icon-sitemap

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6: - 2006

[gimė 1913 12 13 Vilkaviškyje] - chemikas vaistininkas. 1932 08 30 baigė Vilkaviškio J. Basanavičiaus g-ją. 1932 09 21 priimtas į VDU Medicinos fakulteto Farmacijos skyrių. 1939 09 18 baigė Karo mokyklą ginklavimo ats. jaun. leitenanto laipsniu. 1939 10 16 civiliu tarnautoju priimtas į Kariuomenės sanitarinį sandėlį. Nuo 1940 02 VDU Medicinos fakulteto Chemijos katedros jaun. asistentas. 1940 06 05 baigus VDU įgijo chemiko vaistininko kvalifikaciją. Nuo 1941 07 bendrovės „Parama“ kosmetikos laboratorijos laborantas.

Šaltiniai:
1.     Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6: - 2006. - 383, [1] p.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6: - 2006.

[gimė 1902 07 02 Vilkaviškyje - 1961 06 19 Melburne (Australija)] - gydytojas. 1920 06 05 baigė Marijampolės realinę g-ją. 1922 03 30 įstojo į LU Sociologijos fakulteto Teisių skyrių, 1922 09 08 perėjo į Medicinos fakulteto Medicinos skyrių. 1931 10 29 baigė Karo mokyklą sanitarijos ats. jaun. leitenanto laipsniu. 1932 01 15 baigė VDU Medicinos fakulteto Medicinos skyrių įgydamas medicinos gydytojo kvalifikaciją. 1939 02 15 pakeltas į ats. leitenantus. Dirbo Vilkaviškio ligoninėje. 1944 m. formuojant VR priimtas sanitarijos karininku. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. emigravo į Australiją. Gyveno Melburne.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6: - 2006. - 383, [1] p.

Paimta iš: http://www.santaka.info/?sidx=25977

[gimė 1913 04 08 Baltrakio k., Vilkaviškio aps. - 1987 08 28 Baltrakio k. (Vilkaviškis)] - skulptorius. 1949 m. baigė skulptūrą Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Parodose dalyvavo nuo 1950 m., surengė personalinę parodą Kaune (1973). Nuo 1968 m. LTSR dailininkų sąjungos narys. Sukūrė portretų, paminklų, antkapių.

Nuotr. iš: http://www.plienosparnai.lt/page.php?1012

[gimė 1890 04 22 Pavembrių k., Vilkaviškio vls. ir aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1913 m. baigė Kazanės g-jos 4 klases. 1914 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. Dalyvavo pirmojo pasaulinio karo kovose, buvo sužeistas ir kontūzytas. Grįžus į Lietuvą 1919 m. baigė buhalterijos kursus Kaune. 1919 02 10 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. 1920 01 06 išlaikė egzaminus karo valdininko laipsniui įgyti. 1920 02 03 - 1920 12 01 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais. 1926 08 13 išlaikė nustatytus lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos egzaminus. 1926 12 23 baigė Aukštesniuosius karininkų kursus karo valdininkams. 1927 04 09 Aukštuosiuose DLK Vytauto karininkų kursuose išlaikė papildomus egzaminus karo valdininkams. 1927 05 14 pakeltas į administracijos (B) kapitonus. 1938 02 10 pakeltas į majorus. Apdovanotas DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1932), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Nuotr. iš: Santaka. – 1995, lapkr. 18, p. 4-5

[gimė 1909 04 19 Uosių k., Vilkaviškio aps. - 1994 11 04] - teisininkas, visuomenės veikėjas. 1928 m. baigė Vilkaviškio „Žiburio“ g-ją. Besimokydamas priklausė įvairioms organizacijoms: ateitininkams, skautams, šauliams ir buvo pavasarininkų kuopų steigimo žymus talkininkas. Baigęs g-ją studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete inžineriją. Tarnaudamas „Geležinio Vilko“ organizacijoje gavo stipendiją ir išvyko į Prancūziją, kur mokėsi prancūzų kalbos ir kartu studijavo inžineriją universitete. Praėjus kuriam laikui sunkiai susirgo, buvo skubiai išvežtas į Italiją, Turino miesto ligoninę. Jį stropiai globojo vietos jėzuitai. Pasveikęs, apie dvejus metus jėzuitų seminarijoje mokėsi teologijos ir filosofijos. Vėliau išvyko į Romą. Studijavo universitete teisės mokslus, nes čia gavo pragyvenimą ir finansinę paramą iš kunigų seminarijos. Gavęs žinią, kad mirė tėvas, grįžo į Lietuvą. Toliau studijavo Kaune. Baigęs teisę gavo tarnybą Aukščiausiojo Teismo rūmuose. Rusijos raudonajai armijai priartėjus prie prie Lietuvos, jis su savo šeima pasitraukė į Austriją. Karui pasibaigus persikėlė gyventi į Vokietiją. 1949 m. su šeima emigravo į JAV, tuojau įsijungė į lietuviškas organizacijas.

Šaltiniai:
1.    Santaka. – 1995, lapkr. 18, p. 4-5

[gimė 1850 Kupreliškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps.] - knygnešys. Vertėsi medpadžių gamyba. Žandaras jo bute 1896 04 09 rado 2 liet. kalendorius. Byla buvo nutraukta dėl caro 1896 05 14 manifesto.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. - Vilnius: Diemedis, 2004. - 670, [1] p.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6: . - 2006

[gimė 1909 05 09 Vilkaviškyje - 1965 04 19 Hartforde (JAV)] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mokėsi Ukmergės ir Kauno jėzuitų g-jose, 1931 08 27 baigė Rygiškių Jono g-ją. 1933 09 15 baigė Karo mokyklą kavalerijos jaun. leitenanto laipsniu ir paskirtas į husarų pulką. 1936 12 31 pakeltas į leitenantus. 1937 09 28 įstojo į VDU Teisių fakulteto Teisių skyrių. 1940 05 16 perkeltas į 2 ulonų pulką, paskirtas 3 eskadrono būrio vadu. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 10 03 paskirtas RA 29 ŠTK 26 kavalerijos pulko zenitinės baterijos būrio vadu. Kilus Vokietijos - SSRS karui iš RA pasitraukė. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau emigravo į JAV. Gyveno Hartforde, vertėsi privačiu verslu. Aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos visuomeninėje veikloje, buvo LKVS „Ramovė“ narys.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6: . - 2006. - 383, [1] p.

Nuotrauka iš Alekna, Viktoras (1915-2008). Vytauto klubas: istorija, narių biografijos. - Vilnius: 2002.

[gimė 1900 12 14 Simanėliškių dvare, Alvito vls., Vilkaviškio aps. - 1988 06 18] - visuomenės veikėjas. 1921 01 13 įstojo į Vilkaviškio g-jos III klasę. Baigęs g-ją įstojo į universiteto Teisių fakulteto ekonomikos skyrių. Universitete buvo ir „Vytauto“ klubo narys. Buvo aktyvus ateitininkų ir pavasarininkų veikėjas ir geras kalbėtojas. Dirbo Vilkaviškio „Žiedo“ kooperatyvo vyr. buhalteriu, Palemono plytinės direktoriumi, apskrities verslų ūkių inspektoriumi. Pasitraukęs iš Lietuvos, gyveno Austrijoje ir Vokietijoje. 1949 m. išvyko į JAV. Ten dalyvavo įvairiose liet. organizacijose.

Šaltiniai:
1.    Alekna, Viktoras (1915-2008). Vytauto klubas: istorija, narių biografijos/ Viktoras Alekna. - Vilnius: P. Kalibato indiv. įm. "Petro ofsetas", 2002 (Vilnius: Petro ofsetas). – 123 p.: iliustr., portr.

[gimė 1900 m. Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – savanoris kūrėjas. 1907-1909 mokėsi Kybartų kaimo pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m. pasibaigus Nepriklausomybės karui, iš kariuomenės pasitraukė.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Nuotrauka iš Alekna, Viktoras (1915-2008). Vytauto klubas: istorija, narių biografijos. - Vilnius: 2002.

[gimė 1910 10 19 Leitmargių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps.] - pedagogas, visuomenės veikėjas. 1922 - 1923 mokėsi Pilviškių progimnazijoje, o 1924 - 1929 Marijampolės marijonų g-joje. Baigęs g-ją studijavo Kauno universiteto Gamtos - matematikos fakultete biologiją. Mokydamasis g-joje buvo ateitininkas, o studijuodamas priklausė  „Vytauto“ klubui. 1936 m. pradėjo dirbti mokytoju Pasvalio g-joje.

Šaltiniai:
1.    Alekna, Viktoras (1915-2008). Vytauto klubas: istorija, narių biografijos/ Viktoras Alekna. - Vilnius: P. Kalibato indiv. įm. "Petro ofsetas", 2002 (Vilnius: Petro ofsetas). – 123 p.: iliustr., portr.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba