icon-sitemap

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 7: . - 2007. - 422, [1] p.

[gimė 1913 07 05 Maišelių k., Vilkaviškio vls. ir aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją. 1936 09 15 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu, paskirtas 3 art. pulko 9 baterijos jaun. karininku, 1939 07 01 - 3 art. grupės raštvedžiu - iždininku. 1939 10 19 pakeltas į leitenantus. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 10 03 paskirtas RA 29 ŠTK 615 artilerijos pulko ugnies būrio vadu. Kilus Vokietijos - SSRS karui iš RA pasitraukė. 1941 07 - 1944 06 tarnavo LSD 15 bataliono būrio vadu.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 7: . - 2007. - 422, [1] p.

Nuotrauka iš Lietuvių enciklopedija. T.27: Saulės – Šiaulių kautynės – Skapiškis. - 1962. - 544 p.

[gimė 1917 04 17 Šilsodžio k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps.] - visuomenės veikėjas. 1938 m. baigė Marijampolės marijonų g-ją, 1940 - 1944 lankė Kauno konservatorijos dainavimo klasę ir dainavo valstybinės operos chore (baritonas). 1948 m. atvyko į Kanadą. 1948 - 1949 pirmininkavo Winnipego Lietuvių sąjungos skyriui ir buvo mišraus choro dirigentas. 1950 m. persikėlė į Torontą, kur nuo 1951 m. pradžios vedė savo suorganizuotą pirmąją Kanados liet. radijo programą Tėvynės prisiminimus. Nuo 1950 m. LB Toronto apylinkės laikinojo organizacinio komiteto ir vėliau visą laiką Toronto apylinkės valdybos pirmininkas ir Kanados LB krašto valdybos narys, 1957 m. ir 1960 - 1961 kanados Pabaltiečių federacijos pirmininkas, eilės kitų organizacijų veikėjas.

Šaltiniai:
1.    Lietuvių enciklopedija. T.27: Saulės – Šiaulių kautynės – Skapiškis. - 1962. - 544 p.

[gimė Kybartuose, Vilkaviškio aps. – 192007 15] – savanoris kūrėjas. Mokėsi Kybartų pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m. pasibaigus Nepriklausomybės karui, iš kariuomenės pasitraukė. Žuvo 1920 m. liepos 15 d.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

[gimė 1897 m. Virbalyje, Vilkaviškio aps.] - savanoris kūrėjas. 1904-1906 mokėsi Virbalio pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m. pasibaigus Nepriklausomybės karui, iš kariuomenės pasitraukė.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

[gimė 1899 Virbalyje, Vilkaviškio aps.] - savanoris kūrėjas. 1906-1908 mokėsi Virbalio pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m. pasibaigus Nepriklausomybės karui, iš kariuomenės pasitraukė. 1919 m. liepos 28 d. dingo be žinios.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Husaras J.Simonavičius. 1922 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1900 Seirijų mst., Alytaus aps. (vienoje Klaipėdos sukilimo bylų įrašytas patikslinimas – Šilsodžio k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps.) – 1923 01 15] – Vyties Kryžiaus kavalierius. 1920 03 10 pašauktas į Lietuvos kariuomenę. Tarnavo 1-ajame husarų pulke eiliniu. Prasidėjus pasirengimui Klaipėdos sukilimui, kartu su kitais kareiviais bei šauliais buvo pasiųstas į Mažąją Lietuvą. 1923 01 15 kovėsi ir žuvo mūšyje vaduojant Klaipėdą. Apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi (1923), Nepriklausomybės medaliu (1928).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1931 11 23 Kybarčiukuose, Vilkaviškio r. - 1993 11 24] – šaškininkas. Dirbo P. Eidukevičiaus kolūkyje (Kybartų sen.) Bajorų kaime fermos vedėju. 1962-1963 gavęs pasiūlymą dirbti sporto meistru Kybartų vidurinėje mokykloje, iš kolūkio išėjo. Mokykloje vaikus mokė žaisti tik šaškėmis. Vėliau dirbo Kaune – kultūros namuose turėjo šaškių būrelį. Jis buvo Lietuvos paprastųjų šaškių 1959 m. čempionas. 1961 m. – III vietos prizininkas, 1963 m. laimėjęs IV vietą. Leningrade (dabar Peterburgas), Maskvoje, Estijoje, Latvijoje, Kaliningrade žaisdavo už buvusią Tarybų Sąjungą. Turėjo daug įvairių apdovanojimų: diplomų, ženkliukų, medalių. Jam mirus viskas sode, lauže, sudeginta, kad nesimėtytų. Mirė ištikus infarktui 1993 m., palaidotas Virbalyje (paminklo nėra, buvo nevedęs).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1965 07 17 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – inžinierius programuotojas. 1975 – 1983 mokėsi Kybartų K. Donelaičio vidurinėje mokykloje. 1983 – 1990 studijavo Vilniaus universiteto Matematikos fakultete. 1990-1991 dirbo Klaipėdos ekosistemų analizės centro inžinieriumi programuotoju, 1991-1995 Klaipėdos universiteto skaičiavimo centro vyr. inžinieriumi programuotoju, Matematikos ir informatikos katedros asistentu, nuo 1995 m. – Informatikos katedros asistentu, Klaipėdos universiteto leidyklos vyr. inžinieriumi programuotoju, Kompiuterių centro direktoriumi. Šiuo metu dirba Lietuvos Respublikos prezidentūros Informacijos technologijų skyriaus vyriausiuoju specialistu.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.
2.    Linas Sinkevičius. Prieiga internete http://www.lrvalstybe.lt

(slap. K. S. Lietuvaitė)
[gimė 1889 Majoriškių k. ir vls., Vilkaviškio aps. - 1957 10 10 JAV] - literatė. 1913 m. emigravo į JAV. Pažangiojoje spaudoje paskelbė eilėraščių, apsakymų, straipsnių, išleido pjesę „Žingsniai prie šviesos“ (1914).

Šaltiniai:
1.    Kondratas, Benjaminas (1933-). Kūrėjų pėdsakais/ Benjaminas Kondratas. - Vilnius: Margi raštai, 2004-. - 2 kn.: iliustr. Kn. 2: Sūduvos Suvalkija, Karaliaučiaus kraštas: Vilkaviškio žemėje, Mažoji Lietuva. - 2004 (Kaunas: Aušra). – 59 p.: iliustr., žml. - Geogr. vardų ir asmenvardžių r-klės: p. 262-293.
2.    Žingsnis prie šviesos / parašė K.S. Lietuvaitė. - 1914. - 23 p. | Sinkevičiūtė-Pakušaitienė, Kotryna (1889-1957). Prieiga internete http://www.europeana.eu/portal/record/2021803/recordDescription_LNB_C1R0000030817.html

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1960 01 08 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – muzikos mokytoja. 1966-1977 mokėsi Kybartų K. Donelaičio vidurinėje mokykloje, 1966-1973 – Vilkaviškio muzikos mokykloje, fortepijono klasėje. 1977-1982 studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose, įgijo muzikos mokytojo – choro dirigento specialybę. 1982-1986 pagal paskyrimą dirbo Šiaulių pedagoginio instituto muzikos katedros dėstytoja, Šiaulių pionierių namų berniukų choro antrąja vadove. Nuo 1987 m. sausio – Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytoja, berniukų ir jaunuolių choro „Gintarėlis“ chormeisterė, nuo 2013 m. – šios mokyklos skyriaus vedėja. Nuo 1995 m. – Klaipėdos mišraus choro „Aukuras“ choristė. Akomponavo chorams, ansambliams, šokių kolektyvams. Nijolės Sinkevičiūtės natų rinkinių: „Nerimtos dainelės“, Mozaika“, „Dvylika lietuviškų“, „Intervalų siuita“ sudarytoja.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba