icon-sitemap

Vincas Slavinas

[gimė 1877 12 13 Virbalyje, Kybartų vls., Vilkaviškio aps - 1957 01 09] - kunigas. 1889 m. baigė Virbalio dviklasę pr. mokyklą, 1895 m. Marijampolės gimnazijos 6 klases, 1900 m. Seinų kunigų seminariją. Vikaravo Krokialaukyje, po 1903 m. - Kobiline ir Tikocine (Lomžos gub.). 1909 m. grįžo į Lietuvą, buvo pasiųstas į naujai besikuriančią Lekėčių parapiją. Čia pastatė naują kleboniją ir praplėtė koplyčią. 1912 m. išvyko į JAV ir 10 metų dirbo sielovados darbą įvairiose parapijose. 1917 - 1918 administravo „Draugo“ dienraštį. 1929 m. sugrįžęs į Tėvynę, vikaravo Kybartuose. Nuo 1932 m. buvo Kaišiadorių vidurinės (gimnazijos) mokyklos kapelionas. Dėstė tikybą, lotynų ir anglų kalbas. 1940 m. vėl išvažiavo į JAV - Vakarų Virginiją, čia organizavo parapiją ir pastatė nedidelę bažnyčią. Amerikoje labai rėmė lietuvių ir katalikų darbus. Paaukojo 10 tūkstančių litų ateitininkų namų statybai, vėliau ir savo namus jiems užrašė. Mirė Vakarų Virginijoje, palaidotas Maspeth.

Šaltiniai:
1.    Sūduvos dvasininkai. D. 1: Trys šimtai penkiolika Sūduvos dvasininkų. - 2009. - 329, [1] p.

Leonas Sliužinskas

[gimė 1899 09 19 Virbalyje, Vilkaviškio aps.] - savanoris, karo lakūnas. 1915 - 1918 gyveno Saratovo gub. Petrovsko m., ten baigė realinę mokyklą. 1918 02 grįžo į Lietuvą, dirbo Kauno m. elektros stotyje. 1919 03 15 įstojo į Lietuvos kariuomenę, priimtas į Karo aviacijos mokyklą. 1920 09 03 suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis ir paskirtas 1 eskadrilės karo lakūnu. 1920 m. dalyvaudamas nepriklausomybės kovose 8 kartus skrido į lenkų frontą. 1923 02 01 pakeltas į vyr. leitenantus. 1924 10 01 įstojo į LU Technikos fakultetą. Gyveno Kaune, buvo lenkų A. Mickevičiaus g-jos kūno kultūros mokytojas.
Apdovanotas savanorių medaliu (1936).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 7: . - 2007. - 422, [1] p.
3.    Lakūno Leono Sliužinsko avarija lėktuvu „LVG. C. VI“. Prieiga internete http://lam.limis.lt

[gimė 1902 03 28 Oželių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1992 08 13 Čikagoje, IL] - teisininkas, Lietuvos kariuomenės karininkas. 1916 m. mokėsi Vilniaus lietuvių g-joje, 1924 m. baigė Rygiškių Jono g-ją Marijampolėje. Nuo 1925 m. studijavo Lietuvos universitete ir tarnavo Kauno apygardos teisme (teisininko diplomą gavo 1937). Nuo 1930 m. Telšiuose dirbo tardytoju, 1932 - 1940 prokuroro padėjėjas. Aviacijos kapitonas (1940). Nuo 1942 m. prokuroras Marijampolėje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Beghofeno ir Meerbecko stovyklose buvo g-jų mokytojas, vėliau ėjo apylinkės teisėjo pareigas. Nuo 1949 m. gyveno JAV, Čikagoje. Bendradarbiavo „Lietuvių žiniose“, „Drauge“, „Naujienose“, „Sandaroje“.

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615, [1] p.

[gimė Kybartuose, Vilkaviškio aps.] - savanoris kūrėjas. Mokėsi Kybartų kaimo pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m. pasibaigus Nepriklausomybės karui, iš kariuomenės išėjo.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

[gimė 1896 03 18 Šiauliuose (kitais duomenimis – Bartninkų k. arba Grajauskų k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps.) – 1923] – Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1915 m. puolant vokiečių kariuomenei, jis iš Suvalkijos pasitraukė į Lietuvos gilumą. 1919 02 26 įstojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo kovose su bolševikais, bermontininkais ir lenkais. Apdovanotas 1 laipsnio (1923) ir 3 laipsnio (1928) Vyties Kryžiais.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

[gimė 1914 08 06 Kybartuose, Vilkaviškio aps. – 1989 06 18] – trimitininkas, chorvedys. 1921-1925 mokėsi Kybartų pradinėje mokykloje, 1925-1931 – Kybartų gimnazijoje, 1931-1935 – Kauno konservatorijoje trimito klasėje su visais privalomais dalykais pas J. Šleivį. 1935-1944 dirbo muzikos mokytoju Pilviškių progimnazijoje. 1944 m. artėjant frontui pasitraukė į Vokietiją. 1948 m. išvyko į JAV. Apsigyveno Worchesteryje. Keletą metų vadovavo vietos lietuvių meno mėgėjų chorui. Rengė koncertus, statė operetes aplinkinėse lietuvių kolonijose. Mirė 1989 m., palaidotas Thompsone.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

[gimė 1896 m. Griebčių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. – 1918 05 22] – savanoris kūrėjas. 1903-1905 mokėsi Griebčių kaimo pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. Žuvo 1918 m. gegužės 22 d. Panevėžio apskrityje ties Liūdyne, ten karių kapuose ir palaidotas.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

[gimė 1919 02 01 Valavičių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės karininkas. 1937 06 22 baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją, studijavo VDU. 1938 07 08 įstojo į Karo mokyklą, 1939 09 18 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. Nuo 1939 12 18 dirbo raštininku Vilniaus savivaldybėje, nuo 1940 05 07 - raštininku Susisiekimo m-jos Ekonominės direkcijos rinkliavos skyriuje, 1940 11 10 - 1941 02 05 - finansų skyriaus rinkliavų sektoriaus vedėju. 1940 m. perėjo studijuotiį VU. Žuvo Rytų fronte.

Nuotrauka iš Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615, [1] p.

[gimė 1903 12 01 Žynių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. - 1978 07 26 Čikagoje, IL] - pedagogė. 1926 m. baigė Vilkaviškio „Žiburio“ g-ją, įstojo į Lietuvos universiteto Hum. mokslų fakultetą. 1930 – 1934 mokytojavo Šiaulių amatų mokykloje, 1934 - 1938 - Šiaulių mergaičių g-jos, 1940 - 1943 Vilniaus aukštesniosios prekybos mokyklos, 1943 - 1944 Kauno mokytojų seminarijos mokytoja. Pasitraukusi į Vokietiją, 1945 - 1946 mokytojavo Munos pr. mokykloje, 1948 - 1950 Augsburgo liet. g-joje. 1951 m. persikėlė į JAV. 1965 - 1972 mokytojavo Čikagos aukštesniojoje lituanistinėje mokykloje. 1972 - 1978 Ped. lituanistikos institute dėstė liet. literatūrą. Aktyviai dalyvavo liet. visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje. Priklausė liet. studenčių tautininkių korp. „Filiae Lithuaniae“, Lietuvių mokytojų sąjungai, Lietuvių moterų federacijai, LF, „Tautinių namų“ fondui. Parašė lietuvių k. pratimų knygą, redagavo įvairius leidinius, bendradarbiavo „Švietimo gairėse“.

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615, [1] p.
2.    A.A. Elenos Songinienės netekus (1978) Prieiga internete http://www.draugas.org/archive/1978_reg/1978-08-02-DRAUGAS-i7-8.pdf
3.    Masilionis, J. Mokytoja Elena Songinienė: dešimtmetis nuo jos mirties. (1988). Prieiga internete http://www.draugas.org/archive/1988_reg/1988-07-22-DRAUGAS-i7-8.pdf

Nuotrauka iš https://gimine.blogspot.lt/2016/11/albinas-stadalninkas.html

[gimė 1904 01 24 Antupių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. - 1968 09 23 Stamforde (JAV)] - Lietuvos kariuomenės karininkas, visuomenės veikėjas. 1925 m. baigė Vilkaviškio „Žiburio“ g-ją. 1925 - 1928 studijavo ir baigė Vienos aukštąją prekybos mokyklą. Grįžęs į Lietuvą dirbo buhalteriu Žemės banke, kartu dėstė prekybos komerciją Kauno „Pavasario“ suaugusiųjų g-joje. 1931 10 29 baigė Karo mokyklą, jaun. leitenanto laipsniu, 1936 11 23 pakeltas į leitenantus. 1936 - 1940 08 dirbo buhalteriu Ūkio banke Kaune. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, gyveno Kempteno lietuvių pabėgėlių stovykloje, dirbo UNRRA stovyklos viršininku. 1949 m. emigravo į JAV. Gyveno Stamforde, Konektikuto valst., dirbo ekonominių atsiskaitymų firmoje, aktyviai dalyvavo LB veikloje.

Šaltiniai:
1.    Stadalninkai. Prieiga internete https://gimine.blogspot.lt/2016/11/stadalninkai.html
2.    Albinas Stadalninkas. Prieiga internete - https://gimine.blogspot.lt/2016/11/albinas-stadalninkas.html

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba