icon-sitemap

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6: . - 2006

[gimė 1901 04 01 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1942 11 20] - agronomas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1913 m. baigė Kybartų dviklasę mokyklą, 1920 m. - Kybartų „Žiburio“ g-jos 4 klases, mokėsi Dotnuvos žemės ūkio mokykloje. Nuo 1920 10 25 LŠS XIV Kėdainių rinktinės šaulys, 1923 m. dalyvavo Klaipėdos išvadavime. 1928 m. baigė ŽŪA Agronomijos skyrių Dotnuvoje. 1930 11 30 baigė Karo mokyklą inžinerijos ats. jaun. leitenanto laipsniu. 1932 08 01 paskirtas Kretingos aps. agronomu. 1933 - 1938 LŠS Kretingos šaulių kuopos vadas. 1938 03 15 - 1938 09 01 ūkininkų draugijos agronomas Klaipėdoje. 1939 m. LŠS Tauragės rinktinės valdybos narys. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1941 06 19 suimtas, išvežtas į lagerį Rešotuose, Krasnojarsko kr. 1942 09 19 SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas mirti, 1942 11 20 sušaudytas. Apdovanotas Šaulių žvaigždės ordinu (1935), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu.

[gimė 1860 Kybartų apyl., Vilkaviškio aps. - 1919 01 31 Kaune] - visuomenės veikėjas. Dirbdamas Navickio vatos fabrike (Petrapilyje) atrado higroskopinės vatos gamybą iš linų ir už tai gavo aukso medalius Pskovo, Maskvos, Marijampolės žemės ūkio ir pramonės parodose. 1913 m. grįžo į Lietuvą ir pradėjo kurti higroskopinės vatos fabriką, bet 1914 m. dėl karo evakuavosi vėl į Petrapilį. Petrapilyje veikliai reiškėsi lietuvių draugijose, su kunigu Musteikiu dar prieš 1910 m. parapinėje mokykloje iškovojo lietuvių vaikams lietuvių kalbos pamokas, prieš I pasaul. karą ir jo metu gausiai šelpė pinigais lietuvių studentus. 1918 m. grįžo į Lietuvą ir 1919 01 16 įstojo savanoriu į kariuomenę; paskirtas Kaune felčeriu, kovodamas su dėmėtąja šiltine užsikrėtė ir mirė.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba