icon-sitemap

Nuotrauka iš Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 4: Simno-Žvorūnė. - 1988. - 704 p., [2] žml. lap.

[gimė 1897 05 18 Pilviškių k., Vilkaviškio aps. - 1972 08 21 Vilniuje] - poetas, vertėjas. Jaunystėje įsijungė į revoliucinę veiklą, kalintas. 1923 m. išvyko į Maskvą, 1925 m. baigė Vakarų tautinių mažumų komunistinį universitetą. Dirbo leidykloje Smolenske, „Raudonojo artojo“ redakcijoje Minske, pokario metais Politinių ir mokslinių žinių skleidimo draugijoje Vilniuje. Išleido poezijos rink. „Po darbo ir kovos vėliava“ (1934), kurio eilėraščiai bei poemos yra agitacinio pobūdžio, vaizduoja kalinio revoliucionieriaus išgyvenimus, stalininę kaimo kolektyvizaciją. Išvertė M. Isakovskio, J. Kupalos bei kitų sovietinių poetų eilių, G. Gulijos, V. Stavskio prozos, paskelbė atsiminimų kn. „Į šviesų gyvenimą“ (1960), kaip literatūrinis bendraautorius talkino memuarus skelbusiems partinės nomenklatūros veikėjams.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.
2.    Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros paveldo  bei kalbos ir  literatūros paveldo objektai. Prieiga internete http://www.nemunas.info/kalba/Vilkaviskis.htm

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

[gimė 1909 07 11 Suvalkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės karininkas. Baigė g-ją, studijavo Žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje. Nuo 1928 11 09 LŠS narys. 1931 10 29 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1936 11 23 pakeltas į leitenantus.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

Nuotrauka iš https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/istorijos-vetroms-blaskant-okupaciju-vaizdai-ir-emigracijos-negandos-drrsomkaites-akimis.d?id=49244208

(iki 1944 m. Juozas Katilius)
[gimė 1903 10 Pūstapėdžių k., Vilkaviškio vls. ir aps. - 1984 10 26 South Orange, NJ] - teisininkas, visuomenės veikėjas. Mokėsi g-joje Marijampolėje. 1926 m. baigęs Lietuvos universitete teisės mokslus, vertėsi advokato praktika Kaune. Besimokydamas universitete, veikė Lietuvos darbo federacijoje (nuo 1934 m. Lietuvos krikščionių darbininkų sąjunga), bendradarbiavo spaudoje (ir katalikų). Dirbo laikr. „Darbininkas“ redakcijoje. 1936 m., 1938 m. rūpinosi šio laikraščio išlikimu, telkė studentus darbui šiame laikraštyje. 1938 m. Darbininkų šalpos fondo iniciatorius. 1940 m. vienas rezistencijos dalyvių, nuo 1943 m. VLIKo narys. 1944 - 1945 vokiečių kalintas Bayreuthe. Išlaisvintas ir pasivadinęs Vytautu Vaitiekūnu, tęsė veiklą VLIKe Würzburge (Vokietija), bendradarbiavo spaudoje (rašė apžvalgas „Žiburiuose“ ir kt., slap. J. Mažutis).

Nuotrauka iš http://www.lse.lt/index.php?1163279409

[gimė 1939 01 08 Kybartuose, Vilkaviškio r.] - irkluotoja, trenerė, sporto darbuotoja. SSRS sp. m. (1959), SSRS tarpt. klasės sp. m. (1965), SSRS nusip. sp. m. (1968). LSSR nusip. tr. (1987). 1962 baigė VVPI. 1963-71 Lietuvos irklavimo rinktinės narė. 13 k. Lietuvos irklavimo čempionė (1959-71). SSRS čempionė (1964, 1967, 1968), SSRS čempionatų sidabro (1963, 1965, 1969-71) ir bronzos (1966) medalininkė. Europos aštuonvietės valties irklavimo čempionė (1963, 1965, 1967), vicečempionė (1964, 1966). Tarpt. „Gintarinių irklų“ regatos Trakuose, „Didžiosios Maskvos regatos“, „Griunau regatos“ Vokietijoje ir kitur nugalėtoja ir prizininkė. 1972-87 Vilniaus „Dinamo“ sporto d jos akademinio irklavimo m los mokymo dalies vedėja, 1987-91 „Žalgirio“ Resp. tarybos akademinio irklavimo tr., nuo 1991 Lietuvos olimpinio sporto centro (iki 2005 Resp. sportininkų rengimo centras) metodininkė-instruktorė, 1997-2009 vyresn. metodininkė. Apdovanota KKSD medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ (1998), „Sporto garbės komandoro“ ženklu (2009), LTOK „Olimpine žvaigžde“ (2009), medaliu „Už nuopelnus olimpizmui“ (2014).

[gimė 1901 01 11 Kybartų k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.)] - savanoris, ats. viršila. Tarnavo 1919 11 06–1922 10 18. Dalyvavo mūšiuose su bolševikais ties Daugpiliu ir su lenkais ties Augustavu. Buvo lenkų nelaisvėje. 1935 m. gyveno Vilkaviškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9624, išduotas 1935 06 25. 2002-09-16 (po mirties) apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9624, išduotas 1935 06 25. Mirė 1937 m., palaidotas Vilkaviškio miesto senosiose kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas / Vilkaviškio krašto muziejus. - Vilnius: Petro ofsetas, 2009. - 128 p.
3.    Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai (1918–1923). Prieiga internete http://www.versme.lt/sav_v.htm
4.    Samuolienė V. Prieš 80 metų tarnyboje žuvusio policininko antkapinė skulptūra baigia suirti. (2016). Prieiga internete http://suduvis.lt/2016/10/25/pries-80-metu-tarnyboje-zuvusio-policininko-antkapine-skulptura-baigia-suirti/
5.    Samuolienė V. Vilkaviškio gėda (2015). Prieiga internete http://suduvis.lt/2015/10/15/vilkaviskio-geda/

[gimė 1926 10 06 Virbalyje, Vilkaviškio aps. – 2002 06 24 Vilniuje] – istorikas. 1943 m. įstojo į LLKJS. 1944 m. LLKJS Vilkaviškio apskrities pogrindinio komiteto narys ir „Jūros“ būrio partizanas. 1945–1946 m. laikraščio „Pergalė“ redaktorius. 1948 m. baigė Respublikinę partinę mokyklą, 1953 m. – Vilniaus universitetą, 1958 m. – Visuomeninių mokslų akademiją prie SSKP CK. 1958–1970 m. Partijos istorijos instituto prie LKP CK direktoriaus pavaduotojas moksliniam darbui. 1969 m. istorijos mokslų daktaras. 1970–1987 m. Istorijos instituto direktorius, 1987–1992 m. vyresnysis mokslo darbuotojas, 1978 m. profesorius. Nuo 1980 m. LSSR MA narys korespondentas. 1970–1985 m. Sąjunginės filatelistų draugijos Lietuvos skyriaus prezidiumo pirmininkas. 1973–1989 m. SSRS-Lenkijos draugystės draugijos Lietuvos skyriaus valdybos prezidiumo pirmininkas. 1975–1986 m. LSSR istorijos probleminės (koordinacinės) tarybos pirmininkas. 1971–1976 m. kandidatas į LKP CK narius. 1966–1975 m. leidinio „Kraštotyra“, 1971–1987 m. leidinio „Lietuvos istorijos metraštis“ vyr. redaktorius. Svarbiausi darbai: „Tarybų Lietuva: praeities ir dabarties bruožai“ (1980), „LSSR istorija“ (atsakingasis redaktorius ir vienas iš autorių).

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1938 05 08 Kybartuose, Vilkaviškio r.] – futbolininkas, treneris. Būdamas 17-os metų jau debiutavo pagrindinėje Kybartų „Sveikatos“ sudėtyje. 1956 – 1958 – Kybartų „Sveikatos“ vartininkas, taip pat žaidė Vilniaus „Spartake“, vėliau „Žalgiryje“. 3 kartus Latvijos ir 3 kartus Latvijos ir 3 kartus Lietuvos čempionas, 2 kartus Lietuvos vicečempionas ir 2 kartus bronzos medalininkas, 5 kartus Lietuvos taurės laimėtojas. 15 metų dirbo trenerio darbą.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.
2.    Šalies čempionų treneris iki šiol prisimena komandos ir sirgalių azartą. Prieiga internete http://www.santarve.lt

[gimė 1911 03 11 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1960 04 25 Derby (Anglija)] - spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas. Mokėsi Kybartuose, nuo 1922 m. Vilkaviškio g-joje. Veiklus skautų, šaulių ir tremtinių organizacijose. Dirbo Kauno finansų ministerijoje. Atgavus Vilnių ten dirbo ir lankė universitetą. Pasitraukęs į Vokietiją 1945 m. Tolko liet. stovykloje įkūrė skautų Kęstučio draugovę ir vėliau Vokietijoje Šarūno tuntą, kuriam vadovavo, 1947 m. surengė dvi skautų stovyklas, pasiekė paskautininkio laipsnį. 1947 m. atvyko į Angliją, organizavo skautus ir jų spaudą, tapo vadeivos pavaduotoju. Ilgametis Anglijos rajono vadas, skautininkas. 1950 m. pradėjo steigti Anglijos liet. skautų stovyklas. 1959 m. pakeltas į vyr. skautininkus. Rašė į „Skautų Aidą“, redagavo Šarūno „Kelią“ ir „Budėkime“, scenai parašė „Margį“, „Motiną“, Išdraskytą savo lizdą“ ir kt. Jo apsakymėlių rink. „Mažieji didvyriai“ išėjo 1963 m. Eilė raštų liko rankraščiuose. Įsteigė D. Britanijos Liet. Sąjungos Derby skyrių ir jam vadovavo, organizavo chorą.

Stanislovas Vaitkevičius

[gimė 1900 02 15 Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. - 1996] - Lietuvos kariuomenės karininkas. Dalyvavo nepriklausomybės kovose. Mirė 1996 m., palaidotas Vilkaviškio m. kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas/ Vilkaviškio krašto muziejus. - Vilnius: Petro ofsetas, 2009. - 128 p.

Nuotrauka iš http://www.santaka.info/?sidx=23179

[gimė 1929 03 20 Kunigiškių k., Vilkaviškio aps. – 2011 12 29 Vilniuje] - kalbininkė, filologijos mokslų daktarė. Studijavo Vilniaus universitete. 1953 - 1956 Leningrado universiteto aspirantė. 1956 - 1970 dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute. 1958 m. apgynė daktaro disertaciją „Lietuvių literatūrinės kalbos priebalsiai“. Parengė 1964 m., 1979 m., 1994 m. tris lenkų - lietuvių kalbų žodynus. Parašė fonotekos skyrių „Lietuvių kalbos gramatikos“ t.1, 1965 m. Išleido kn. „Bendrinės lietuvių kalbos priegaidės“ (1995), „Posakių ir žodžių žodyną“ (1998, lotynų, anglų, prancūzų, lenkų, vokiečių, italų, ispanų ir kt. kalbomis). 1999 m. išėjo „tarptautinių žodžių žodynas A-K“. Paskelbė straipsnių fonotekos, tarties, sintaksės klausimais „Lietuvių kalbotyros klausimuose“, „Pergalėje“ ir kt.

Šaltiniai:
1.    Lietuvių kalbos enciklopedija/ Vytautas Ambrazas, Aleksas Girdenis, Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Aleksandras Vanagas ; sudarė Kazys Morkūnas; redagavo Vytautas Ambrazas ; Lietuvių kalbos institutas. - 2-asis patiksl. ir papild. leid.. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 576 p.
2.    Ardzijauskaitė, Danutė. Atsisveikinome su garbia kraštiete filologe. 2012 01 13. Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=23179

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba