icon-sitemap

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

[gimė 1909 03 08 Kybartų k. ir vls., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės karininkas. I pasaul. karo metais su tėvais išvyko ir iki 1921 05 01 gyveno Jancevo mstl., Rusijoje. Grįžęs į Lietuvą 1929 06 22 baigė Kybartų „Žiburio“ aukštesn. komercijos mokyklą, dirbo Virbalio geležinkelio stoties prekių perdavimo agentu. 1931 10 29 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. Gyveno Kybartuose. Nuo 1933 04 12 LŠS narys, būrio vadas, sąjungos „Jaunoji Lietuva“ skyriaus vadas. 1937 11 23 pakeltas į leitenantus. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo Geležinkelių komendantūroje. 1940 12 30 paskirtas RA 29 ŠTK 184 šaulių divizijos 617 haubicų artilerijos pulko žvalgybos viršininku. 1941 07 tarnavo lietuvių karių Vilniaus įgulos atsk. artilerijos grupėje. Nuo1940 09 studijavo VU Ekonomijos fakulteto Finansų ir kredito skyriuje. Apdovanotas Latvijos Aizsargų nuopelnų kryžiumi (1939).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

[gimė 1855 Būdos k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1938 11 30 Marijampolėje] - mokytojas, knygnešys, daraktorius. 1878 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją, paskirtas mokytojauti Augustavo aps. (Lenkija) tarp unitų. Po dviejų metų (1880) perkeltas į savo gimtinę, į Paežerių mokyklą, 1883 m. - į Sasnavos mokyklą. Vaikus poterius mokydavo liet. kalba. Skaityti ir rašyti taip pat mokė lotyniškomis raidėmis lietuviškai. Gavę skundą ir padarę kratą pas mokinius surado kelias liet. knygas. Buvo areštuotas, nuvežtas į Marijampolės kalėjimą. Po savaitės paleistas, nubaustas 50 rb. bauda. Keturvalakių valdinėje mokykloje mokytojavo apie 40 metų. Pasirodžius „Aušrai“ buvo vienas aktyviausių aušrininkų. Mokytojaudamas valdinėse mokyklose slaptai mokė vaikus liet. skaityti ir rašyti, be to, dar liet. giesmių bei dainų, motyvuodamas, kad jam įsakyta mokyti tikybos. Po pamokų slaptai pasirinkęs kai kuriuos mokinius, mokė savo kambaryje lietuviškai iš liet. elementoriaus. Parūpindavo šiems savo mokiniams liet. elementorių. Rinko tautosaką. Buvo surinkęs apie 5000 įvairių kūrinių. Rašė straipsnius liet. enciklopedijai, lietuvių kalbos žodynui, periodinei spaudai.

Šaltiniai:
1.    Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai
1864–1904. -  Vilnius, 2004. P. 553–611

[gimė 1892 08 03 Budziškių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. - 1962 04 17 Lenkijoje] - kunigas. Baigė Seinų kunigų seminariją. 1915 07 17 įšventintas kunigu. Vikaravo Punske, iš kur apie 1927 m. lenkų ištremtas. 1928 08 14 stojo į marijonus. Ilgą laiką ėjo Varšuvos lietuvių Kūdikėlio Jėzaus bažnytėlės vicerektoriaus ir rektoriaus pareigas, reiškėsi liet. ir lenkiškose draugijose. Kurį laiką buvo Skorzec marijonų viceviršininkas, naujokų bei mokyklų mokytojas. Paskutiniais metais veikė sielovadoje Zichen, Glucholazy.

Šaltiniai:
1.    Lietuvių enciklopedija. T.33: Valeikienė – Vienne. - 1965. - 543 p.
2.    Sūduvos dvasininkai. D. 3: Trys šimtai Sūduvos dvasininkų. - 2012. - 290, [1] p., įsk. virš.
3.    Vencius Stasys. Prieiga internete http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1593

V.Venciaus kapas Aleksandravėlės miestelio kapinėse. 2006 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1897 07 24 Pilviškių k. ir vls., Vilkaviškio aps. - 1919 ] - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. 1919 03 11 savo noru stojo į Marijampolės karo komendantūros žvalgų komandą. Netrukus ji buvo perduota 2 –jam pėstininkų Algirdo pulkui. Dalyvavo kautynėse prieš bolševikus. Apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi (1919).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai : (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.) / Vilius Kavaliauskas. - Vilnius : Lodvila, 2012. - 276 p. : iliustr., nuotr., portr., faksim.

[gimė 1891 m. Stanaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] – savanoris kūrėjas. 1899-1900 mokėsi Stanaičių pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m. pasibaigus Nepriklausomybės karui, iš kariuomenės išėjo.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1939 04 04 Kybartuose, Vilkaviškio r. – 1996 12 12 Kaune] – choro dirigentas. Muzikos mokytojas. 1957-1961 mokėsi Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje (dėst. A. Kairys), 1969-1976 choro dirigavimą neakivaizdžiai studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. 1965-1972 – Kauno siuvimo fabriko „Baltija“ moterų choro vadovas, 1967-1975 – J. Janonio popieriaus fabriko dainų ir šokių liaudies ansamblio meno vadovas, dirigentas. 1969-1981 – Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos merginų choro (70-80 dalyvių) vadovas. 1975 m. – Kauno kultūros darbuotojų profsąjungos mišriojo choro „Leliumai“ chormeisteris. Nuo 1984 m. – Kauno skirstomųjų šaldytuvų įmonės vyrų vokalinio ansamblio vadovas, 1982-1992 – Marijampolės aukštesniosios pedagoginės mokyklos muzikos dėstytojas ir vaikinų ansamblio vadovas. Ansambliai pelnė daug prizinių vietų.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

[gimė 1912 01 09 Vilkaviškyje - 1962 05 18 Australijoje] - mokytojas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Nuo 1929 LŠS narys. 1931 06 20 baigė Vilkaviškio J. Basanavičiaus g-ją, įstojo į VDU Matematikos – gamtos fakulteto Matematikos skyrių. Tarnavo Vilkaviškio komendantūroje, privačiai mokytojavo. 1933 09 15 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. Nuo 1934 10 02 vienerius metus studijavo Prekybos institute Klaipėdoje. 1936 05 10 baigė Karo mokyklos 10 mėn. ats. karininkų kursus, priimtas į karo tarnybą, paskirtas 3 pėst. pulko ryšių kuopos būrio vadu. 1939 10 19 pakeltas į leitenantus. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 10 03 paskirtas į RA 29 ŠTK 184 šaulių divizijos 262 šaulių pulką Trakuose. 1941 03 08 suimtas, kalintas Vilniuje. 1941 05 19 Pabaltijo karo apygardos 29 ŠTK karo tribunolo nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metams tremties. Kilus Vokietijos - SSRS karui išlaisvintas. 1941 07 lietuvių karių Vilniaus įgulos 1 apsaugos pulko būrio vadas. 1943 03 19 pakeltas į vyr. leitenantus. 1944 03 įstojo į VR, paskirtas kuopos vadu Marijampolėje. Su kuopa išsiųstas į Ašmeną, pateko į lenkų nelaisvę, po 4 dienų paleistas. Artėjant antrajai sovietinei okupacijai pasitraukė į Vokietiją, mokytojavo liet. pradinėje mokykloje. 1949 m. emigravo į Australiją. Mirė 1962 m., palaidotas Fankner kapinėse Melburne.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

Nuotrauka iš http://new.branda.vgtu.lt/images/vilcinskai_2017.pdf

[gimė 1936 08 14 Vilkaviškyje] - lengvaatletė (rutulio stūmikė), neįgaliųjų lengvosios atletikos trenerė. LSSR nusip. tr. (1970). 1961 baigė LVKKI. 4 k. Lietuvos rutulio stūmimo čempionė (1958, 1959, 1961, 1966), 2 k. gerino Lietuvos rutulio stūmimo rekordą (nuo 13,74 m - 1958 iki 14,17 m - 1959). Tr.: V. Železniakienė, A. Paulauskas. 1960-61 Kauno „Spartako“, 1962-65 Klaipėdos „Dinamo“ sporto d jų, nuo 1965 Klaipėdos sporto centro (iki 1991 Klaipėdos aukštojo sport. meistriškumo m la) trenerė. Žymiausia auklėtinė - lengvaatletė R. Adomaitienė, pasaulio neįgaliųjų ieties metimo čempionė (2006) ir rekordininkė (2007), rutulio stūmimo vicečempionė (2006), pasaulio uždarų patalpų žaidynių rutulio stūmimo ir 60 m bėgimo bronzos medalininkė (2006).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos sporto enciklopedija. [T.] 2: L–Ž / Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. - 2013. - 1072 p.
2.    Vilčinskienė Algina Marija, Išganaitytė. Prieiga internete http://www.lse.lt
3.    Algina ir Kazys Vilčinskai. 2017. Prieiga internete http://new.branda.vgtu.lt
4.    1962 metų geriausi Lietuvos lengvaatlečiai. Prieiga internete http://lengvoji.lt

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1977 10 02 Kybartuose, Vilkaviškio r.] – IT sistemų architektas. 1984-1995 mokėsi Kybartų K. Donelaičio mokykloje. 1995-1999 studijavo Kauno Technologijos universitete, Telekomunikacijų ir technologijų fakultete. 1999-2001 tęsė studijas KTU – įgijo telekomunikacijų technologijų magistro laipsnį. 2005-2009 – UAB „Blue Bridge“ IT valdymo sistemų inžinierius-konsultantas. Išvykęs su šeima į JAV, 2009-2011 dirbo AB „Computer Science Corporation“ valdymo sistemų vyr. inžinieriumi Federalinės Aviacijos Agentūros Technologijų centre, 2011-2013 finansinėje įmonėje ICAP (JAV) – valdymų sistemų vyr. inžinierius. Nuo 2013 m. – „Nastaq vertybinių popierių birža“ (JAV) valdymo sistemų architektas. 2007-2009 PKD valdybos narys, interneto svetainės www.kybartai.lt įkūrėjas, administratorius, 2008 m. PKD leidybinių projektų vykdytojas. 2011-2012 JAV lietuvių bendruomenės pirmininkas. Nuo 2016 m. – Dr. V. Kudirkos lituanistinės mokyklos (Elizaveth, Naujojo Džersio valstija) valdybos pirmininkas.

[gimė 1939 m. Gudelių k., Vilkaviškio vls., Marijampolės aps.] – matematikos mokytoja metodininkė. Pradinę klasę lankė Pajevonyje, tėvams 1946 m. persikėlus į Kybartus, mokėsi Kybartų vidurinėje mokykloje. Baigus vidurinę mokyklą įstojo į Vilniaus universiteto Matematikos fakultetą. Mokytojavo Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinėje mokykloje, Vilniaus 21-ojoje vidurinėje mokykloje. Populiaraus vadovėlio abiturientams, besirengiantiems valstybiniams ir mokykliniams egzaminams, „Mokinio žinynas. Matematika, fizika, astronomija, chemija, informacinės technologijos 5-12 klasei“ bendraautorė („Alma litera“, 2007, 2009, 2011).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba