icon-sitemap

[gimė 1898 05 20 Liukių k., Kaupiškių vls., Vilkaviškio aps.] – Vyties Kryžiaus kavalierius. 1919 02 07 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo kovose su bolševikais, bermontininkais ir lenkais. Apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi (1923), Savanorio medaliu (1929).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

[gimė 1928 04 16 Vilkaviškyje] - prozininkas. 1960 m. baigė Vilniaus aukštąją partinę mokyklą, tarnavo įstaigose. Išleido romaną „Be paliaubų“ (1963), kuriame vaizduojamas socializmo „stiprinimas“ pokario Lietuvos kaime. Romanas teziškas, parašytas pagal socialistinio realizmo kanonus.

[gimė 1898 m. Vilkupių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. – 1967 m.] – savanoris kūrėjas. 1905-1907 mokėsi Vilkupių pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m. pasibaigus Nepriklausomybės karui, iš kariuomenės išėjo. Mirė 1967 m., palaidotas Alvito kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Nuotrauka iš http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2015/07/17/zvil_03.html

[gimė 1887 03 12 Paežerių k. ir vls., Vilkaviškio aps. – 1970 08 22] - kunigas. Baigė Marijampolės g-jos 5 klases ir Seinų kunigų seminariją. 1909 08 01 įšventintas kunigu, paskirtas Gižų vikaru. Gyveno JAV. Grįžus į Lietuvą 1920 08 28 paskirtas Lietuvos kariuomenės 1 pėst. pulko kapelionu. 1921 09 25 - pulko švietimo komisijos pirmininku. 1920 08 28 - 1922 08 01 dalyvavo nepriklausomybės kovose prie neutralios zonos su lenkais. Nuo 1924 m. Aleksoto klebonas. 1928 m. išvyko į Braziliją ir Săo Paolo mieste suorganizavo Šv. Juozapo katalikų bendruomenę ir įkūrė lietuvišką parapiją. 1931 m. grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas Gižų klebonu., nuo 1937 m. Marijampolės kalėjimo kapelionas. Šias pareigas ėjo ir vokiečių okupacijos metu, bet vokiečių gestapo buvo nušalintas, nes per daug globojo kalinius. 1956 m. buvo Vilkaviškyje vikaru, o vėliau ten pat liko altaristu. Bendradarbiavo spaudoje, rašęs Skruzdės slapyvardžiu pamokamų apysakų Seinų „Šaltinyje“ ir kt. Mirė ir palaidotas Vilkaviškyje.

Šaltiniai:
1.    Dėl Antano Aleksandravičiaus paminklo „Pieta“ Aleksote. (2015). Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2015/07/17/zvil_03.html
2.    Kunigas Jeronimas Valaitis su nežinomų žmonių grupe, XX a. 4 deš. Prieiga internete https://www.limis.lt

Nuotrauka iš Lietuvių enciklopedija. T.33: Valeikienė – Vienne. - 1965. - 543 p.

[gimė 1888 01 26 Naudžių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1984 01 05 Floridoje] - pedagogas, rašytojas, vertėjas. 1908 m. baigė Marijampolės g-ją, priklausė slaptai moksleivių kuopelei, bendradarbiavo nelegaliame laikr. „Moksleivių draugas“. Varšuvos ir Sankt Peterburgo universitetuose studijavo matematiką. Priklausė Liet. studentų draugijai. I pasaul. karo metais tarnavo Žemietijų (savivaldybių) sąjungoje. Nuo 1917 m. dirbo Liet. centr. komitete ir vakariniuose suaugusiųjų kursuose. 1919 - 1925 Marijampolės realinės g-jos direktorius. 1925 - 1939 Vytauto Didžiojo g-jos Klaipėdoje mokytojas ir vakarinių suaugusiųjų kursų vedėjas. 1925 - 1932 Klaipėdos kr. mokytojų draugijos sekretorius. 1939 - 1940 Kauno VI g-jos mokytojas, vėliau „Aušros“ berniukų ir suaugusiųjų g-jų direktorius. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. 1945 - 1949 mokytojavo Tübingeno (Vokietija) g-joje. Iki 1949 m. VLIKo Kultūros tarybos, LB Laikinojo organizacinio komiteto narys.

Nuotrauka iš http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=7279&p_k=1&p_t=97534

[gimė 1893 08 10 Šilkaičiuose, Alvito vls., Vilkaviškio aps. – 1966 07 31 JAV) – Lietuvos kooperacijos, politinis bei visuomenės veikėjas. 1907 m. baigė Vilkaviškio pradžios mokyklą. Mokėsi staliaus profesijos. Nuo 1908 m. įsitraukė į Lietuvos krikščionių demokratų partijos veiklą ir buvo jos reikalų vedėjas. Pirmojo pasaulinio karo metais buvo pasitraukęs į Rusiją, dalyvavo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikloje. 1919 m. Vilkaviškyje įkūrė „Žiedo“ kooperatyvą ir buvo jos pirmininkas. 1920 m. gegužės 15 d. – 1922 m. lapkričio 13 d. Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas II (Kauno) rinkimų apygardoje. Priklausė Lietuvos ūkininkų sąjungos frakcijai, įėjusiai į Lietuvos krikščionių demokratų partijos bloką. 1923 m. birželio 5 d. – 1926 m. birželio 2 d. Antrojo Seimo atstovas. Nuo 1926 m. grįžo į Vilkaviškį, vadovavo „Žiedo“ kooperatyvui. 1940 m. liepos mėn. suimtas ir iki 1941 m. birželio mėn. kalintas Marijampolės kalėjime. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau persikėlė į JAV.

Nuotrauka iš https://www.efoto.lt/node/1141783

[gimė 1898 02 24 Naudziškių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1984 06 29] - Lietuvos kariuomenės karininkas. Nuo 1910 mokėsi Marijampolės g-joje. Kilus I pasaul. karui pasitraukė į Voronežą. 1917 m. baigė M. Yčo g-ją, evakuotą į Voronežą. Grįžus į Lietuvą 1919 07 31 priimtas į KAM raštvedžiu. 1919 12 16 baigė Karo mokyklą leitenanto laipsniu. 1920 08 20 - 1920 09 10 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais Suvalkų fronte. 1926 m. baigė Aukštąją prekybos mokyklą Berlyne, dirbo Žemės banke, nuo 1928 m. - vyr. buhalteriu. 1941 08 02 - 1944 Žemės banko valdytojas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1946 - 1950 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus finansų ir atskaitomybės skyriaus vedėjas. Vėliau emigravo į JAV. Mirė 1984 m., palaidotas Holy Reed kapinėse Westburyje, Niujorko valst.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.
2.    Istorija: mano diedukas Juozas Valaitis, 1929 metai, fotografuota Jonavoje. Prieiga internete https://www.efoto.lt/node/1141783

[gimė 1866 10 19 Šūklių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps.] - kunigas. Mokėsi Marijampolės g-joje, kur baigęs 6 klases, vienerius metus mokėsi Varšuvos politechnikos mokykloje. Marijampolės g-joje susibičiuliavo su K. Prapuoleniu ir V. Kudirka. Vengdamas tarnybos rusų kariuomenėje, iškeliavo į JAV. Tuo laiku Detroite buvo steigiama lenkų seminarija. Valaitis mokė pirmuosius seminarijos klierikus matematikos, literatūros ir lotynų kalbos, o pats studijavo teologiją. Kunigu įšventintas 1889 m. vikaravo prie Šv. Vaitiekaus lenkų bažnyčios Detroite, paskui klebonas Hillyards, Mich. ir Parisville, Mich. Kai Detroite apsigyveno didesnis lietuvių skaičius, jis 1908 m. gavo vietos vyskupo leidimą kurti lietuvišką Šv. Jurgio parapiją, kurios klebonu buvo paskirtas pats. Ketverius metus klebonavęs, dėl sveikatos atsisakė klebono pareigų ir apsigyveno pas seseris felicietes kapelionu. Vėliau jau senatvėje, gyveno privačiai savo namelyje.

[gimė 1936 08 02 Kupreliškių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps.] - žurnalistas, poetas. Baigęs Lietuvos veterinarijos akademiją, VU studijavo žurnalistiką, dirbo radijuje, „Vakarinėse naujienose“. Išleido du satyrinės poezijos rink. „Kelmai kelmučiai“ (1973), „Gyvačių trauktinė“ (1978).  1959 m. Valstybinio televizijos ir radijo komiteto Kauno vyr. transliacijų redakcijos žinių redaktorius. 1960–1972 m. Lietuvos radijo žinių reporteris Vilniuje, radijo ir televizijos Propagandos redakcijos vyresnysis redaktorius, „Panoramos“ redaktorius, 1972–1980 m. – Lietuvos televizijos Literatūros ir meno redakcijos vyriausias redaktorius. 1980–1994 m. laikraščio „Vakarinės naujienos“ redakcijos skyriaus vedėjas. 1995 m. dienraščio „Lietuva“ bendradarbis, nuo 1995 m. laikraščio „Privatus seklys“ korespondentas.

Šaltiniai:
1.    Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 545 psl.
2.    Leonardas Valaitis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Leonardas_Valaitis

[gimė 1892 Paežerių k., Vilkaviškio aps. - 1942 Rusijoje] - prozininkas, publicistas. Mokėsi Peterburge, įsitraukė į revoliucinę veiklą, nuo 1923 m. gyveno Maskvoje, veikė proletarinių rašytojų organizacijose. 1940 m. nuteistas politinėje byloje. Apsakymuose, apysakoje „Kristus Lietuvoje“ (1922), pjesėje „Komedija statinėj“ (1923), feljetonuose, publicistikos ir kritikos rašiniuose vyrauja Nepriklausomos Lietuvos satyriniai vaizdai.

Šaltiniai:
1.    Lietuvių literatūros enciklopedija/ [redaktoriai Vytautas Kubilius, Vytautas Rakauskas, Vytautas Vanagas]. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. - 563, [1] p.
2.    Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 12: Vaislapėlis - Žvorūnė. - 1984. - 635, [5] p.
3.    Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 4: Simno-Žvorūnė. - 1988. - 704 p., [2] žml. lap.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba