icon-sitemap

[gimė Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – savanoris kūrėjas. Mokėsi Kybartų pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m. pasibaigus Nepriklausomybės karui, iš kariuomenės išėjo.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

[gimė 1918 12 18 Žiūrių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės karininkas.
1938 06 14 baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją. 1938 07 08 pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1939 09 18 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. Studijavo Prekybos institute Šiauliuose.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

Nuotrauka iš Lietuvių enciklopedija. T.34: Vienos kongresas – X spinduliai. - 1966. - 640 p.

[gimė 1895 Senųjų Sausbalių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps.] – fotografas, menininkas. Prieš I Pasaulinį karą baigė 6 klases Marijampolės gimnazijoje. Persikėlė į Vilnių baigė komercijos mokyklą ir dirbo „Žaibo“ spaustuvėj ir ėjo berniukų moksleivių bendrabučio vedėjo pareigas. 1919 m., užėmus Vilnių bolševikams, pabėgo per frontą į Kauną ir įstojo į Lietuvos kariuomenę savanoriu. 1920 m. buvo krikščionių demokratų sąrašu išrinktas į Steigiamąjį seimą. 1926 m. gavo stipendiją ir įstojo Berlyne į foto – technikos mokyklą, kurią baigė 1929 m. 1930 m. išvyko į P. Ameriką. Brazilijoje 10 metų dirbo švietimo ministerijos meno departamento fotografu. P. Amerikoje. JAV, Europoje yra dalyvavęs fotografijos meno konkursuose ir yra laimėjęs premijų.

Šaltiniai:
1.    Lietuvių enciklopedija. T.34: Vienos kongresas – X spinduliai. - 1966. - 640 p.
2.    Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas / Vilkaviškio krašto muziejus. - Vilnius : Petro ofsetas, 2009. - 128 p.

Nuotrauka iš Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904 : [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. - Vilnius : Diemedis, 2004. - 670, [1] p.

[gimė 1868 Jurkšų k.., Alksnėnų vls., Vilkaviškio aps. - 1939 03 03] - knygnešys, visuomenės veikėjas. Baigė 4 Marijampolės g-jos klases. Liet. spaudą pradėjo platinti sulaukęs 16 metų ir platino apie 20 metų (1885 - 1904). Po spaudos draudimo panaikinimo įsitraukė į legalių liet. draugijų veiklą - priklausė Lietuvių mokslo draugijai „Žagrei“, „Šviesai“, „Ūkininkų“ draugijai ir kt. 1937 m. parengė ir savo lėšomis išleido praktiškų patarlių ir priežodžių knygą „Gyvenimo mokykla“. 1897 m. apsigyveno Parausių k. (Vilkaviškio r.).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904 : [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. - Vilnius : Diemedis, 2004. - 670, [1] p.
2.    Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904. -  Vilnius, 2004.

Nuotrauka iš http://www.media.leu.lt/displayimage.php?pid=4430

[gimė 1938 04 01 Bartninkų k., Vilkaviškio aps.] - matematikas. 1963 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, nuo  1969 m. jame dėstė; profesorius (1987). Nuo 1987 m. mokslo reikalų prorektorius. Sukūrė neholonominių sąryšių teoriją. Išplėtojo tiesinių apibendrintųjų struktūrų pilnos invariantų sistemos radimo metodą. Apibrėžė aciklines sąryšių erdves ir įrodė jų stabilumą mažų deformacijų, nekeičiančių kreivumo, atžvilgiu. Sukūrė redukuotųjų diferencialinių pratęsimų ir juos atitinkančių redukuotųjų sąryšių teoriją, gavo kanoninius redukuotuosius sąryšius. 

Šaltiniai:
1.    Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 25. Venk-Žvo. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014. – 429-430 p.
2.    Lietuvos matematikai. Profesorius Romualdas Vosylius. 2000. Nr. 2. Prieiga internete http://web.vu.lt/mif/v.stakenas/a+o/2000-2/2000-2-25-29.pdf

[gimė 1889 10 06 Majoriškių k., Vilkaviškio aps.] - JAV lietuvių visuomenės veikėjas. 1910 m. išvyko į JAV, dirbo Liet. socialistų sąjungoje, Amerikos Lietuvių darbininkų literatūros draugijoje, Liet. darbininkų susivienijime ir kitose liet. organizacijose. Nuo 1919 m. gyveno Čikagoje. 1920 m. su kitais suorganizavo laikraštį „Vilnis“ ir dirbo jo spaustuvėje.

Nuotrauka iš http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-03-06-augustas-vymeris-papruses-liuteronu-kunigas/78263

[gimė 1869 12 16 Geisteriškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. - 1942 04 01 Tauragėje] - evengelikų-liuteronų kunigas. Mokėsi Marijampolės g-joje. Studijavo ev. teol. mokslus Tartų universitete, 1869 m. paskirtasgarlaivos parapijos kunigu, vėliau buvo Pabijanico (prie Lodzės) ir Vižainio parapijų kunigu, o nuo 1911 05 01 iki 1942 04 01 tauragės parapijos klebonu, kur dirbo kunigo ir visuomenininko darbą, rūpindamasis parapijiečių švietimu. Lietuvos vyriausybei pavedus jis su H. D. Sroka ir P. Titelbachu 1919 m. suorganizavo nepriklausomos Lietuvos ev. liut. konsistoriją ir buvo jos viceprezidentu iki 1925 m. 1922 - 1928 buvo lietuvių ev. liut. sinodo vicesenjoru. 1921 m. Tauragėje kartu su J. Vilkaičiu pradėjo organizuoti lietuvių mokytojų kursus, buvo Tauragės seminarijos ir vėliau komercinės mokyklos mokytojas. 1923 -  1925 Tauragėje ėjo suaugusių g-jos direktoriaus pareigas, rėmė lietuvių ev. liut. sąjungos „Pagalbos“ organizavimą (1923) ir padėjo ginti lietuvių ev. liut. teises bažnytiniuose reikaluose. Labai vertino lietuvių ev. liaudies giesmių melodijas ir buvo žymią jų dalį užrašęs, bet jo vertinga medžiaga II pasaul. karo metu žuvo.

[gimė 1887 11 08 Višyčio k., Vilkaviškio aps.] - nepriklausomos Lietuvos mokytojas. Lankė Vištyčio pradžios mokyklą, kurioje mokytojavo jo tėvas Liudvikas Vymeris. 1905 m. įstojo į Veiverių mokytojų seminariją. Mokytojavo Oklinų mokykloje, Suvalkų aps., Sosnovkoje, Saratovo guber., Klaipėdos pradžios mokykloje, Suvalkų aps. Mirus tėvui dirbo jo vietoje, Vištyčio pradžios mokykloje, Vilkaviškio aps. E. Vymeris Šaulių sąjungoje buvo narys rėmėjas.
 
Šaltiniai:
1.    Nepriklausomos Lietuvos mokytojai: 1918-1940 metų biografijos/ Kazys Račkauskas. - Vilnius: Gimtinė, 2018. - 479, [1] p.

[gimė 1898 Žaliosios k., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1916 m. baigė Mogiliovo g-jos 7 klases. Nuo 1916 07 26 tarnavo Rusijos kariuomenėje. 1917 06 06 baigė Omsko karo mokyklą, suteiktas praporščiko laipsnis. 1918 01 24 pakeltas į paporučikius. Dalyvavo kovose su lenkais Ukrainoje ir Baltarusijoje. Grįžus į Lietuvą 1921 10 07 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. Nuo 1921 10 13 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais. 1921 12 30 suteiktas leitenanto laipsnis. 1923 01 06 - 1923 03 01 dalyvavo mūšiuose su lenkais prie neutralios zonos. Apdovanotas Rusijos kariuomenėje Šv. Georgijaus 3, 4 laipsnio kryžiais.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1949 02 12 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – radiofizikas, mokslo darbuotojas. 1956-1967 mokėsi Kybartų vidurinėje mokykloje, mokyklą baigė aukso medaliu – pirmasis ir vienintelis aukso medalininkas per visą mokyklos istoriją. 1967-1973 studijavo Maskvos Energetikos instituto Radiotechnikos fakultete, įgijo inžinieriaus radiofiziko specialybę. Iki šiol dirba Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Radiofizikos katedroje. Dirbo mokslinį ir pedagoginį darbą, skaitė pranešimus vietinėse ir tarptautinėse konferencijose. Paskelbė per 60 mokslinių darbų, yra 9 išradimų autorius. Pagrindinė mokslinio darbo kryptis – įvairių puslaidininkinių darinių kompiuterinis modeliavimas. Vykdė keletą mokslinių projektų. Yra CERN grupės RD50, tiriančios dalelių detektorius., narys. 1985 m. apgynė fizikos-matematikos mokslų kandidato disertaciją. Antri metai su kitais mokslininkais kraštiečiais skiria PKD Mokslininkų fondo premijas gabiausiems Kybartų „Saulės“ progimnazijos ir K. Donelaičio gimnazijos moksleiviams.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba