icon-sitemap

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6, 2006.

[gimė 1897 06 06 Ramoniškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1984] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 06 04 baigė Marijampolės realinę g-ją. 1919 06 18 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Gen. kariuomenės štabo Rikiuotės skyriaus raštininku, vėliau perkeltas į Kauno komendantūrą. 1920 01 09 suteiktas karo valdininko laipsnis. 1920 07 14 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais prie Belolesios. 1926 12 prie Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų išlaikė egzaminus karininko laipsniui įgyti. 1927 02 16 suteiktas administracijos vyr. leitenanto laipsnis. 1927 09 10 priimtas į LU Teisių fakulteto Teisių skyrių. 1929 11 23 pakeltas į kapitonus. 1940 07 11 pakeltas į majorus. Kilus Vokietijos - SSRS karui 1941 06 24 priimtas į Kauno karo komendantūrą, paskirtas į ūkio skyrių, vėliau sveikstančiųjų kuopos vadas prie LSD 9 - E bataliono. 1945 09  20 suimtas Vilkaviškyje, kalintas Kaune, vėliau išvežtas į lagerį. 1947 02 07 nuteistas 8 metams. 1953 09 11 paleistas, grįžo į Lietuvą. Dirbo Kauno dailės kombinate. Mirė 1984 m., palaidotas Ro-mainių kapinėse Kaune. Apdovanotas DLK Gedimino 5 laipsnio ordinu (1930), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6: . - 2006. - 383, [1] p.

Nuotrauka iš http://www.aidai.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=4374:pa&catid=209:196007&Itemid=312

[gimė 1904 04 24 – mirė 1960 05 06]. Vyskupas, Vilkaviškio vyskupas augziliaras [1940–1947], koadjutorius nuo 1948 m. Gimė Virbalyje, Vilkaviškio apskrityje. 1925 m. filosofijos daktaro laipsniu baigė šv. Grigaliaus universitetą Romoje. 1927 m. įšventintas kunigu. 1930 m. Šveicarijoje, Fribūro universitete tapo teologijos daktaru. Iki 1932 m. specializavosi Šv. Rašto institute Romoje. 1932–1939 ir 1941–1944 m. dėstė Šv. Raštą Vilkaviškio kunigų seminarijoje. 1938 m. tapo N. Testamento katedros vedėju VDU. 1940 m. konsekruotas vyskupu ir paskirtas Vilkaviškio augziliaru, o 1948 m. – koadjutoriumi, nors jau nuo 1944 m. buvo pasitraukęs iš Lietuvos. 1951 m. tapo lietuvių šv. Kazimiero kolegijos Romoje prezidentu. Vadovavo Lietuvos Katalikų Mokslo Akademijos atkūrimui išeivijoje.

[gimė 1908 07 18 Virbalyje, Vilkaviškio aps. - 1976 12 08] - monsinjoras. Pradžios mokyklą baigė Virbalyje, „Žiburio“ g-ją Vilkaviškyje. 1926 - 1932 studijavo Seinų, Vilkaviškio kunigų seminarijoje Gižuose. Vysk. A. Karosas 1932 05 29 įšventino į kunigus. Vikaravo iki 1936 m.Miroslave, du metus Pakuonyje, metus Igliaukoje, 1939 - 1942 vikaravo Daukšiuose, o iki 1945 m. - Veisėjuose. Pasibaigus II Pasauliniam karui klebonavo Kybartuose. Čia suremontavo bažnyčią, kleboniją. Nuo 1959 m. altarista Kybartuose. Nuo 1960 m. klebonas Marijampolėje, o po ketverių metų - dekanas. 1967 m. pakeltas monsinjoru. Nuo 1975 m. altarista Marijampolėje. Ilgai sirgo. Palaidotas Virbalio kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Sūduvos dvasininkai. D. 1: Trys šimtai penkiolika Sūduvos dvasininkų. - 2009. - 329, [1] p.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1955 08 02 Varpučių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] – matematikas, profesorius. 1962 – 1971 mokėsi Kybartų K. Donelaičio vidurinėje mokykloje. 1971-1976 studijavo Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultete matematiką, 1983-1984 – Aukštųjų mokyklų dėstytojų kvalifikacijos kėlimo fakultete prie Maskvos Lomonosovo valstybinio universiteto. 1976-1977 dirbo Lietuvos mokslų akademijos Fizikos ir matematikos institute jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, 1977-1980 Birštono vidurinėje mokykloje matematikos mokytoju, 1980-1993 – Kauno politechnikos institute Bendrosios matematikos katedroje asistentu, vyresniuoju dėstytojų. 1993-1997 – Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakulteto doktorantas. 1997-1998 – asistentas, nuo 1999 m. – docentas. 2006-2007 – Informatikos fakulteto prodekanas, nuo 2008 m. – Matematikos ir statistikos katedros vedėjas, nuo 2005 m. – Vilniaus Gedimino Technikos universiteto Fundamentaliųjų mokslų fakulteto Matematikos statistikos katedros docentas. Skaitė mokslinius pranešimus Lietuvos matematikų draugijos konferencijose, paskelbė mokslinių straipsnių matematikos mokslų žurnaluose.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

J.Pakarklis Kėdainiuose. 1919 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1899 01 10 Vilkaviškyje] – savanoris, Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 01 01 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 06 22 mūšyje su bolševikais buvo sužeistas į dešinę ranką. 1919 m. buvo pakeltas į grandinio laipsnį, 1920 m. – į jaunesniojo puskarininkio. Apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyties Kryžiumi (1919), Savanorio medaliu (1929).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1930 Kybartuose, Vilkaviškio aps. – 1948 02 16] – poetė, dvasinio pasipriešinimo sovietiniam režimui dalyvė, kankinė. 1937- 1941 lankė Kybartų miesto pradinę mokyklą. 1941 – 1944 ir 1945 – 1947 mokėsi Kybartų gimnazijoje. 1944 m. prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai ir masinėms represijoms, eilėmis ėmė sielotis dėl nekaltų žmonių teroro. Buvo įskųsta, jog turinti ryšių su partizanais, rašanti antitarybinius eilėraščius. 1947 m. vasario 17 d. buvo suimta ir uždaryta į Marijampolės kalėjimą, žiauriai tardoma reikalaujant žinių apie partizanus. Tačiau ji nieko negalėjo pasakyti, nes neturėjo jokių ryšių su partizanais. Ji buvo nuteista šešeriems metams kalėjimo ir dar trejiems metams tremties. Paskirtos bausmės neatliko – 1948 02 16 mirė kalėjime. Palaidojimo vieta nežinoma.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Nuotrauka iš http://old.mmcentras.lt/?id=2&lang=lt&style=33&dis=&Sid=43&cv=1

[gimė 1933 01 29 Bartninkų k., Vilkaviškio aps. – 1978 06 01 Kaune] – tapytojas.
1968 m. baigė LDI (mokėsi pas A. Gudaitį). Kūrybai įtakos turėjo A. Samuolio ir kitų Ars dailininkų grupuotės tapyba, ekspresionizmas. Ankstyvuoju kūrybos laikotarpiu real. maniera nutapė dulsvų peizažų su Kybartų, Vištyčio, Bartnininkų kaimo vaizdais („Gimtinė“ 1960, „Vištytis“ 1962). Sukūrė artimųjų psich. portretų („Žmonos portretas“1962), autoportretų, kompozicijų su kasdieniškais daiktais („Kėdė“1970, „Dviese“ 1973). Brandžiuoju kūrybos laikotarpiu (1972 – 1975) nutapė ekspresyvių peizažų („Peizažas su žalia saule“, „Peizažas su geltonu dangumi“, abu 1971, „Kybartų peizažas su juodais žmonėmis“ 1973), sukūrė medžio skulptūrų („Autoportretas“ 1973), piešinių, grafikos kūrinių. Surengtos dailininko kūrybos pomirtinės parodos Kaune ir Vilniuje (abi 1998). Kūrinių turi NČDM.

Šaltiniai:
1.    Kęstutis Paliokas/ įžanginis straipsnis Vinco Kisarausko. – Vilnius: Vaga, 1985.
2.    Kęstutis Paliokas. Prieiga internete http://old.mmcentras.lt/?id=2&lang=lt&style=33&dis=&Sid=43&cv=1

Nuotrauka iš Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002.

[gimė 1916 02 23 Karpiejų k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps.] - miškininkas, visuomenės veikėjas. 1937 m. baigė Kybartų aukštesniąją komercijos mokyklą. 1938 m. pradėjo miškininkystės studijas Žemės ūkio akademijoje. 1942 m. baigė VU Matematikos - gamtos fakultetą. Buvo paliktas jaun. asistentu Miškų fakultete (1942 - 1944) ir drauge dirbo Vilniaus aps. medžio pramonės inspektoriaus pavaduotoju. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. persikėlė į JAV. Veikė ateitininkų organizacijose ir JAV LB Bostono apylinkėje.

Šaltiniai:
1.     Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615,[1] p.)

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6: . - 2006

[gimė 1916 07 01 Vartų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. - 2001 12 27] - elektromechanikas, karininkas, visuomenės veikėjas. 1937 06 22 baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją, įstojo į VDU Technikos fakulteto Elektromechanikos skyrių. 1940 08 19 baigė Karo mokyklą artilerijos jaun. leitenanto laipsniu. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 10 03 paskirtas RA 29 ŠTK 179 šaulių divizijos 619 haubicų artilerijos pulko baterijos valdymo būrio vadu. Kilus Vokietijos - SSRS karui iš RA pasitraukė. 1942 10 14 perėjo į VDU Medicinos Fakulteto Medicinos skyrių. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, gyveno Šeinfelde, 1949 m. emigravo į JAV, gyveno Vaterburyje. 1983 m. persikėlė į Deiton Byčą Floridoje. Aktyvus lietuvių bendruomenės narys, jos pirmininkas.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6: . - 2006. - 383, [1] p.

Nuotrauka iš http://www.aidai.eu/index.php?view=article&catid=85%3A8002&id=435%3Ami&option=com_content&Itemid=103

[gimė 1910 03 19 Kybartuose, Vilkaviškio aps. – 2004 07 24 Baltimorėje (JAV)] – aktorius, režisierius. 1931 m. baigė g-ją Kaune. Buvo pradėjęs studijuoti Kauno meno mokykloje, bet vėliau perėjo į rež. A. Olekos - Žilinsko vadovaujamą dramos studiją ir ją baigė 1933 m. Nuo 1932 m. vaidino Jaunųjų teatre, nuo 1934 m. - Valstybės teatre, 1936 - 1939 - Klaipėdos teatre. 1939 m. grįžo į Kauną, 1940 - 1944 dirbo Vilniaus valst. dramos teatre. Rež. J. Juknevičiaus mokyklos aktorius, sukūrė > 100 vaidmenų, daugiausia liet. dramaturgų pjesėse. Charakterinių vaidmenų yra sukūręs ir užsienio klasikų spektakliuose. Pasitraukęs į Vokietiją, 1945 - 1949 buvo Augsburgo liet. dramos teatro meno vadovas, režisierius ir aktorius. Pastatė K. Inčiūros „Vincas Kudirka“, L. Fuldos „Mokyklos draugai“, „Pirmasis skambutis“. Su spektakliais aplankė beveik visas lietuvių stovyklas anglų ir amer. zonose. 1949 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Baltimorėje, MD. Buvo nuolatinis įvairių renginių organizatorius, skaitovas ir pranešėjas.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba