icon-sitemap

Nuotrauka iš http://www.santaka.info/?sidx=37718

[gimė 1900 12 06 Virbalyje, Vilkaviškio aps. – 1990] – agronomas, publicistas, visuomenininkas. 1923 metais besimokydamas Dotnuvos žemės ūkio technikume jis dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime. Baigęs mokslus jis dirbo Lietūkio agronomu inspektoriumi "Pieno centre", o nuo 1928 m. jaunasis perspektyvus specialistas du metus žinias tobulinosi Kylio pienininkystės institute. 1930 m. viduryje grįžo į Lietuvą ir dirbo Klaipėdos krašto sviesto eksporto laboratorijos vedėju, nuo 1932 m. - dar ir Klaipėdos krašto Gubernatūros vyriausiuoju agronomu referentu žemės ūkio klausimams. Jis rūpinosi ūkininkų reikalais, vadovavo įsteigtai ūkininkų draugijai ir jaunųjų ūkininkų rateliui. Aktyvaus agronomo dėka 1932 m. Kintuose ir Usėnuose pastatytos naujos ir modernios pieno perdirbimo įmonės. 1933 m. gerai užderėjus bulvėms jis rūpinosi jų tikslingu panaudojimu. Jo rūpesčiu Lietūkis supirko 500 tonų bulvių ir barža nuplukdė į Kauno spirito gamyklą. Kad racionaliau būtų panaudota Šilutės krašte gaunama žaliava, netrukus Verdainės gyvenvietėje buvo pastatyta moderni spirito gamykla. Lietuvos žemės ūkio ministerija pagelbėjo įsigyjant naujus įrenginius, finansų ministerija šiam statiniui skyrė 60 tūkstančių litų. J.Zabielavičiui inicijuojant 1935 m. "Lietūkis" Klaipėdos Bomelsvitėje įsteigė akcinę bendrovę "Žuvis". Agronomo pastangomis čia buvo pastatytas pirmas fabrikas perdirbti ir saugoti žuvį naujai pastatytame šaldytuve. Daug naudos krašto žmonėms teikė įsteigtas vartotojų kooperatyvas "Gerovė". Be jo pagalbos ir tarpininkavimo neapsieita ruošiant žvejų regatas Juodkrantėje, Preiloje, Pervalkoje ir Karklėje, o Melnaragės žvejų sueigas - Giruliuose. Jis dalyvavo rengiant žvejų susitikimus įvairiuose Lietuvos pamario žvejų kaimuose.

[gimė 1896 Raupiškių k., Raupiškių vls., Vilkaviškio aps. - 1973] - Vyties Kryžiaus kavalierius. 1919 03 16 pašauktas stojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo kovose prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus. Apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi (1919).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

[gimė 1939 08 20 Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] – žurnalistė. Mokėsi Kybartų pradinėje mokykloje, Kybartų vidurinėje mokykloje, Kapsuko O. Sukackienės pedagoginėje mokykloje. Studijavo Vilniaus universitete žurnalistiką. Nuo 1966 m. Plungės rajono laikraščio „Kibirkštis“ redakcijos mašininkė, literatūrinė darbuotoja, vyresnioji literatūrinė darbuotoja, skyriaus vedėja, laiškų ir masinio darbo skyriaus vedėja. Nuo 1976 m. Šakių rajono laikraščio „Draugas“ redaktoriaus pavaduotoja, 1990–2006 m. – redaktorė. Daugiausia rašė kraštotyros, kultūros, žemės ūkio, pedagogikos temomis. Ji yra dokumentinių apybraižų, skirtų daugeliui rajoninių literatūrinių ir publicistinių konkursų autorė ir laimėtoja.

[gimė 1899 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – savanoris kūrėjas. 1907-1911 mokėsi Kybartų pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m. pasibaigus Nepriklausomybės karui, iš kariuomenės pasitraukė.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

[gimė 1908 05 15 Vilkaviškyje] - visuomenės veikėjas. 18 metų amžiaus pradėjo organizacinę veiklą ir bendradarbiauti spaudoje. Veikė šauliuose. Režisavo ir vaidino scenos veikalus. Bendradarbiavo spaudoje. Rašė į „Jaunimą“, „Karį“, „Lietuvos ūkininką“, „Trimitą“ ir kt. Tremtyje rašė į „Draugą“, „Naujienas“, „Šaltinį“ ir kt. Nuo 1930 m. pasirašinėjo Viktoro Vyteniečio slapyvardžiu. Nuo 1947 m. persikėlė gyventi į Angliją, kur Londone dalyvavo liet. kultūriniame - visuomeniniame darbe.

[gimė 1900 09 26 Parausių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1962 09 07 JAV] - poetas, prozininkas. Pradinę mokyklą baigė Paežeriuose, mokėsi Marijampolės g-joje, VDU humanitarinių mokslų fakultetą. Baigęs buhalterijos ir stenografijos kursus, dirbo seime stenografu, vėliau vidaus reikalų ministerijoje buhalteriu. Lietuvoje buvo vienas iš pirmųjų dailiojo čiuožimo meistrų. Dalyvavo kelis kartus užsienyje dailiojo čiuožimo varžybose. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, o vėliau persikėlė į JAV.  JAV parašė ir išleido poemą iš lietuvių mitologijos „Minijanas“ (1952), romaną „Laiptai į tolumas“ (1954).

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros paveldo  bei kalbos ir  literatūros paveldo objektai. Prieiga internete http://www.nemunas.info/kalba/Vilkaviskis.htm

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1972 05 12 Kybartuose, Vilkaviškio r.] – statybos inžinierius, muzikantas. 1979-1990 mokėsi Kybartų K. Donelaičio vidurinėje mokykloje. Studijavo Vilniaus Gedimino technikos universitete. 1992-1994 – Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos orkestro muzikantas. 1994-1999 – „Vilkasta“ darbų vadovas. 1995-1999 – Vilkaviškio kultūros centro Kybartų pučiamųjų kvinteto vadovas, 1999 – 20004 – UAB „Statreksas“ ststybos darbų vadovas, projektų vadovas, 2004-2009 – UAB „Contestus“ statybų vadovas, darbo saugos koordinatorius, techninės priežiūros vadovas. Nuo 2001 m. iki šiol – UAB „MG Valda“ techninės priežiūros vadovas. Darbai ir projektai: 2011 m. iki dabar – gyvenamųjų namų „Antakalnio Terasos“ statybos, 2013 m. – VŠĮ „Vito Gerulaičio vardo teniso akademija“ daugiafunkcinio sporto paslaugų sveikatingumo komplekso plėtros, 2014 m. iki dabar – viešbučio patalpų Pilies g. 34, 36 Vilniuje techninės priežiūros vadovas, gyvenamųjų namų, administracinių patalpų Vilniuje, kituose Lietuvos miestuose statybos, rekonstrukcijų techninės priežiūros vadovas; Vilkaviškio pašto [nauja statyba, 1996 m.], dujų perpylimo stoties Pilviškiuose, genrangovo statybinių darbų vadovas.

R. Čėplos nuotr. iš http://www.santaka.info/?sidx=844

(1948-07-26 – 2014-10-24) Antanas Ziegoraitis gimė 1948 m. liepos 26 d. Klaipėdos universiteto menų fakultete įgijo orkestrinio dirigavimo ir atlikėjo kvalifikaciją. Nuo 1967 m. iki šiol yra Kybartų kultūros centro pučiamųjų orkestro „Kybartai“ meno vadovas. Nuo 1994 m. – Kybartų K. Donelaičio gimnazijos muzikos mokytojas-ekspertas. 1991–2009 m. – moksleivių ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių vyr. dirigentas. A. Ziegoraičio rūpesčiu Virbalio ir Vištyčio mokyklose atkurti pučiamųjų orkestrai. Siekdamas aukštesnio muzikinio lygio meno vadovas nuolat rengia edukacines ar koncertines programas su profesionaliais atlikėjais.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1974 06 17 Kybartuose, Vilkaviškio r.] – orkestro „Kybartai“ vadovas.Nuo 8-erių pradėjo groti Kybartų orkestre fleita, 1994 m. jame pradėjo dirbti medinių pučiamųjų instrumentų grupių koncertmeisteriu, nuo 2011 m. iš tėčio perėmė batutą ir orkestro vadovo pareigas. 2011 m. XI Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionate jaunoji orkestro karta (moksleiviai) A kategorijoje pelnė Grand Prix. 2012 m. XII Lietuvos PIO čempionate Kybartų orkestro moksleiviai B kategorijoje laimėjo Grand Prix. 2013 m. XIII Lietuvos PIO čempionate Kybartų orkestro moksleiviai C kategorijoje laimėjo Grand Prix. Visuose čempionatuose vadovas buvo pripažintas geriausiu savo kategorijos dirigentu. 2015 m. Čekijoje „Vajevoda Zbraslav“ pučiamųjų orkestrų festivalio konkurse su „Kybartinių‘ orkestru pelnė geriausio dirigento apdovanojimą. 2017 m. pavasarį „Kybartai“ tapo pirmuoju kolektyvu šalyje, pelniusiu trečią „Aukso paukštės“ apdovanojimą ir buvo pripažintas geriausiu mėgėjų orkestru Lietuvoje. 2017 m. balandį su Mažuoju Kybartų orkestru Kroatijoje, Splito orkestrų festivalio konkurse, Donatas Ziegoraitis pelnė geriausio dirigento apdovanojimą.

[gimė 1909 04 08 Mažučių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės karininkas. Baigė Kybartų „Žiburio“ aukštesn. komercijos mokyklos 4 klases. Nuo 1928 m. LŠS narys. 1931 10 29 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. Tarnavo Raseinių aps. policijoje, nuo 1933 09 01 vachmistras, nuo 1934 m. Jurbarko policijos vachmistras, nuo 1936 m. Raseinių aps. Raudonės policijos nuovados viršininkas, nuo 1940 01 26 Vilkijos policijos nuovados viršininku. Apdovanotas Šaulių žvaigždės ordinu (1939).

Šaltiniai:
1.    Policija. 1935 m. 13(185) nr., liepos mėn. 1 d. Prieiga internete http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=DOC_O_50651_1&biRecordId=5127

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba