icon-sitemap

Nuotrauka iš Lietuvių enciklopedija. T.32: Tübingenas – Valeika. - 1965. - 544 p.

[gimė 1910 12 18 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] - ekonomistas, visuomenės veikėjas. Pradžios ir aukštesniąją komercinę mokyklą lankė Kybartuose, ekonomiką studijavo VDU Kaune 1931 - 1936 ir studijas gilino 1944 - 1947 Innsbrucke, Australijoje, kur parašė disertaciją „Der Fremdenverkehr u. Seine wirtschaftliche Bedeutung für Litauen“ (1946, gavo dr. laipsnį). 1933 m. suorganizavo Kybartuose Dr. J. Basanavičiaus vardo liaudies universitetą ir prie jo suaugusiems kursus 4 klasių cenzui įsigyti. Studijuodamas VDU priklausė korp. „Fraternitas Baltiensis“ (1934 - 1935 buvo pirmininkas). Priklausė Ekonominių studijų draugijai, Lietuvos žurnalistų sąjungai, Tautininkų žurnalistų apylinkei ir kt. Turizmo draugijos centro valdybos reikalų vedėjas 1936 - 1940. Bendradarbiavo Valstybės radiofone Kaune, kur skaitė savaitines ekonomines apžvalgas ir paskaitas iš turizmo srities.

Nuotrauka iš http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2016/02/12/atmi_04.html

[gimė 1909 01 15 Virbalyje (kitais duomenimis - Kurpikų k., Kybartų vls.) Vilkaviškio aps. - 1948 06 26] - teisės daktaras, Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1928 06 20 baigė Prienų „Žiburio“ g-ją ir įstojo į LU Teisių fakulteto Teisių skyrių. Nuo 1928 10 26 dirbo Valstybės radiofone radijo diktoriumi. 1934 04 15 baigė VDU Teisių fakultetą, išvyko doktorantūron į Sorbonos universitetą Paryžiuje. 1939 12 11 įgijo teisės mokslų daktaro laipsnį. 1941 06 01 - 22 Juridinės mokyklos mokymo dalies vedėjas. Vokiečių okupacijos metais dirbo Suaugusiųjų instituto Kaune inspektoriumi ir lektoriumi. Dalyvavo pogrindinėje veikloje, organizavo Lietuvos tautos Tarybos Užsienio reikalų skyrių. Antrosios sovietinės okupacijos pradž. 1944 09 - 1945 08 28 LSSR teisingumo komisariato kodifikacijos konsultantas. Persikėlęs į Kauną dirbo Energetikos valdybos amatų mokyklos direktoriumi. Prasidėjus persekiojimui siekiant užverbuoti saugumo agentu 1946 06 išėjo partizanauti. 1946 09 01 paskirtas Tauro apygardos štabo politinės dalies viršininku, kartu buvo šios apygardos vado Antano Baltūsio (slap. Žvejys) pavaduotojas. Redagavo apygardos laikraštį „Laisvės žvalgas“, vadovavo Karo lauko teismui. Paaiškėjus Juozo Markulio (slap. Erelis, MGB agentas Ąžuolas) išdavystei 1947 01 15 - 16 dalyvavo Tauro apygardos štabe skubiai sušauktame Laisvės kovotojų atstovų suvažiavime, kuriame nutarta sukurti naują BDPS, įtrauktas į jos prezidiumą. Dėl nesutarimų su Tauro apygardos vadu A. Baltūsiu legalizacijos ir kt. klausimais 1947 06 12 iš pareigų atleistas su teise išvykti už apygardos teritorijos ribų. 1948 m. žuvo Varanavičiaus sodyboje Armališkių k., Aukštosios Panemunės vls., Kauno aps. 1999 04 09 suteiktas plk. leitenanto laipsnis (po mirties). Apdovanotas Savanorių medaliu (2001, po mirties), LPKTS Pasipriešinimo dalyvio kryžiumi (1994, po mirties).

[gimė apie 1868 Virbalyje, Vilkaviškio aps. – 1914 Pirmajame pasauliniame kare] – gydytojas, varpininkas, knygnešių rėmėjas. 1887 m. baigė Marijampolės g-ją ir įstojo į Varšuvos universiteto Medicinos fakultetą, baigė 1892 m. Dirbo Varšuvoje okulistu. Buvo vienas iš Lietuvių studentų draugijos steigėjų Varšuvoje (1888). Dalyvavo varpininkų suvažiavimuose, bet į spaudos bendradarbius neįsitraukė. Rėmė liet. spaudą pinigais. Mirė Rusijoje. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui buvo mobilizuotas į rusų kariuomenę.

Šaltiniai:
1.    Kaluškevičius, Benjaminas Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: 2-oji knyga: [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius; Lietuvos kultūros fondas. Lietuvos knygnešio draugija; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos kultūros taryba. - Vilnius: "Diemedžio" draugija, 2014 (Vilnius : Standartų sp.) 278, [2] p. : iliustr., portr.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

[gimė 1908 10 28 Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. - 1978 05 13] - Lietuvos kariuomenės karininkas, sportininkas. Mokėsi Kybartų pradžios mokykloje. 1926 m. baigė Kybartų aukštesniosios komercinės mokyklos 6 klases ir įstojo į Karo mokyklą, kurią baigė 1930 m. leitenanto laipsniu. 1935 m. gavęs krašto apsaugos ministerijos stipendiją studijavo Briuselyje, Belgijoje, karinius fizinio lavinimo mokslus, kuriuos baigė 1937 m. Grįžęs dėstė Karo mokykloje ir buvo paskirtas į vyriausią kariuomenės štabą kariuomenės fizinio lavinimo instruktoriumi. Nuo pat jaunystės buvo aktyvus sportininkas. Praktikavo lengvąją atletiką. Daugelį kartų už laimėjimus apdovanotas madaliais. Atstovavo Lietuvai tarptautinėse sporto varžybose. 1937 m. Belgijoje laimėjo pirmąją vietą tarptautinėse fechtavimo rungtynėse. Kariuomenės sporto švenčių organizatorius ir aktyvus jų dalyvis. Pasaulio lietuvių sportininkų olimpiados Kaune 1938 m. komendantas.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

[gimė 1899 09 02 Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės karininkas. 1914 m. baigė Kybartų pradžios mokyklą, 1917 m. - Kostromos 2 vyrų g-jos 4 klases. 1917 10 01 - 1919 09 01 tarnavo paštininku geležinkelio stotyje Petrograde. Grįžęs į Lietuvą 1919 10 01 įstojo laisvai samdomu tarnautoju į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Eglaitės lauko sandėlio raštininku. 1920 03 01 paskirtas vyr. raštininku. 1921 12 15 išlaikė egzaminus karo valdininko laipsniui įgyti, 1922 01 31 suteiktas karo valdininko laipsnis. 1926 09 13 mokėsi Aukštuosiuose karininkų kursuose karo valdininkams. 1927 05 14 suteiktas administracijos leitenanto laipsnis. 1928 06 02 baigė autokuopos iždininko, viršininko padėjėjo, buhalterio pareigas. Mokėsi Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Kauno g-joje suaugusiems. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

[gimė 1892 02 01 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Nuo 1915 m. studijavo Rygos politechnikos instituto Chemijos skyriuje Latvijoje. 1916 08 02 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1916 12 08 baigė Maskvos 3 praporščikų mokyklą, suteiktas praporščiko laipsnis. 1917 03 10 baigė Oranienbaumo karininkų mokyklos kulkosvaidininkų kursus. Nuo 1917 10 11 dalyvavo I pasaul. karo kovose Rygos fronte. 1918 01 11 paskirtas artilerijos kursų viršininko žinion prie XII armijos, pakeltas praporščiku. Grįžus į Lietuvą 1920 10 27 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 2 pėst. pulko 1 kulkosvaidžių kuopos jaun. karininku. 1920 10 29 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais. 1920 11 19 suteiktas leitenanto laipsnis. 1922 01 06 pakeltas į artilerijos vyr. leitenantus. 1923 m. įstojo į LU Matematikos - gamtos fakulteto Biologijos skyrių. 1936 m. atnaujino studijas VDU Matematikos - gamtos fakulteto Biologijos skyriuje, 1938 m. perėjo į Chemijos skyrių.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1939 01 18 Kybartuose, Vilkaviškio r.] – buhalterė, visuomenininkė. Dirbo Kybartų rajono kooperatyvų sąjungos buhaltere revizore, maisto parduotuvėje pardavėja, Vilkaviškio r. buitinio gyventojų kombinate kasininke priėmėja, Kybartų buitinio filialo vedėja. Visuomeninė veikla: Kybartų parapijos „Caritas“ skyriaus vedėja, Pasaulio kybartiečių draugijos steigėja, aktyvi narė, PKD leidinių platinimo Kybartuose uoli talkininkė.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

[kilęs iš Ožkabalių k., Vilkaviškio r.] – tautosakos rinkėjas, liet. spaudos platintojas. Susirašinėjo su J. Basanavičiumi, P. Kriaučiūnu, J. Mikšu, J. Šliūpu, E. Volteriu. Gyvendamas Ožkabaliuose rinko tautosaką. Apie 1870 – 1876 surinktus 182 dainų tekstus perdavė J. Basanavičiui. Bendradarbiavo „Aušroje“, rūpinosi „Aušros“ platinimu, lietuvių kalbos likimu. Rengė lietuvių etimologijos žodyną, kurio pluoštelis rankraščių yra išlikęs iki mūsų dienų.

Šaltiniai:
1.    Kaluškevičius, Benjaminas Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: 2-oji knyga: [žinynas]/ Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius; Lietuvos kultūros fondas. Lietuvos knygnešio draugija; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos kultūros taryba. - Vilnius: "Diemedžio" draugija, 2014 (Vilnius : Standartų sp.) 278, [2] p.: iliustr., portr.

K.Karužos nuotr. A.Vaičiulaitis ir J.Vaičiulaitienė 1992 m. Los Andžele. Iš Vilkaviškio viešosios bibliotekos archyvo

[gimė 1906 06 23 Didžiųjų Šelvių k., Vilkaviškio aps. - 1992 07 22 Vašingtone (JAV)] - prozininkas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas. 1927 - 1933 studijavo LU / VDU lietuvių  ir prancūzų literatūras, 1936 - 1938 tęsė prancūzų literatūros studijas Prancūzijoje Grenoblio bei Sorbonos universitetuose. VDU Teologijos, filosofijos fak. dėstė naujosios lietuvių literatūros kursą. 1940 m. pradžioje išvyko į Romą diplominiam darbui, tų pat metų pabaigoje apsigyveno JAV.

Nuotrauka iš http://jieznoparapija.lt/2016/11/27/garbingu-jiezno-parapijos-ganytoju-jubiliejai/

[gimė 1892 09 18 Viščiakaimio k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. - 1960 06 06 Jiezne (Alytus)] - mokytojas, kunigas. 1914 m. baigė Seinų dvasinę seminariją. 1915 08 01 įšventintas į kunigus. Mokytojavo Vilkaviškio „Žiburio“ g-joje. 1921 05 19 paskirtas 12 pėst. Kauno pulko karo kapelionu. Nuo 1924 m. Aukštadvario parapijos klebonas ir vid. mokyklos kapelionas, vėliau 2 ulonų pulko kapelionas Alytuje. 1927 m. pakeltas prelatu. 1927 12 17 pripažintos vid. mokyklos mokytojo vardas ir teisės. 1927 - 1945 klebonavo Jiezne. Kaišiadorių vyskupijoje ėjo egzaminatoriaus ir Maldos apaštalavimo direktoriaus pareigas. Vokiečių okupacijos metu buvo gen. Kubiliūno vadovaujamos Tautos tarybos narys. Sovietų Sąjungai antrą kartą okupavus Lietuvą suimtas, išvežtas į Sibirą. Grįžęs į Lietuvą gyveno Jiezne.

Šaltiniai:
1.    Lemties verpetuose : beletrizuotų atsiminimų romanas / Aleksas Žiūkas. - Vilnius : Jusida, 2015. - 339, [1] p.
2.    Kuzmickas V. (2016). Garbingų Jiezno parapijos ganytojų jubiliejai. Prieiga internete http://jieznoparapija.lt/2016/11/27/garbingu-jiezno-parapijos-ganytoju-jubiliejai/
3.    Kuzmickas V. (2016). Garbingų Jiezno parapijos ganytojų jubiliejai. Prieiga internete http://jieznoparapija.lt/2016/12/22/garbingu-jiezno-parapijos-ganytoju-jubiliejai-2/

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba