icon-sitemap

[gimė 1911 02 23 Pilviškių k., Vilkaviškio aps. - 1985 04 13 Omahoje (JAV)] - Lietuvos kariuomenės veikėjas, visuomenininkas. 1930 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją. 1932 10 31 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1934 m. baigė fizinio lavinimo kursus. 1935 03 02 perkeltas į Karo mokyklą, paskirtas  vyr. fizinio lavinimo instruktoriumi. 1936 11 23 pakeltas į leitenantus. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 11 15 paskirtas RA pėstininkų karo mokyklos kursantų būrio vadu. Kilus Vokietijos - SSRS karui iš RA pasitraukė. Vokiečių okupacijos metais tarnavo LSD 15 bataliono 2 kuopos vadu. 1944 m su šeima pasitraukė į Vokietiją, gyveno Rodacho, Koburgo, Viurchburgo ir Švainfurto lietuvių pabėgėlių stovyklose. 1949 m. emigravo į JAV, gyveno Omahoje. Aktyviai reiškėsi LKVS „Romovė“ veikloje, buvo lietuvių bendruomenės Omahos skyriaus pirmininkas. Omahoje įsteigė skautų organizaciją. Apdovanotas DLK Gedimino 5 laipsnio ordinu (1939).

Nuotrauka iš http://www.santaka.info/index.php?sidx=8662

[gimė 1938 01 04 Varpučių k., Vilkaviškio aps. – 1997 10 11] – mokytojas, poetas, fotografas, mėgėjų teatro aktorius. Dirbo Prekybos įrengimų gamykloje, kur jis ėjo vyriausiojo technologo pareigas. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pūstelėjus pertvarkos vėjams savivaldoje, miesto žmonės patikėjo sumaniam inžinieriui A. Sakalauskui ir rajono Tarybos nario mandatą. Kybartų gatvių pirmapradžių vardų sugrąžinimas buvo tas didysis postūmis A.Sakalauskui jau profesionaliai gilintis į gimtojo miesto istoriją. Mokytojas džiaugėsi vieną po kitos trindamas vietovės istorinės praeities „baltąsias dėmes“. Deja rankraščiai, fotojuostos, kuriose daugiau kaip penkmetį fiksavo ryškiausias miesto kultūrinio gyvenimo akimirkas, iš archyvų gautos pažymos – pagrindas įžvalgoms apie tikslią dailininko I. Levitano gimimo vietą – atsidūrė liepsnose po mokytojo mirties kraustant butą. Kilnūs darbai pasklidę po miestiečių knygų lentynas – „Mano Kybartai“ (spaudai po autoriaus mirties parengė Lietuvos neprikausomųjų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas V. Buragas. Mirė 1997 m., palaidotas Kauno Romainių kapinėse.

Nuotrauka iš http://algimantas.drozyba.lt/

[gimė 1958 09 22 Vilkaviškyje] - tautodailininkas, medžio skulptorius. Kūrybinių dirbtuvių VŠĮ „Prienų drožėjai“ kūrėjas ir vadovas. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys. Lietuvos tautodailininkų sąjungos kūrėjų asociacijos narys. Lietuvos Kultūros ministerijos premijos laureatas (2000). Intensyvi kūrybinė veikla prasidėjo 1986 m. Dalyvavo 18-oje tarptautinių ir 9 respublikiniuose skulptūros simpoziumuose Lietuvoje, Australijoje, Vokietijoje, Danijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Japonijoje. Darbai eksponuoti keturiasdešimtyje grupinių parodų Lietuvos ir užsienio parodų salėse bei galerijose. Surengė 3 autorines parodas Lietuvoje ir Vokietijoje. Monumentalių paminklų, didelių skulptūros darbų yra sukurta apie 400, jie pasklidę po Lietuvą, Lenkiją, Baltarusiją, Rusiją, Čekiją, Austriją, Vokietiją, Šveicariją, Prancūziją, Daniją, Estiją, Japoniją ir kitas šalis.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Algimantas Sakalauskas. Prieiga internete http://algimantas.drozyba.lt

P. Sakalauskas. 1929 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1899 10 06 Alvito k., Vilkaviškio aps. – 1969 02 23] – Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 02 01 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Buvo pakeltas į grandinius, vėliau į jaunesniuosius puskarininkius. Dalyvavo kovose su bolševikais, malšinant 1920 metų vasario sukilimą Panemunės kareivinėse. 1920 04 pakeltas į vyresniuosius puskarininkius, 1921 03 – į viršilas. Apdovanotas 1 laipsnio (1919) ir 2 laipsnio (1920) Vyties Kryžiumi, Savanorio medaliu (1928).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1935 01 06 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – futbolininkas, ledo ritulininkas, stalo tenisininkas, sportinių balandžių pradininkas Lietuvoje. Žaidė futbolą: 1959-1960 už Vilkaviškio „Metalą“ ir 1953-1955 už „Baku karinę apygardą“ (Azerbaidžano Ginkluotųjų Pajėgų čempionate), 1952-1953 ir 1955 m., 1959 m., 1978 m. už Kybartų „Sveikatą“. 1952 m., 1955-1978 atstovavo „Sveikatai“ Lietuvos ledo ritulio čempionatuose. „Nemuno“ draugijos futbolo čempionas (1952) ir Lietuvos aukščiausiosios lygos dalyvis (1953). Kybartuose įsteigė stalo teniso klubą „Viktorija“ (1994). Gynė Lietuvos garbę Vienoje (Austrija) atstovaudamas Lietuvos veteranų stalo teniso rinktinei (1995). Įsteigė ( kartu su A. Ziegoraičiu) 1-ąjį Lietuvoje sportinių balandžių mėgėjų klubą „Sparnai“ (2004).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

[gimė 1907 08 27 Piliakalnių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps.] - ekonomistas, visuomenininkas. 1927 m. baigė Vilkaviškio g-ją ir įstojo į Lietuvos universitetą Kaune ekonomikos studijuoti. Baigęs studijas dirbo Ūkio banke Kaune, vėliau Cukraus bendrovės centre. Vokiečių okupacijos metais taip pat dirbo ūkinėse organizacijose, o 1944 m. pasitraukė į Vakarus ir apsistojo Vokietijoje. Pasibaigus karui kartu su dr.P. Karveliu, kun. P. Juknevičiumi ir kun. V. Zakarausku įsteigė leidyklą „Lux“, kuri leido religinio turinio knygas, taip pat 1947 m. Augsburge pradėjo leisti mėnesinį kultūrinį žurnalą „Aidai“ ir leido iki 1949 m., kada persikėlė į JAV. Žurnalo leidimą perėmė vienuoliai pranciškonai, o Sakevičius, jau sutrumpinęs savo pavardę į Sakas, Amerikoje gilino ekonomikos studijas North - Wesern universitete ir dar dirbo ūkinėse įmonėse. Kartu J. Sakas dirbo ir mokslinį darbą. Pirmiausia jis surinko prieškarinės Lietuvos „Vyriausybės žinių“ numerius, juos suskirstė ir sudarė 21 tomo rinkinį. Jis taip pat surinko Nepriklausomos Lietuvos Seimų stenogramas ir sudarė 18 tomų rinkinį. Visą šį lobį jis padovanojo Vilniaus universitetui. Ilgą laiką dirbdamas Ūkio banke jis gerai pažinojo banko steigėją kunigą Juozą Vailokaitį ir parašė knygą apie jį, kuri buvo išleista 1985 m. Čikagoje. Jonas Sakas nuo pat g-jos laikų buvo ateitininkas, o gyvendamas JAV kartu su Antanu Repšiu ir Henriku Idzelevičiumi rūpinosi „Vytauto“ klubo atkūrimu JAV, o 1954 m. rugsėjo 4 d. kartu su Juozu Bičiūnu ir Kaziu Kleiva buvo išrinkti į Bičiulių trijulę tremtyje, kuri turėjo vadovauti „Vytauto“ klubo veiklai JAV.

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T. 2. N-Ž. – 2002. – 214-215 p.

Nuotrauka iš Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615, [1] p.

[gimė 1915 12 24 Čyčkų k., Alvito vls., Vilkaviškio aps.] - mokytojas, visuomenininkas. Nuo 1929 m.LSS narys. 1937 m. baigė J. Basanavičiaus g-ją Vilkaviškyje, 1938 m. mokėsi Karo mokykloje Kaune. 1940 m. baigė lituanistikos studijas Vilniaus pedagoginiame institute. 1942 - 1944 mokytojas ir g-jos inspektorius Vilkaviškyje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1945 - 1949 mokytojavo liet. g-jose. 1949 m. persikėlė gyventi į JAV. 7 metus buvo Maironio lituanistinės mokyklos vedėjas Niujorke, NY; 22 metus (iki 1992) čia dėstė lietuvių k. ir geografiją. 1969 - 1989 Niujorko liet. Apreiškimo parapijos tarybos pirmininkas, išleido parapijos istoriją. 1974 - 1975 spaudai parengė P. Jurgėlos kn. „Lietuviškoji skautija“. 1981 - 1991 žrn. „Karys“ administratorius. 1985 - 1987 Lietuvių karių veteranų sąjungos „Romovė“ Niujorko skyriaus pirmininkas, nuo 1992 m. garbės narys. Parašė ir išleido keletą leidinių apie Maironio lituanistinę mokyklą, 1962 m. parengė Lietuvos geografijos konspektus. Bendradarbiavo spaudoje. Apdovanotas LSS Geležinio Vilko ordinu (1978), LŠS ordinu „Už nuopelnus“.

[gimė 1897 12 27 Obelupių k., Lankeliškių vls. (kitais duomenimis Alvito vls.), Vilkaviškio aps. – 1974 05 02] – Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 03 01 įstojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo kovose prieš bolševikus ir lenkus. 1921 07 01 pakeltas į grandinius. Apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi (1919), Savanorio medaliu (1930).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

[gimė 1895 12 09 Karklupėnų k., Kaupiškio vls., Vilkaviškio aps. - 1962] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 m. baigė Marijampolės realinę g-ją ir įstojo į Lietuvos kariuomenės 3 art. pulką, paskirtas į mokomąją komandą. 1919 12 16 baigė Karo mokyklą puskarininkio laipsniu su teise karininko laipsnį įgyti dalinyje. 1920 04 28 suteiktas leitenanto laipsnis. 1923 12 01 pakeltas į vyr. leitenantus. Nuo 1925 12 22 tarnavo VRM, 1926 05 10 paskirtas Biržų aps. policijos vadu, 1926 06 01 Raseinių aps. policijos vadu. Nuo 1933 11 01 Klaipėdos krašto pasienio policijos rajono viršininkas, nuo 1939 04 01 Žemaičių Naumiesčio baro rajono viršininkas. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1941 06 14 su šeima ištremtas į Komiją. 1958 04 19 paleistas, į Lietuvą negrįžo. Mirė Rusijoje. Apdovanotas Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1938), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 7: . - 2007. - 422, [1] p.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 7: . - 2007. - 422, [1] p.

[gimė 1899 05 29 Karklupėnų k., Kaupiškio vls., Vilkaviškio aps. - 1976 03 05 Kaune] - teisininkas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1915 09 - 1918 05 mokėsi Vilniaus M. Yčo g-joje, evakuotoje į Voronežą Rusijoje. Grįžęs į Lietuvą 1919 03 28 įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1920 06 15 baigė Marijampolės g-ją. 1920 12 15 prie Karo mokyklos išlaikė egzaminus, 1921 01 05 suteiktas karo valdininko laipsnis. 1921 01 27 perkeltas į Kariuomenės teismą, paskirtas teismo kandidatu, 1921 07 01 - vyr. kandidatu. 1922 03 20 įstojo į LU Teisių fakultetą. 1923 02 08 paskirtas Kariuomenės teismo svarbių ūkio bylų tardytoju. 1926 02 28 baigė LU Teisių fakulteto Teisių skyrių. 1926 01 11 paskirtas kariuomenės teismo jaun. karininkų Garbės teismo vyr. kandidatu.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba