icon-sitemap

Nuotrauka iš http://talpykla.istorija.lt/bitstream/handle/99999/1230/Lietuvos%20etnologija%2013%20%2822%29_227-228.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[gimė 1933 09 23 Vilkaviškyje] - etnografė, istorikė. 1957 m. baigė Vilniaus universitetą. 1958 - 1969 Istorijos instituto mokslinė bendradarbė. Nuo 1969 m. Vilniaus Pedagoginio instituto dėstytoja. Dalyvavo etnografinėse ekspedicijose. Paskelbė mokslinių straipsnių apie XIX a. naminį audimą ir audinius Lietuvoje. Viena iš „Lietuvos etnografijos bruožų“ (1964) autorių.

Šaltiniai:
1.    http://talpykla.istorija.lt

[gimė 1899 Paežerių vls., Vilkaviškio aps.] – Vyties Kryžiaus kavalierius. 1919 05 09 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo mūšiuose su lenkais. Apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi (1920). Tolimesnis likimas nėra žinomas.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

[gimė 1907 12 26 Alvito k., Vilkaviškio aps.] - statybos inžinierius. 1935 m. baigė VDU Technikos fakultetą. Dirbo Susisiekimo ministerijos Kelių valdyboje; 1937 - 1938 m. buvo Žemaičių plento statybos II ir III distancijų viršininkas, 1938 - 1941 - Sauskelių direkcijos kelių statybos viršininkas, vėliau direktorius. Energijos valdybos inžinierius architektas, Kauno miesto vyr. architektas. Kn. „Žemaičių plentas“ (1934 - 1939) vienas autorių. Pasitraukęs iš Lietuvos, kurį laiką gyveno Kempteno liet. stovykloje Vokietijoje. Buvo Lietuvių inžinierių sąjungos užsienyje centro valdybos narys, 1948 m. žrn. „Inžinieriaus kelias“ redaktorius. Apsigyvenęs JAV, nuo 1963 m. dirbo sanitarinių projektų kontrolieriumi ir kelių projektuotoju. Buvo ALIAS (1958 centro vicepirmininkas), BALFo, ALTS narys, veikė JAV LB. Dalyvavo archit. konkursuose (laimėjo II premiją už S. Kairio antkapinio paminklo projektą). Apdovanotas LDK Gedimino ordinu.

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai : biografijų žinynas / grupės vadovė: Vilija Kneitienė ; redaktoriai: Antanas Balašaitis…[et. al.]. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998-. - 2 t. : iliustr.. - (Pasaulio lietuviai). - ISBN 5-420-01415-7 (įr.), T.2 : N-Ž. - 2002. - 615,[1] p. : iliustr., p. 373.

Nuotrauka iš Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615,[1] p.

[gimė 1908 01 24 Majoriškių k., Vilkaviškio vls. ir aps.] - ekonomistas, fotografas, visuomenės veikėjas. 1930 m. baigė J. Basanavičiaus g-ją Vilkaviškyje. Ateitininkų kuopos meno vadovas. Priklausė skautams, vėliau LŠS narys. 1931 m. baigė Karo mokyklą Kaune jaun. leitenanto laipsniu. 1932 m. įstojo į VDU Teisių fakulteto Ekonomijos skyrių. 1932 - 1935 Telšių III šaulių rinktinės štabo raštvedys ir M. Valančiaus g-jos karinio parengimo instruktorius. 1935 - 1936 tarnavo Šiaulių aps. mokesčių inspekcijoje, vėliau Finansų ministerijos Mokesčių departamente Kaune. Nuo 1936 m. dar studijavo įmonių ekonomiką VDU, vėliau VU. Studentų atsargos karininkų korp. „Ramovė“ narys. 1940 m. valstybės pajamų inspektorius Kaune, 1941 m. Ukmergės ir Telšių apskrityse. Prasidėjus Antrajam pasaul. karui, mobilizuotas ir paskirtas Lietuvos kariuomenės bataliono Biržų kuopos vadu. 1944 m. P. Plechavičiaus Vietinės rinktinės Seredžiaus batalionų apsiginklavimo ir ūkio viršininkas.

Vladas Tarasonis (Tarasovas)

[gimė 1902 04 14 Šiaudiniškių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. - 1977 06 22] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Alvito pradinę mokyklą ir Kybartų g-jos 3 klases. 1920 10 17 baigė Karo mokyklą puskarininkio laipsniu. 1920 10 26 - 1920 12 01 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais. 1921 11 04 komandiruotas į Aukštųjų karininkų kursų pėsčiųjų žvalgų kursus. 1925 01 08 pakeltas į vyr. leitenantus, paskirtas kuopos vadu, vėliau iždininku. Parašė kovų su lenkų kariuomene Seinų - Augustavo fronte analizę „Marijampolės grupės operacijos“ (Karo archyvas, t. 3, 1926), 5 pėst. DLK Kęstučio pulko istoriją (1928), dalyvavo įkuriant pulko muziejų, buvo pulko laikraščio „Kęstutietis“ redaktorius. 1928 11 23 pakeltas į kapitonus. 1931 - 1937 dėstė karinį rengimą Vilkaviškio g-joje. 1934 09 11 perkeltas į Vilkaviškio karo komendantūrą naujokų ėmimo ir mobilizacijos skyriaus viršininku, buvo LŠS Alvito šaulių kuopos vadas. Nuo 1941 01 09 dirbo Vilkaviškio vartotojų kooperatyvo buhalteriu. 1941 06 14 suimtas, išvežtas į lagerį Rešotuose, Krasnojarsko kr. 1942 09 19 SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas sušaudyti. 1944 03 08 nuosprendis pakeistas į 5 metus tremties. 1956 05 05 iš tremties paleistas. Mirė 1977 m., palaidotas Mažeikiuose. Apdovanotas DLK Gedimino 4 laipsnio (1936), Šaulių žvaigždės (1937) ordinais, Savanorių (1928), Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais.

Nuotrauka iš http://www.plienosparnai.lt/page.php?1118

[gimė 1906 10 14 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1996 09 07 Oak Lawne, IL] - gydytojas, visuomenės veikėjas. Baigęs Vilkaviškio g-ją studijavo Lietuvos universitete Kaune, kurį baigė 1932 m. Priklausė korp. „Fraternitas Lithuanica“. 1932 - 1933 dirbo Kauno ligoninės Chirurgijos skyriuje, vėliau tobulinosi Romos aeronautikos institute ir Paryžiaus aviacijos med. centre. Grįžęs į Lietuvą, dirbo karo aviacijoje, įkūrė Aeromedicinos laboratoriją. 1944 m. pasitraukęs į Vokietiją dirbo Wittlicho aps. ligoninėje ir pranc.. belaisvių stovykloje. 1946 - 1947 tobulinosi Bonnos universiteto Moterų ligų klinikoje ir apgynė med. daktaro disertaciją. 1949 m. atvykęs į JAV stažavo, 1953 m. išlaikė egzaminus ir įgijo teisę verstis privačia gydytojo praktika. Dirbo Sidabrinio kryžiaus ligoninėje Joliete, IL, vėliau privačiai. Buvo korp. „Fraternitas Lithuanica“ Čikagos skyriaus pirmininkas, ALGS ir PLGS sekretorius iždininkas (1957 - 1961) bei pirmininkas. Bendradarbiavo „Medicinoje“ ir kt. leidiniuose.

Nuotrauka iš https://lt.wikipedia.org/wiki/Jurgis_Ti%C5%A1kevi%C4%8Dius

[gimė 1596 Vištyčio dvare, Vilkaviškio aps. - 1656 01 17 Domnau (prie Karaliaučiaus)] - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas, Žemaičių ir Vilniaus vyskupas. Kilęs iš Lietuvos didikų Tiškevičių giminės Logoisko šakos. Mokėsi jėzuitų kolegijose Vilniuje, Liubline, Poznanėje, Krokuvos akademijoje. 1622 m. įšventintas kunigu, dirbo Krokuvos vyskupo raštinėje, vėliau pakeltas Krokuvos katedros kanauninku ir paskirtas Kozieglovkų parapijos klebonu. 1927 05 17 paskirtas Metonės vyskupu ir Vilniaus sufraganu. Jo rūpesčiu pastatyta Vilniuje vargšų ligoninė. 1633 12 19 paskirtas Žemaičių vyskupu. Aplankė vyskupijos parapijas ir pastebėjęs, kad kai kur trūksta bažnyčių, paskatino didikus statyti naujas. Taip buvo pastatyta ir aprūpinta beneficija Kartenos bažnyčia, užrašytos žemės Skirsnemunės bažnyčiai, vyskupas suteikė jai parapijos teises, pradėta statyti Nemakščių bažnyčia. Vyskupas savo lėšomis pastatė bažnyčias Surviliškyje, Kuliuose, Laukžemėje, Pušalote, koplyčias Pikeliuose, Židikuose, Sudarge. Jam vadovaujant žemaičių vyskupija buvo suskirstyta į 6 dekanatus, vyskupijoje išplėsta kunigų seminarija. Pasirūpino, kad karalius Vladislovas Vaza 1635 m. Žemaitijos vyskupijos sostinei Varniams suteiktų Magdenburgo teises. 1637 m. Gardų mietelyje sumanė pastatyti Kryžiaus kelio koplyčias. Per porą metų jo lėšomis Gardų kalvose iškilo 19 koplyčių su paveikslais. 1613 m. Raseiniuose ir Virbalyje įkūrė Domininkonų vienuolynus bei pirmąjį Lietuvoje moterų vienuolyną Kražiuose. Praplėtė kunigų seminarijos rūmus, skatino steigti parapines mokyklas, steigė bažnytines brolijas, įsteigė kapitulos prepozito ir dekano bei kustošo prelatūras, katedros nuodėmklausio vietą, įkūrė vyskupijos archyvą. 1649 - 1956 Vilniaus vyskupas. Prasidėjus karui su Rusija dėl Livonijos ordino žemių, vyko pas Švedijos karalių prašyti karinės pagalbos prieš Rusijos kariuomenę, dalyvavo Kėdainių unijos sudarymo pirmajame etape. Rusijos kariuomenei įsiveržus į Vilnių, buvo priverstas pasitraukti į Prūsiją, kur ir mirė. 1962 01 03 vyskupo palaikai buvo pervežti į Žemaičių Kalvariją ir palaidoti rūsyje po didžiuoju altoriumi, o vėliau perkelti į Varnius.

[gimė 1907 Kybartuose, Vilkaviškio vls. ir aps.] - Lietuvos kariuomenės karininkas. Baigė g-ją Vokietijoje. 1931 10 29 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. Vėliau gyveno ir studijavo Vokietijoje. Nuo 1939 03 gyveno Klaipėdoje.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

[gimė 1912 05 13 Kybartuose, Vilkaviškio vls. ir aps. - 1949 06 16 Niujorke, Ny] - sportininkas. Žaidė futbolą Kybartų „Sveikatos“ klubo komandoje, lankė bokso, sunkumų kilnojimo treniruotes. Vėliau, gyvendamas Klaipėdoje, žaidė futbolą sporto klube „Darbininkas“. 1944 m. pasitraukęs į Vokietiją, gyveno Kasselyje, įkūrė sporto klubą „Nėris“, dirbo jame bokso treneriu. Persikėlęs į JAV, gyveno netoli Niujorko, priklausė „Atletų“ klubui.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615, [1] p.

Nuotrauka iš Lietuvių enciklopedija. T.31: Teleskopas – Tūbinės. - 1964. - 544 p.

[gimė 1893 10 28 Mažučių k., Virbalio vls., Vilkaviškio aps. - 1980 11 30 Largo, FL] - visuomenės veikėjas. Nuo 1911 m. Anglijoje mokėsi laivininkystės. 1917 m. atvykęs į JAV, dirbo „Amerikos lietuvio“ administracijoje, bendradarbiavo liet. spaudoje. 1918 - 1921 tautos fondo Newarko sk., NY, finansų sekretorius. 1918 - 1928 buvo Lietuvos atstatymo bendrovės iždininkas ir įgaliotinis Newarke. 1919 - 1920 Lietuvių statybos ir paskolos draugijos Newarke sekretorius ir reikalų vedėjas. 1920 m. Newarke atidarė kelionių ir pinigų siuntimo biurą. Vėliau įsigijo draudimo ir nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo teises, nuo 1927 m.ir notaro kontorą. Iki 1962 m. turėjo kelionių ir draudos biurą, notariatą. 1927 - 1955 New Jersey Liet. tarybos sekretorius. 1930 - 1953 Amerikos lietuvių ekonominio centro narys. Į JAV atvykus Lietuvos misijai, rūpinosi Lietuvos laisvės paskolos lakštų platinimu. 1937 - 1940 bendrovės „Lietuvių spauda“ pirmininkas, „Vienybės“ leidėjas. Buvo Amerikos lietuvių misijos pabėgėlių komiteto vicepirmininkas, ALTS centro valdybos, SLA Seimo komisijų, „Tėvynės mylėtojų“ draugijos centro valdybos, ALTo, BALFo narys, vienas JAV LB organizatorių.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Lietuvių enciklopedija. T.31: Teleskopas – Tūbinės. - 1964. - 544 p.
3.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615, [1] p.
4.    Tumėnas S. Lituanistiniai rinkiniai Kento (JAV) universiteto bibliotekoje. Gimtasai kraštas. Prieiga internete http://www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/2_tumenas_2.pdf

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba