icon-sitemap

[gimė 1898 01 29 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] –Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 03 19 pašauktas stojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo kovose su bolševikais ir bermontininkais. 1920 01 11 pakeltas į jaunesniuosius puskarininkius, tų pačių metų kovo 8 dieną – į vyresniuosius puskarininkius. Apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi (1919), Nepriklausomybės medaliu (1928).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

[gimė 1899 Kybartuose, Vilkaviškio aps. – 1977] – savanoris kūrėjas. 1906-1908 mokėsi Kybartų pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m. pasibaigus Nepriklausomybės karui, iš kariuomenės išėjo. Mirė 1977 m., palaidotas Virbalio kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Vyriausiojo štabo kanceliarijos viršininkas K.Stebulis. 1924 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1887 02 16 Juodupių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. - 1952 02 09] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1908 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją, iki 1914 07 18 mokytojavo Suvainiškių liaudies mokykloje. 1914 08 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, dalyvavo I pasaul. karo kautynėse Prūsijoje. Buvo sužeistas. 1917 09 01 suteiktas karo valdininko laipsnis. 1918 03 grįžo į Lietuvą. 1919 01 26 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1926 05 26 suteiktas administracijos (B) kapitono laipsnis. Nuo 1926 09 11 Karo tarybos sekretorius. 1930 11 23 pakeltas į majorus, 1934 03 09 - į plk. leitenantus. Po 1941 m.  Birželio sukilimo paskirtas Vilkaviškio aps. viršininku. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1949 m. emigravo į JAV, gyveno Čikagoje.

Sergijus Stemplys

[gimė 1902 07 13 Vidgirių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps.] - pedagogas. Nuo 1913 m. gyveno Meškučių k., Marijampolės vls. ir aps. 1922 - 1928 mokėsi ir baigė Marijampolės mokytojų seminariją, 1929 11 06 pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1930 11 30 baigė Karo mokyklą leitenanto laipsniu. 1928 - 1934 Vilkaviškio aps. Daržininkų prad. mokyklos mokytojas. 1934 - 1936 mokėsi ir baigė Aukštuosius kūno kultūros kursus. Nuo 1936 04 01 Šiaulių g-jos mokytojas, Šiaulių sporto apygardos instruktorius. Nuo 1938 06 01 LŠS narys. Nuo 1940 09 01 Kauno 1 vid. mokyklos, nuo 1941 09 01 Marijampolės 1 g-jos mokytojas.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 7: . - 2007. - 422, [1] p.

Pranas Stepanauskas

[gimė 1900 11 20 Šūklių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. - 1962 05 15] - teisininkas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1924 06 24 baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją, studijavo VDU Teisių fakultete. 1931 10 29 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1932 08 17 baigus VDU įgijo teisininko kvalifikaciją. 1937 11 23 pakeltas į leitenantus. LŠS narys. Kilus Vokietijos - SSRS karui Birželio sukilimo dalyvis Kaune. Vokiečių okupacijos metais advokatavo. Antrosios sovietinės okupacijos metu Dailės fondo direktorius, direktoriaus pavaduotojas. Mirė 1962 m., palaidotas Saltoniškių kapinėse Vilniuje.

[gimė 1900 Vilkaviškio aps. - 1935 10 19 Sao Paulo, Brazilija} - konsulato tarnautojas, visuomenės veikėjas. Mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje, karo metu Voroneže. Grįžęs į Lietuvą studijavo LU teisių fakultete. 1927 m. paskirtas į Lietuvos konsulatą Argentinoje, 1933 m. perkeltas į Braziliją. Veikliai dalyvavo išeivių liet. organizacijose.

Šaltiniai:
1.    Lietuvių enciklopedija. T.28: Skara –Stoska / [redagavo J. Girnius]. - 1963. - 544 p.

[gimė 1904 10 01 Paprūdžių k., Vilkaviškio aps. - 1966 07 31 Bostone (JAV)] - prozininkas. 1919 m. įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Vėliau eksternu išlaikė brandos egzaminus, tarnavo banke. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. Rašinėjo į stambiuosius Lietuvos dienraščius daugiausia feljetonus. Feljetoninės intonacijos bei situacijos ryškios ir smulkiosios prozos rink. „Mirštančios gulbės“ (1936).

Šaltiniai:
1.    Lietuvių enciklopedija. T.28: Skara –Stoska / [redagavo J. Girnius]. - 1963. - 544 p.
2.    Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 472 psl.
3.    Vincas Steponaitis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Vincas_Steponaitis

[gimė 1898 09 17 Kunigiškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. - 1980 08 Vilniuje] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1920 m. baigė g-jos 4 klases Kaune. 1920 11 15 įstojo į Karo mokyklą. 1921 12 18 baigė Karo mokyklą leitenanto laipsniu. 1923 05 01 - 2 ats. pasienio bataliono maitinimo valdininkas. 1925 05 26 perkeltas į Kariuomenės intendantūrą, paskirtas Transporto bataliono 1 kuopos jaun. karininku. Po karo mokytojavo Vilniuje. Mirė Vilniuje, palaidotas Šiauliuose. Apdovanotas Savanorio medaliu (1937).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6. – 2006. – 195 p.

[gimė 1889 05 28 Čyčkų k., Vilkaviškio aps. - 1953 06 06 Klaivsaide (JAV)] - JAV lietuvių visuomenės veikėjas. 1909 m. emigravo į JAV. Dalyvavo Amerikos Socialistų partijos ir pažangiųjų lietuvių organizacijų veikloje. 1918 - 1920 ir 1922 - 1923 Amerikos Lietuvių darbininkų literatūros draugijos CK sekretorius. K. Bevardžio ir kt. slapyvardžiais bendradarbiavo „Laisvėje“, „Vilnyje“, Šviesoje“.

Nuotrauka iš https://books.google.lt/books?id=HKkXV9p0mg0C&printsec=frontcover&hl=lt#v=onepage&q&f=false

[gimė 1923 12 14 Kybartuose, Vilkaviškio aps., mirė 2008 New Yorke] - verslo administratorius, visuomenės veikėjas. Mokėsi technikos mokyklose Kaune, 1944 m. pasitraukęs į Vokietiją, baigė Eichstӓtto g-ją ir pradėjo studijas universitete. Persikėlęs į JAV , Niujorke City koledže 1956 m. įgijo ekonomikos ir socialinių mokslų bakalauro laipsnį, išklausė verslo administravimo kursą. Užsiėmė restoranų verslu, vėliau biržos akcijų prekyba. Gyvendamas Niujorke, įsijungė į liet. veiklą, buvo Sporto klubo valdyboje, o susijungus su Atletų klubu, buvo jos nariu ir prezidentu. Dirbo ALTo valdyboje, buvo išrinktas pirmininku. VLIKe atstovavo „Sandaros“ organizacijai. TF narys nuo įsteigimo, buvo renkamas į tarybą ir valdybą. „Kultūros židinio“ steigėjų org. komiteto ir valdybos narys.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba