icon-sitemap

Nuotrauka iš Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615, [1] p.

[gimė 1939 Kybartuose] - chorvedys, dainininkas (baritonas). 1973 m. debiutavo Čikagos, IL, liet. operos spektaklyje (Morales G. Bizet „Carmen“), 1987 m. dainavo B. Smetonos „Parduotojoje nuotakoje“ (sukūrė Micho ir Indėno vaidmenis). Dėstė matematiką Kennedy - Kingo koledže, šio koledžo choro dirigento padėjėjas. Cicero, IL, Šv. Antano parapijos chorvedys.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615, [1] p.
3.    Šulaitis E. Apsireiškimo Šiluvoje 400 m. sukaktis paminėta iškilmėmis Cicero, IL. Prieiga internete http://www.draugas.org/08-28-08sulaitiscicerosiluva.html

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6: . - 2006

[gimė 1897 07 27 Mierčių dvare, Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. - 1931 01 13] - savanoris. Baigė Kubanės g-jos 6 klases. Grįžęs į Lietuvą 1919 01 16 savanoriu atvyko į Kauno m. komendantūrą, paskirtas į husarų eskadroną. 1921 12 18 baigė Karo mokyklą leitenanto laipsniu ir paskirtas į 2 raitelių pulką I eskodrono jaun. karininku. 1924 12 03 - 1928 11 06 tarnavo policijos rezervo viršininku Kaune, vėliau pasienio policijos Šakių baro rajono, nuo 1930 04 01 Rokiškio baro rajono viršininku. Žuvo 1931 01 13, palaidotas Garliavos kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6: . - 2006. - 383, [1] p.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6: . - 2006.

[gimė 1910 10 16 Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] - teisininkas, savanoris. 1930 06 24 baigė Kybartų „Žiburio“ aukštesn. komercijos mokyklą, 1930 11 07 įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į mokomąją kuopą. 1931 10 29 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1931 09 19 įstojo į VDU Teisių fakultato Ekonomijos skyrių. 1936 11 23 pakeltas į leitenantus. 1944 m. vokiečių suimtas. 1945 05 02 - 05 08 tarnavo 13 bataliono 6 kuopos vadu, turėjo vyr. leiteneto laipsnį. 1945 05 08 Kuršo grupuotėje pateko į RA nelaisvę. 1946 12 13 - 20 6 armijos karo tribunolo Marijampolėje nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metams tremties.

Nuotrauka iš Ilga kelionė baigėsi...: pro memoria Bronei Katinienei / Zita Alaunienė, Regina Norkevičienė // Gimtasis žodis. - 2006, Nr. 11, p. 27-29.

[gimė 1909 01 06 Slibinų k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. - 2006 10 01] - pedagogė. Mokėsi Kudirkos Naumiesčio progimnazijoje. 1926 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją. Po karo buvo Radviliškio g-jos mokytoja. 1950 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Paskui trumpai mokytojavo Kauno XIV vidurinėje mokykloje. 1950 - 1966 - Vilniaus A. Vienuolio vidurinės mokyklos mokytoja. 1965 - 1981 dirbo Vilniaus universitete. Artimai bendravo su rašytoju Antanu Vienuoliu, išsaugojo daug jo archyvinės medžiagos, kurios dalį paskelbė žurnale „Sietynas“ (1989, IV kn.), kitą dalį perleido saugoti Vilniaus universiteto rankraštynui, o patį bendradarbiavimą su rašytoju aprašė kn. „Atodairų vasara. Atsiminimai apie Antaną Vienuolį“ (2002). Atsiminimai, parašyti Vilniuje 1990 - 1992 , kuriuose kalbama apie tuos pokario laikus kada autorė mokytojavo Radviliškio g-joje, išspausdinti žrn. „Metai“ (1993, Nr. 10, 11).

Nuotrauka iš http://www.draugas.org/05-25-13putnam.html

[gimė 1923 10 03 Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] - chemikė, visuomenininkė. 1940 m. baigė Kybartų g-ją, mokėsi Kauno konservatorijoje fortepijono klasėje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau persikėlė į JAV. Studijavo chemiją Roosevelto universitete. 1956 m. baigė Loyolos universitetą, IL (pedagogikos magistrė). Ateitininkė nuo gimnazijos laikų. Dirbo Ateitininkų federacijos centro valdybos sekretore, buvo tarybos narė. Veikė vysk. P. Baltakio Lietuvių katalikų religinėje šalpos organizacijoje ir liturginėje kompanijoje.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Smuikininkė Liepa Matulaičio slaugos namuose. 2013. Prieiga internete http://www.draugas.org/05-25-13putnam.html

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1886 m. Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] – mokytoja, visuomenininkė. 1896-1904 mokėsi gimnazijoje Vokietijoje. 1906 m. buvo išrinkta į tuo metu Marijampolėje įkurtos Lietuvių krikščionių „Žiburio“ draugijos Virbalio skyriaus valdybą. Kilus Pirmajam pasauliniam karui su šeima buvo pasitraukus į Rusiją. Po karo 1918 m. grįžusi į Daugėlaičius, būdama „Žiburio“ draugijos Virbalio skyriaus valdybos narė, kartu su broliu Jonu ėmėsi iniciatyvos Kybartuose įkurti „Žiburio“ gimnaziją. 1918 07 07 „Žiburio“ draugijos Virbalio skyrius nutarė steigti „Žiburio“ draugijos gimnaziją Kybartuose. Progimnazija buvo atidaryta 1919 01 15. Pirmaisiais metais T. Prapuolenytė joje mokytojavo.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6: . - 2006.

[gimė 1897 01 27 Būdviečių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1972 12 04] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1916 05 17 baigė Veiverių mokytojų seminariją. 1917 m. baigė Orenburgo praporščikų mokyklą. Grįžęs į Lietuvą 1919 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 10 10 - 22 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bermontininkais, 10 22 mūšyje prie Varnėnų k. sužeistas. 1919 10 18 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis. 1920 01 27 perkeltas į Belaisvių stovyklų valdybą, ėjo 1, vėliau 4 stovyklos komendanto pareigas. 1922 09 01 pakeltas į kapitonus. 1924 09 10 priimtas į LU teisių fakulteto Teisių skyrių. 1926 02 16 pakeltas į majorus. 1929 11 23 pakeltas į plk. leitenantus. 1940 09 11 paskirtas RA 29 ŠTK 184 šaulių divizijos užnugario tarnybos viršininku. Kilus Vokietijos - SSRS karui iš RA pasitraukė. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau emigravo į Australiją. Apdovanotas DLK Gedimino 4 laipsnio (1929) ir Šaulių žvaigždės (1931) ordinais, Savanorių (1940) ir Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais, ugniagesių „Artimui pagalbon“ 2 laipsnio kryžiumi (1938).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6: . - 2006. - 383, [1] p.
2.    Klaipėdos sukilimo 85-erių metų sukaktis. Prieiga internete http://www.archyvai.lt/exhibitions/klaipeda/p14.htm

Nuotrauka iš Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 9: Pintuvės - Samneris. - 1982. - 640 p., [5] iliustr. lap.

[gimė 1877 11 10 Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. - 1961 03 24 Čikagoje, IL] - žurnalistas. 1907 m. baigė Liepojos (Latvija) g-ją. Nuo 1906 m. bendradarbiavo „Vilniaus žiniose“. 1907 - 1909 studijavo teisę Sankt Peterburgo universitete. Nuo 1906 m. priklausė socialdemokratų būreliams, veikė „Šviesos“ draugijoje, už tai 1909 m. buvo suimtas, kalintas Suvalkų Kalvarijos kalėjime. 1911 m. ištremtas visam laikui į Sibirą, bet tais pačiaias metais iš tremties pabėgo ir per Vokietiją 1912 m. atvyko į JAV. Bostone, MA, dirbo „Laisvės“ redakcijoje. 1915 m. suorganizavo Lietuvių darbininkų literatūros draugiją. Nuo 1917 m. slap. Niemanov redagavo rusų prokomunistinį dienraštį „Novyj mir“ . 1919 m. iš liet. siuvėjų perėmė metraštį „Darbas“ ir iki 1929 m. jį redagavo. 1921 - 1931 komunistinės „Vilnies“ redaktorius. 1931 m. redagavo „Naujoji gadynė“, 1936 m. vėl „Vilnį“.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1953 09 05 Kybartuose] – futbolininkas, ledo ritulininkas, krepšininkas, treneris. 1960 – 1971 mokėsi Kybartų vidurinėje mokykloje. 1974 m. baigė Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą. Žaidė futbolą: 1969-1971 Kybartų „Sveikatos“ (pirmasis treneris – V. Kochanauskas), 1971-1973 Kauno „Atleto“, 1974-1979 Vilniaus „Žalgirio“ meistrų (161 rungtynės), 1979-1981 – Vilniaus „Aušros“, 1981-1984 Vilniaus „Pažangos“ komandose. (2 k., 1982, 1983). Lietuvos čempionas ir taurės laimėtojas. 1982 m., 1984 m. SSRS studentų futbolo čempionas. 1981-1985 VPI Fizinio auklėjimo katedros dėstytojas, „Šviesos“ komandos treneris (4k. Lietuvos studentų čempionas). 1985-1990 Respublikinės olimpinio rezervo specializuotos vaikų ir jaunių sporto mokyklos treneris.1990-2001 Lietuvos mokinių ir studentų sporto centro vyresnysis treneris, 2001-2009 Vilniaus futbolo mokyklos (FM) treneris, nuo 2009 m. FM direktoriaus pavaduotojas. Apdovanotas Lietuvos Futbolo Federacijos medaliu už nuopelnus Lietuvos futbolui.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1925 04 28 Kybartuose, Vilkaviškio aps. – 2014 01 14] – baleto artistas, choreografas. Baleto meną studijavo Lietuvoje, Vokietijoje ir Amerikoje. Įkūrė savo šokių studiją, kurią tarp daugelio amerikiečių lankė ir nemažai lietuvaičių, o baigiantis mokslo metams studijos lankytojai atlikdavo baleto kūrinius pagal jo paties parengtą muziką ir choreografiją. Dėstė Ilinojaus (Čikaga) universitete. Talkino lietuvių operai kaip choreografas ir šokėjas, įtraukdamas ir savo studijos mokinius (jo sukurtas šokis „Lietuviška rapsodija“, atliktas kartu su V. Karosaite, ilgai prisimintas (Čikagoje). Iš aktyvios šokėjo ir choreografo veiklos pasitraukęs, dalijosi žiniomis, patyrimu su jaunaisiais šokėjais. Mirė 2014 m., palaidotas privačiose Lietuvių Tautinėse kapinėse Čikagoje.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba