icon-sitemap

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1935 01 08 Kybartuose] – dainininkė, solistė. 1942-1946 m. lankė Kybartų miesto pradinę mokyklą, 1946-1952 m. mokėsi Kybartų gimnazijoje, 1950-1952 m. – Kybartų vidurinėje mokykloje, 1952-1956 m. – Kauno J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje. 1956-1961 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, Solinio dainavimo katedroje. Nuo 1961 m. – Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė. 1970-1985 m. – Kauno J. Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos dėstytoja. Sukurti svarbiausi vaidmenys: Karmen – Ž. Bizė operoje „Karmen“, Nansė – F. Flotovo „Marta“, B. Korteso „Motušė Kuraž“. Atliko 56 vaidmenis operetėse ir miuzikluose. Už Girčienės vaidmenį V. Baumilo operoje „Rožės žydi raudonai“ 1967 m. paskirta Respublikinė premija, už kūrybinius nuopelnus 1985 m. suteiktas Nusipelniusios artistės vardas. Parašė atsiminimų knygą „Neatplėšti laiškai“ (2012).

[gimė 1908 07 25 Išlandžių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps.] - visuomenės veikėja. 1928 - 1934 VDU studijavo biologiją. Tremtyje tarnavo Raudonajame Kryžiuje iki 1948 03, vėliau metus mok. Scheinfeldo liet. g-jos Skautų veikėja., nuo 1930 m. vyr skautų štabe vyr. skaučių, o vėliau skaučių skyriaus vedėja. 1938 m. didžiosios tautinės stovyklos Pažaislyje adjutantė, 1953 m. stovyklos prie Niagaros viršininkė. Tremtyje prancūzų zonos vadeiva, 1951 - 1953 akademinio skaučių draugovių sambūrio pirmininkė, nuo 1952 m. skaučių seserijos vadijos narė.

Šaltiniai:
1.    Gižai: praeitis ir šiandiena/ sudarytoja Nijolė Vaitūnaitienė. - Marijampolė: Idėjų dirbtuvės, 2013. - 77, [5] p.
2.    Nekrologai. 1997. Prieiga internete http://www.spauda.org

[gimė 1909 04 11 Jurkšų k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją. 1931 09 16 priimtas į Karo mokyklą. 1932 m. ją baigė ats. jaun. leitenanto laipsniu. Nuo 1936 07 Šiaulių m. šaulių II būrio vadas.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002. - 407, [1] p.

[gimė 1898 Bartninkų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas/ Vilkaviškio krašto muziejus. - Vilnius: Petro ofsetas, 2009. - 128 p.

Nuotrauka pati pirma iš http://kybartai.lt/tarp-lietuvos-mokslu-premijos-laureatu-ir-kybartiecio-vardas/

[gimė 1959 03 18 Kybartuose, Vilkaviškio r.] - informatikas. 1982 m. baigė VU. 1985 - 1988 SSRS MA Teorinės astronomijos instituto Leningrade (dab. Sankt Peterburgas) aspirantas. 1982 - 1985 dėstė ir nuo 1988 m. dėsto VU, nuo 2006 m. Programų sistemų katedros vedėjas; prof. (2007). Moksl. darbų kryptys - netiesinių procesų ir sistemų kompiuterinis modeliavimas, daugialypių dokumentų ilgalaikis archyvavimas, duomenų bazių vientisumas. Daugiau negu 70 moks. straipsnių. Dalyvavo ir vadovavo daugiau negu 20 informatikos gamybinių ir moksl. projektų. Su kitais sukūrė įvairių biol. jutiklių kompiuterinius modelius, naudojamus jutiklių savybėms tirti. Parašė vadovėlį „Duomenų bazių valdymo sistemos“ (2005), mokomąją knygą „Duomenų bazių sistemos“ (2002).

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1959 02 11 Kybartuose] – pedagogė. 1966-1970 m. mokėsi Kybartų pradinėje, po to Kybartų Kristijono Donelaičio vidurinėje mokyklose. 1977-1981 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame institute (dabar-Šiaulių universitetas), 2001-2003 m. tęsė studijas Vilniaus pedagoginio universiteto (dabar (LEU) magistrantūroje ir įgijo edukologijos magistro laipsnį. Nuo 2015 09 01 Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinėje mokykloje eina direktoriaus pavaduotojos pareigas. Nuo 2008 m. PDK (Pasaulio kybartiečių draugijos) narė. Daug metų didžiausias pomėgis – siuvinėjimas kryželiu.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys/ sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Nuotrauka iš Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 1: A-Grūdas. – 1985

[gimė 1912 03 18 Gižų k., Vilkaviškio aps. - 1990 04 26 Kaune] - architektas. 1940 - 1946 studijavo VDU. Architektūros mokslų dr. (1973). Pagal jo projektus pastatyta ligoninė Šiauliuose (1956), individualių gyv. namų ir vilų Vilniuje, Kaune. Su kitais parengė Rotušės aikštės (Kaune) r. kvartalo dalies rekonstrukcijos projektą (1961). Išleido kn.: „Lietuviškos kolūkiečio sodybos architektūra“ (1956), „Silikatiniai gaminiai ir jų panaudojimas statyboje“ (1958), „Pažaislis“ (su H. Kairiūkštyte - Jaciniene, 1960), „Lietuvių liaudies architektūra“ (su kitais 2 d. 1965 - 1968). Parašė liet. tematikos skyrius knygoms „Visuotinė architektūros istorija“ (12 t. 1944 - 1977), „Pasaulio šalių ir tautų menas“ (5 t. 1962 - 1981; abi rusų k.), straipsnių „Lietuvos architektūros istorijai“ (2 t. 1987 - 1994). Leidinio „Lietuvos TSR architektūros klausimai“ (3 t. 1960 - 1966) ats. redaktorius.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002.

[gimė1904 05 13 Gižų k., Vilkaviškio aps. - 1964 05 24 Vilniuje] - gamtos mokslų daktaras (1938), fizikos ir matematikos mokslų daktaras (1946), LSSR MA akademikas (1956). 1925 m. baigė Marijampolės realinę g-ją. 1930 m. baigęs Kauno universitetą, 1930 - 1941 ir 1944 -1950 jame dirbo. 1936 m. stažavo Berlyno techn. un-te pas profesorių H. Geigerį. Vienas KPI įkūrėjų. Svarb. darbai iš antrinių kosminių spindulių energijos pasiskirstymo. Su kitais tyrė ultragarsinės spektrometrijos metodiką, branduolių magnetinį rezonansą, puslaidininkių triodų savybes. Parašė knygas: „Fizikos praktikos darbai“ (su kt. 1938), „Kosminiai spinduliai“ (1946), „Fizika klausymais ir atsakymais“ (1947), vadovėlius vidurinėms mokykloms. Paskelbė per 60 mokslinių straipsnių.

Kazys Baršauskas

[gimė 1908 03 04 Gižų k., Vilkaviškio vls.] - pedagogas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1921 m. stojo į Marijampolės Rygiškių Jono g-ją. 1929 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją. 1930 11 01 priimtas į Karo mokyklą, kurią 1931 10 29 baigė ats. jaun. leitenanto laipsniu. 1937 m. suteiktas ats. leitenanto laipsnis. Sovietams okupavus Lietuvą 1940 07 12 suimtas. 1941 03 08 Ypatingojo pasitarimo nuteistas 8 metams, ištremtas į Vorkutos - Pečioros lagerius. 1947 m. grįžo į Lietuvą. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 m. įsitraukė į Atsargos karininkų sąjungos veiklą. 1992 07 07 suteiktas dimisijos majoro laipsnis.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002. - 407, [1] p.

Paimta iš: http://www.penki.lt/Kapitonas-VLADAS-BARSAUSKAS--1932-m.media?id=50785

[gimė 1898 12 18 Gižų k., Vilkaviškio aps. - 1966 02 16 Kaune] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją. 1921 12 20 baigė Karo mokyklą leitenanto laipsniu. 1926 02 16 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis. 1929 11 23 suteiktas kapitono laipsnis. 1937 06 28 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Intend. skyrių ir 1937 12 01 perkeltas į Kariuomenės intendantūrą , paskirtas priėmimo komisijos nariu bataliono vado teisėmis. 1938 02 16 suteiktas intend. majoro laipsnis. 1940 08 24 suteiktas plk. leitenanto laipsnis. 1941 06 14 suimtas. 1942 09 05 Ypatingojo pasitarimo nuteistas 8 metams. 1952 m. grįžo į Lietuvą.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba