icon-sitemap

Nuotrauka iš https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Vasys-Vasiliauskas

[gimė 1902 01 15 Karpiejų k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. - 1974] – mokytojas, Lietuvos kariuomenės karininkas. Mokėsi Vilkaviškio „Žiburio“ g-joje, Seinų kunigų seminarijoje. 1921 m. įgijo brandos atestatą, studijavo istoriją ir pedagogiką LU Humantarinių mokslų fakultete. 1929 - 1931 mokytojavo Utenos g-joje, vėliau Tauragės mokytojų seminarijoje. 1931 10 29 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1932 m. baigė VDU. Tobulinosi Vienos universiteto Istorijos skyriuje, kurį baigė 1936 m. įgijęs daktaro laipsnį. 1937 11 28 pakeltas į leitenantus. Tarybų Sąjungai užėmus Lietuvą  1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1946-1949 m. Augsburge (Vokietijoje) buvo lietuvių gimnazijos direktorius ir 1946-1949 m. Pabaltijo universiteto Pinneberge asistentas-profesorius. 1949 m. išvyko į JAV. Filadelfijoje suorganizavo Lituanistinį institutą ir jam vadovavo. 1954 m. Fordhamo (New York) universitete rusų kalbos profesorius. Dalyvavo Lietuvių katalikų mokslų akademijos bei bendruomenės veikloje. Bendradarbiavo „Karyje“, „Žiburyje“, „Karo enciklopedijoje“. Paruošė mokslinius straipsnius, Vytauto Didžiojo diplomatiką. Senovė II tomas 1936, Žemaičių batalionas. Karo archyvas VIII t. 1937; Pirmoji Kauno popieriaus dirbtuvė. XXVII knygos mėgėjų metraštis II t. 1937; Nepriklausomybės keliu. Mūsų žinynas 2; 1938. Žąslių-Daugų operacija. Karo Archyvas, XII t., 1940 ir kt. Redagavo vadovėlį. Russian Area Reader. 1936. Mirė 1974 06 18 Filadelfijoje.

[gimė 1830 04 14 Būdviečių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. - 1898 10 20 Sintautuose (Šakiai)] - kunigas, knygnešių ir blaivybės rėmėjas. Mokėsi pas daraktorių ir dviklasėje mokykloje. Baigė Varšuvos kunigų seminariją. 1856 06 23 įšventintas kunigu. 1856 - 1857 dirbo Omske ir Tomske. 1858 m. Aukštosios Panemunės vikaras. 1861 - 1862 vikaras Raigrode (Lenkija). Nuo 1863 m. - vikaras Veisėjuose. M. Valančiui prašant atkeltas į Lietuvą ir nuo 1864 m. Sintautų klebonas. Klebonavo apie 35 metus zanavykuose. Rūpinosi A. Tatarės rankraščiais ir biblioteka. Rėmė A. Tatarę materialiai, kuris buvo ištremtas į Penzos guberniją.

[gimė 1897 11 16 Būdviečių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. - 1954 04 14 JAV] - kunigas, visuomenininkas. Baigė pradinę mokyklą, progimnaziją. Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje. 1924 11 26 įšventintas kunigu. Kunigavo įvairiose parapijose. Nuo 1933 m. Valakbūdyje (Šakiai). Čia, 1937 m. pastatė (pradėtą kun. A. Grybino) bažnyčią, parapijos salę, aptvėrė kapines ir bažnyčios šventorių. Buvo labai draugiškas, paprastas. Labai rūpinosi žmonių švietimu. Valakbūdyje kunigavo nuo 1933 m. iki 1941 m. Dirbo ir Vilkaviškyje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, o 1950 m. į Pensilvaniją (JAV). Mirė Shenandoach Pa (JAV).

[gimė 1968 01 08 Kybartuose, Vilkaviškio r.] – biomedicinos mokslų daktarė. Mokėsi Kauno Prano Mažylio aukštesniojoje, KMU Klinikinės slaugos magistrantūroje, 2004-2008 studijavo KMU Klinikinės slaugos doktorantūroje (slaugos mokslų daktaras). Viena ar su bendraautoriais parašė 5 pedagoginius leidinius, publikavo mokslinius straipsnius Lietuvos ir užsienio akademiniuose leidiniuose, dalyvauja ES finansuojamuose projektuose, skaito pranešimus įvairiose šalyse. A. Vaškelytė yra Šiaurės šalių ir Europos mokslinių tyrimų tyrėjų tinklo narė (nuo 2009).

Šaltiniai:
1.    Kas yra kas Lietuvoje, 2018: šimtmečio leidimas: [biografinis žinynas] / [vyriausiasis redaktorius Linas Pupelis]. - Kaunas: Leidybos studija, [2018]. - 1347, [1] p.
2.    Alina Vaškelytė. Kontaktai. Prieiga internete https://kontaktai.lsmuni.lt
3.    Alina Vaškelytė. Prieiga internete http://lietuvai.lt

J.Vaškevičius. 1920 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1898 05 20 Liukių k., Kaupiškių vls., Vilkaviškio aps.] – Vyties Kryžiaus kavalierius. 1919 02 07 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo kovose su bolševikais, bermontininkais ir lenkais. Apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi (1923), Savanorio medaliu (1929).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Nuotrauka iš http://vilkaviskis.lcn.lt/parapijos/bagotoji/_docs/avebarchyv.jpg

[gimė 1892 11 05 Šuklių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. - 1979 11 08 Ąžuolų Būdoje (Kazlų Rūda)] - kunigas, visuomenininkas. Baigė pradinę mokyklą, 1907 - 1912 Vilkaviškyje privačią g-ją (su valstybine teise). 1912 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją. Vysk. A. Karosas įšventino į diakonus. Vebeliūnas išvyko į Mogiliovą, o iš ten į Petrapilio seminariją. 1916 05 08 įšventintas kunigu. Įstojo į Dvasinę akademiją. 1917 m. revoliucija sumaišė daug kam mokslus, kunigas atsiduria Vilianuose (Latvija) vikaru. 1918 m. grįžta į Lietuvą ir vikarauja Plokščiuose. 1919 m. prelatas S. Olekas pasikviečia į Naumiestį. Vėliau vikaravo Miroslave (Alytus). Nuo 1927 m. klebonas Veiveriuose ir progimnazijos kapelionas. Nuo 1928 m. klebonas, o nuo 1930 m. dekanas Šakiuose. 1933 m. klebonas Pajevonyje ir Bartninkų dekanas. Nuo 1937 m. - Sintautuose (Šakiai) - išbuvo 10 metų. Čia pirmą kartą aptvėrė Sintautų kapines ir inicijavo misija, joms atminti šventoriuje pastatytas kryžius.

K.Vekerotas. 1927 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1902 01 29 Šelmių k., Vilkaviškio aps. – apie 1974] - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. 1919 03 09 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1920 05 14 pakeltas į jaunesniuosius puskarininkius. Dalyvavo kovose prieš bolševikus. Apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi (1919), Nepriklausomybės medaliu (1928), Savanorio medaliu (1931).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

[gimė 1926 08 01 Kybartuose, Vilkaviškio aps., mirė 2015 11 25 Čikagoje] - chemikas. Atvykęs į JAV, 1953 m. Ilinojaus universitete Urbanoje, IL, gavo chemijos bakalauro, 1957 m. Ilinojaus technologijos universitete Čikagoje, IL, magistro, vėliau ten pat daktaro laipsnius. 1959 - 1990 dirbo chemiku Argonno nac. laboratorijoje Argonne, IL. Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys: matalų fazių termodinamika, skysto natrio ir ličio technolotgija reaktoriuose, metalų hidridai, vandenilio akumuliavimas metaluose, radioaktyvių liekanų šalinimas. Spaudoje paskelbė apie 30 mokslinų straipsnių. Priklausė profesinėms organizacijoms: Amerikos chemikų draugijai, Mokslo tyrimo draugijai. JAV LB, „Santaros - Šviesos“ federacijos narys.

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615, [1] p.
2.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.
3.    Evaldas Veleckis. 2015. Prieiga internete https://www.draugas.org/2015/page/3/?post_type=mirties
4.    Evaldas Veleckis. Prieiga internete http://www.legacy.com/obituaries/chicagotribune/obituary.aspx?pid=176665887
5.    Evaldas Veleckis. Prieiga internete http://www.memorialobituaries.com/memorials/memorials.cgi?action=Obit&memid=215473&clientid=petkus

[gimė 1906 10 31 Vilkaviškyje; mirė 1981 01 01, Ohajuje] - pedagogas. 1928 m. baigė „Pavasario“ suaugusiųjų g-ją, 1928 - 1936 studijavo VDU humanitarinių mokslų fakultetą, 1940 parašė diplominį darbą - „Kapsų tarmės ribos ir jos pošnektės“ ir 1940 m. VU gavo diplomą. 1932 - 1944 g-jos mokytojas. 1946 m. įsteigė Dillingene liet. g-ją ir jai vadovavo. Bendradarbiavo „Lietuvos Mokykloje“, „Dirvoje“ ir kt.

[gimė Šiaudiniškių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] – savanoris kūrėjas. Mokėsi Šiaudiniškių pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m. pasibaigus Nepriklausomybės karui, iš kariuomenės išėjo.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba