icon-sitemap

J.Stankevičius. 1920 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1897 11 02 Ančlaukio k. (dvare), Lankeliškių vls., Vilkaviškio aps. - 1966 03 28] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 m. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo kovose su bolševikais, bermontininkais ir lenkais. 1920 08 17 paaukštintas į jaunesniuosius puskarininkius, 1924 05 01 - į vyresniuosius puskarininkius. Apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi (1919), Savanorio medaliu (1936).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 7, 2007

[gimė 1918 10 31 Vilkaviškyje] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1938 m. baigė Vilkaviškio g-ją. 1939 09 18 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. Nuo 1940 06 12 Vilniaus m. savivaldybės Leoniškių vasaros vaikų stovyklos auklėtojas. Studijavo VPI. 1941 - 1943 LSD 6 bataliono (1941 06 18 - 11 28 Geležinkelio apsaugos batalionas, 1941 11 28 - 1942 5 batalionas) karininkas.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 7: - 2007. - 422, [1] p.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 7, 2007

[gimė 1904 03 26 Jurkšų k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1946 07 06] - pedagogas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1927 m. baigė dvimečius Pilviškių mokytojų kursus. 1927 11 05 pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1929 02 19 baigė Karo mokyklą leitenanto laipsniu. 1939 - 1941 - Panerių geležinkelio stoties viršininkas. Nuo 1924 m LŠS narys, nuo 1929 m. šaulių būrio vadas. 1944 05 savanoriu įstojo į VR, tarnavo 302 bataliono būrio vadu. 1945 01 05 suimtas, kalintas Kaune. 1945 03 10 LSSR NKVD Karo tribunolo nuteistas 20 metų lagerio ir 5 metams tremties, išvežtas į lagerį Vorkutoje, Komijoje. Žuvo lageryje. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 7: - 2007. - 422, [1] p.

Nuotrauka iš Lietuvių enciklopedija. T.28, 1963.

[gimė 1890 Jurkšų k., Paežerių vls, Vilkaviškio aps. -1952 Balčiūnuose (Vilkaviškio r.)] -pedagogas, vadovėlių autorius. 1913 m. baigė Kopenhagos (Danija) aukštąją žemės ūkio mokyklą. 1918 m. apsigyveno Vilniuje ir nuo 1919 m. buvo Vytauto Didžiojo g-jos gamtos mokslų, vėliau ir geografijos mokytojas. Veikliai dalyvavo Vilniaus visuomeniniame gyvenime, ypač Lietuvių mokslo draugijoje, kur dirbo vadovėlių rengimo komisijoje. 1926 m. drauge su dr. D. Alseika įsteigė liet. ūkio draugiją, kuriai iki 1933 m. rudens ir vadovavo, redaguodamas jos leidžiamą laikraštį „Dirva“. Lenkų persekiojamas 1933 m. turėjo pasitraukti į laisvąją Lietuvą, kur dirbo Žemės ūkio rūmuose. Po II pasaul. karo mokytojavo Veliuonos vid. mokykloje. Mokykloms parengė  vadovėlius „Augalų fiziologija“ (1920), „Negyvoji gamta“ (1920, ²1924), „Botanikos vadovėlis“ (I-II, 1920, 1934), „Žmogaus kūnas“ (1921), „Zoologijos vadovėlis“(I-II, 1922-23), „Biologijos vadovėlis (1934). Bendradarbiavo  (M. St. kriptonimu, Homo slapyvardžiu) „Šaltinyje“, „Kelyje“, „Vilniaus aide“, „Vilniaus rytojuje“, „Lietuvos ūkininke“, „Ūkininko patarėjuje“. Atskirai išsp. „Apie bites“ (1921), „Gera kiaulė ūkininkui pinigas“ (1929), Sėklinių pašarinių žolių kūlimas ir sėklos valymas“ (1935). Išvertė gamtos mokslų populiarinimo veikalų.

Šaltiniai:
1.    Lietuvių enciklopedija. T.28: Skara –Stoska / [redagavo J. Girnius]. - 1963. - 544 p.
2.    Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 10: Samnitai - Šternbergas. - 1983. - 640, [3] iliustr. lap.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 7, 2007

[gimė 1911 05 14 Vilkaviškyje - 1940 01 31] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1914 - 1919 su tėvais gyveno Rusijoje. Grįžęs į Lietuvą gyveno Marijampolėje. 1935 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją. 1938 05 12 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1940 01 25 dalyvavo LŠS karininkų suvažiavime Kaune.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 7: - 2007. - 422, [1] p.

Juozas Stankūnas

[gimė 1877 Lauckaimio k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. - 1936 03 27 Kudirkos Naumiestyje (Šakiai)] - teisininkas. Baigė Marijampolės g-ją, Petrapilio universiteto teisių fakultetą ir Maskvos karo mokyklą. Vilniaus seime 1905 m buvo prezidiumo narys, atstovaudamas ūkininkams. Prieš I pasaul. karą kurį laiką buvo taikos teisėjas Virbalyje, vėliau advokatavo Mintaujoj. 1915 m. pateko į Vokiečių nelaisvę, iš kurios grįžo tik karui pasibaigus. 1919 - 1929 Marijampolės apygardos teismo narys, pirmininko padėjėjas ir pirmininkas. 1930 m. pasitraukęs į pensiją, advokatavo Kudirkos Naumiestyje.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Lietuvių enciklopedija. T.28: Skara –Stoska / [redagavo J. Girnius]. - 1963. - 544 p.)

Nuotr. iš: http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/iseivio-dalia-patyrusios-dailininkes-svajoniu-zeme-693997

[gimė 1925 01 05 Oželių k., Šunskų vls., Vilkaviškio aps., mirė 2017 11 26] - dailininkė. 1936 - 1940 mokėsi Marijampolės mergaičių g-joje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1945 - 1947 Oldenburge mokėsi drabužių siuvimo ir modeliavimo. 1947 m. persikėlė į D. Britaniją. Kurį laiką dirbo ligoninėje, šilko fabrike, lankė med. seserų kursus, mokėsi anglų k. ir drabužių modeliavimo. 1958 m. baigė Mayfair Mannequino akademiją Londone. 1958 - 1960 studijavo Šv. Martyno dailės akademijoje Londone. Nuo 1960 m. apsigyveno Čikagoje, IL. Ištekėjo už Jono Gintauto Stankūno. Dirbdama vienoje moderniausių Čikagos parduotuvių Marshall Field kompanijoje (buvo drabužių modeliavimo konsultantė), studijavo Čikagos meno instituto mokykloje (1961 - 1965), dail.V. Petravičiaus ir Liet. dailės studijoje 69, Bogan City koledže (1967 - 1970). 1973 m. baigė Čikagos dailės akademiją bakalauro laipsniu. 1968 m. surengė pirmąją personalinę parodą Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, Čikagoje. Pirmoji paroda Lietuvoje įvyko 1980 m. Lietuvos dailės muziejuje. 1987 m. – Klaipėdos paveikslų galerijoje, 1988 m. – Panevėžyje ir Šiauliuose, 1990 m. – Marijampolėje ir Vilniuje, 1991 m.

Nuotrauka iš Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2, 2002.

[gimė 1909 11 06 Dotamų k., Vilkaviškio aps. - 2000 09 27 Santa Monikoje, JAV] - gydytojas. 1937 m. baigė VDU ir įgijo gydytojo diplomą. 1934 m. korp. „Gaja“ pirmininkas. 1938 - 1944 dirbo gydytoju įvairiose Lietuvos vietose. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, iki 1949 m. dirbo gydytoju pabėgėlių stovyklose. 1949 m. apsigyveno JAV. 1949 - 1951 stažavo Šv. Antano ligoninėje Čikagoje, IL. 1952 m. įgjęs teisę verstis privačia praktika Ilinojaus valstijoje, gydytojas Čikagoje, taip pat dirbo Raudonojo Kryžiaus ir Šv. Jurgio ligoninėse. Atkūrė korp. „Gaja“ ir 7 metus jai vadovavo. Priklausė ALGD Ilinojaus skyriui.

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615, [1] p.
2.    Lietuvių enciklopedija. T.28: Skara –Stoska / [redagavo J. Girnius]. - 1963. - 544 p.

Andrius Staugaitis

[gimė 1907 05 19 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1927 m. baigė Vilkaviškio g-jos 5 klases. 1930 10 25 leitenanto laipsniu. 1934 07 12 paskirtas 7 kuopos vyr. karininku, ėjo kuopos vado pareigas. 1934 06 15 baigė ginklų rūšių karininkų pionierių kursus prie Karo technikos štabo, paskirtas 1 kuopos vyr. karininku. 1935 07 19 baigė Aviacijos karininkų kursus, perkeltas į Karo aviaciją, suteiktas II eilės karo lakūno vardas. 1936 10 23 Karo aviacijos mokyklos mokomosios grupės instruktorius. 1937 11 08 išlaikė egzaminus kuopos vadams. 1937 12 31 suteiktas I eilės karo lakūno vardas. 1938 02 16 pakeltas į kapitonus. Nuo 1940 02 17 jaunų kareivių mokymo kuopos vadas. Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas Karo aviacijos 3 grupės likvidavimo komisijos nariu. 1941 m. Birželio sukilimo Kaune dalyvis. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), garbės ženklu „Plieno sparnai“ (1940).

Nuotrauka iš http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4160&p_d=44694&p_k=1

[gimė 1868 06 01 Omentiškių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1952 01 18 Kaune] - gydytojas, visuomenės veikėjas. 1876 - 1879 lankė Liudvinavo pradinę mokyklą. Vėliau mokėsi Marijampolės g-joje. 1887 - 1893 studijavo Varšuvos universitete mediciną. 1894 - 1919 (su pertraukomis Rusijos ir Japonijos, I pasaul. karo metais) gyveno Šakiuose. Vertėsi gydytojo praktika. 1918 - 1919 buvo Šakių aps. gydytojas, Šakių aps. gydytojas, Šakių aps. ligoninės vedėjas. Už nuopelnus Lietuvos medicinai Lietuvos universitetas 1929 m. J. Staugaičiui suteikė medicinos garbės daktaro vardą. 1945 m. jam pirmam respublikoje suteiktas nusipelniusio gydytojo vardas. J. Staugaitis į visuomeninę veiklą įsitraukė dar studijų Varšuvoje metais. Buvo „Lietuvos“ draugijos (1888 - 1889) Varšuvoje steigėjas ir narys.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba