icon-sitemap

Nuotrauka iš http://www.aidai.eu/index.php?view=article&catid=88%3A8005&id=493%3Apa&option=com_content&Itemid=101

[gimė 1905 03 15 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1994 05 13 Kaune] - dailininkas. 1920 m. Voroneže (Rusija) baigė komercijos, 1928 m. Kauno meno mokyklą (tapyba). Rinko (nuo 1923) tautodailės kūrinius Čiurlionio galerijai. 1930 m. Kaune įsteigė privačią bažn. meno studiją. 1930 - 1933 buvo Nepriklausomųjų dailininkų draugijos pirmininkas. 1934 - 1940 Bažn. meno muziejaus Kaune, 1939 - 1944 Vilniaus dailės muziejaus organizatorius ir direktorius. 1942 - 1944 dėstė Vilniaus dailės akademijoje. Nutapė portretų (J. Grušo, 1930; J. Keliuočio, apie 1933), natiurmortų, figūrinių kompozicijų („Vaisių rinkimas“ apie 1934; „Sena moteris su ryšuliu“, 1940), peizažų (Pažaislio vienuolynas“, 1930; „Vilniaus aikštė pro muziejaus langą“, 1944), dekoravo Saločių bažnyčią, apipavidalino Lietuvos paviljonus Vatikano (1935, apdovanotas diplomu) ir Berlyno (1937, apdovanotas medaliu) tarpt. parodose. Nuo 1930 m. dalyvavo dailės parodose, 1934 m. Kaune surengė individualią parodą.

Nuotrauka iš https://lt.wikipedia.org/wiki/Ingrida_Valinskien%C4%97

[gimė 1966 07 08 Kybartuose, Vilkaviškio r.] – dainininkė, filmų garsintoja, politikė. 1973-1981 mokėsi Kybartų K. Donelaičio vidurinėje mokykloje, 1981- 1984 – Klaipėdos 22-ojoje vidurinėje mokykloje. 1988 – 1991 studijavo Klaipėdos universitete kultūros vadybą. 1984 – 1987 dirbo Klaipėdos teisme ir prokuratūroje, 1992 m. pradėjo dirbti „Litpoliinter“ televizijoje (dabar LNK) filmų garsintoja ir dirbo ten iki 2008 m. (darbo Lietuvos Respublikos Seime pradžios), 2000-2008 – Baltijos televizijoje. 2008-2012 buvo Lietuvos Seimo narė. Nuo 2012 m. – įmonės vadovė.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1970 01 01 Kybartuose, Vilkaviškio r.] – mokslininkas, biofizikas. 1977-1980 mokėsi Kybartų pradinėje mokykloje, 1980-1988 Kybartų K. Donelaičio vidurinėje mokykloje. Studijavo Vilniaus universitete, įgydamas fiziko bei biofiziko specialybę. Baigęs studijas Vilniaus universitete, trumpai dirbo dėstytojo asistentu, po to išvyko į Švediją, vėliau – Vokietiją. Užsienyje gyveno ir dirbo maždaug dešimtmetį. 2001 m. balandžio 5 d. Apgynė Lietuvos respublikos fizikos mokslų daktaro disertaciją „Oligo (etilen glikolio) savaime susirenkančių monosluoksnių konstravimas fazių riboje ir jų eksperimentinis charakterizavimas. Šablonai biomolekulinėms architektūroms“. Švedijoje apsigynė fizikos daktaro laipsnį ir dirbo mokslinį darbą. Disertaciją apgynė Linkopingo universitete.

Nuotrauka iš http://ekonomika.tv3.lt/karjera/turtas/zmogus/64/rolandas-valiunas

[gimė 1965 01 13 Vilkaviškyje.] – advokatų kontoros „LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai“ vadovaujantysis partneris. 1989 m. baigė Vilniaus valstybinio universiteto Teisė fakultetą, 1994 m. studijavo Londono universiteto Karalienės Marijos ir Vestfildo koledže (Jungtinė karalystė), 1996 m. – Amerikos ir tarptautinės teisės akademijoje Dalase (JAV), 2000m. tarptautinio verslo vadybos magistro laipsnį įgijo Vytauto Didžiojo universitete ir Baltijos vadybos institute, 2011 m. dalyvavo mokymuose Harvordo teisės mokykloje (JAV) (lyderiavimas teisės srityje). R. Valiūnas yra VŠĮ „Investuok Lietuvoje“ patarėjų tarybos pirmininkas, LR Vyriausybės komisijos Ekonominės diplomatijos tarybos narys, Vilniaus miesto operos valdybos pirmininko pavaduotojas, VŠĮ „Šiaurės Jeruzalė“ valdybos narys, LR ūkio ministerijos Investicijų patarėjų komisijos narys, Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, Tailando Karalystės garbės konsulas, asociacijos „Mentor Lietuva“ valdybos narys, Baltijos vadybos instituto valdybos pirmininkas, Vilniaus klubo narys. Apdovanojimai: 2010 m. tapo „Verslo šlovės galerijos“ laureatu, 2013 m. apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle už dosnumą ir meilę Vilniaus kultūrai.

[gimė 1857 03 12 Nadrausvės (Būgnų) k.,  Paežerių vls., Vilkaviškio aps.] - kunigas. Mokėsi savarankiškai ir rusiškoje mokykloje, vėliau g-joje. Įstojo 1876 09 15 ir baigė Seinų kunigų seminariją. Dirbo administratoriumi Sokoluose (Lomžos dekanate) ir Janovkoje (Augustavo dekanatas) koplyčios kapelionas iki 1885 m.

[gimė 1815 02 04 Nadrausvės (Būgnų) k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1871] - kunigas. Mokėsi savarankiškai ir su „daraktorių“ pagalba. Baigė rusišką dviklasę mokyklą. Ruošėsi savarankiškai, įstojo į neseniai (1826) įsteigtą domininkonų  vienuolyne Seinų kunigų seminariją. Vikaravo Seinų parapijose. Perkeltas į Griškabūdį, čia, apie 1850 m. atidarė pirmą privačią mokyklą. Šios mokyklos mokinius (tik vaikus) stosiančius į Marijampolės apskrities g-ją, mokė lotyniškai ir lenkiškai, kitus vaikus - tik lenkiškai. Iki šios mokyklos, Griškabūdyje (sudegė) ir Barzduose (buvo toli eiti) jau buvo po mokyklėlę. Įdomu tai, kad ir M. Varankos mokykloje vaikai (mokėsi tik berniukai) kartais gaudavo rykščių, nors kunigas buvo geras. Tuo laikmečiu zanavykuose buvo tik žinomos mokyklos: A. Tatarės Lukšiuose ir M. Varankos, dar buvo oficiali (valdinė) Naumiestyje. M. Varankos mokykloje mokėsi visa eilė Staugaičių. Po lenkmečio šioje, ir kitose mokyklose mokė tik rusiškai. Kunigas padėjo savo artimiesiems materialiai ir moraliai. Apie 1868 m. buvo perkeltas klebonu į Virbalį. Kiek galėdamas tvarkė bažnyčią, kleboniją, šventorių, kurie buvo gerokai apleisti. Mirdamas likusias santaupas paliko brolio sūnui. Mirė Virbalyje, palaidotas bendrų kapinių (dabar) centre.

[gimė 1850 Nadrausvės (Būgnų) k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps.] - kunigas. Mokėsi savarankiškai ir rusiškoje dviklasėje mokykloje. Vėliau g-joje. Nuo 1870 m. mokėsi Seinų kunigų seminarijoje. Vikaravo lenkiškuose parapijose. Susirgo ir anksti mirė.

[gimė 1896 11 25 Vartų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. - 1961 09 07 Niujorke, NY] - spaudos darbuotojas. 1913 m. atvyko į JAV ir, išmokęs spaustuvininko amato, ligi 1918 m. dirbo „Dirvos“ spaustuvėje Clevelande, OH. 1918 - 1948 „Tėvynės“ spaustuvėje Niujorke. 1948 - 1960 redagavo SLA laikr. „Tėvynė“.

Šaltiniai:
Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T. 2. N-Ž. – 2002. – 452 p.

[gimė 1843 09 02 Užnemunėje – Lankeliškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. – kunigas, knygnešys. 1871 07 09 įšventintas kunigu ir paskirtas Didvyžių koplyčios rektoriumi. Vėliau dirbo vikaru Vilkaviškyje, Gražiškiuose. Čia dirbdamas iš Vištyčio į Gražiškius perveždavo liet. spaudą. Atvežtas knygas perduodavo zakristijonui Aleksandrui Klimui, kuris jas slėpdavo zakristijoje. Vėliau vikaravo Alvite, 1893 m. paskirtas Vištyčio klebonu, 1896 – 1901 Daukšiuose, 1901-1902 – Gižuose, 1902 – 1910 Lenkiškoje Dobžylovo (Lomžos gub.) parapijoje. 1910 m. paskirtas Lankeliškių klebonu, 1914 m. ten liko rezidentu.

Šaltiniai:
1.    Kaluškevičius, Benjaminas Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: 2-oji knyga: [žinynas]/ Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius; Lietuvos kultūros fondas. Lietuvos knygnešio draugija; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos kultūros taryba. - Vilnius: "Diemedžio" draugija, 2014 (Vilnius: Standartų sp.) 278, [2] p. : iliustr., portr.

Vasiliauskų šeima. 1949 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1896 (pulko knygoje – 1899) Vilkabalių k. (kitais duomenimis – Patilčių dvare), Bartninkų vls., Vilkaviško aps. – 1969 11 30] - Vyties Kryžiaus kavalierius.1919 03 19 pašauktas įstojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo kautynėse prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus. Mirė 1969 m., palaidotas Alksninės kaime, Vilkaviškio rajone.Apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi (1919).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.) / Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. – 227-228 p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba