jungtinėje metodistų bažnyčioje „Vykdantis tikėjimas“ vertėja ir redaktorė, Lietuvos JMB administracinės tarybos pirmininkė 2010-2013 ir nuo 2016 m. Labdaringų kalėdinių programų vaikams Tauragės ir Šiaulių m. vaikų globos namuose organizatorė, Tauragės KC kamerinio choro „Opus“ dalyvė. PKD narė nuo 2010 09 25. PKD veiklos skelbimų vaizdinių maketų kūrėja nuo 2013 m. Kalėdų.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1953 09 25 Virbalyje, Vilkaviškio aps.] – inžinierius mechanikas. 1971 m. – baigė Alytaus 5-ąją vidurinę mokyklą. 1971-1976 m. – Kauno politechnikos institute įgijo aukštąjį inžinieriaus-mechaniko išsilavinimą. 1976 m. – 1979 m. – biuro viršininkas Kauno elektrotechnikos gamykloje.1979 m. – 1990 m. – materialinių fondų valdybos viršininkas Komunalinio ūkio ministerijoje. 1990 m. - 1997 m. – komercijos direktorius UAB „Vilniaus vandenys“. 1997 m. - 1999 m. – generalinis direktorius UAB „Vilniaus vandenys“. Jam vadovaujant įmonėje įdiegta vandens gamybos ir tiekimo technologinių procesų kontrolės ir valdymo sistema, įgalinusi Vilniuje žymiai pagerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę. Už šiuos pasiekimus bendrovė gavo apdovanojimą „Pasiekimai aplinkosaugoje“ (2002-2004), pelnė nacionalinį kokybės prizą. (2005).
Nuo 2009 m. iki šiol – Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos prezidentas.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.
2.    Barkauskaitė, Ž. CV.LT: LVTA prezidentu perrinktas Miežutavičius. 2013. Prieiga internete https://www.vz.lt

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba