icon-sitemap

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1895 12 20 Kybartų vls., Šikšnių k, Vilkaviškio aps. – 1973 08 15 Detroite (JAV)] – mokytojas, vargonininkas. Vargonavo ir vadovavo parapijų chorams. 1945 m. pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. į JAV, apsistojo Detroite. Čia dirbo Dievo Apvaizdos parapijos vargonininku ir lituanistinės mokyklos mokytoju. Dalyvavo lietuvių organizacijų veikloje.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys/ sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

[gimė 1922 07 09 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1975 07 31 Detroite, MI] - futbolininkas. Mokėsi Kybartų g-joje. Žaidė futbolą Kybartų Jaunalietuvių sporto organizacijos komandoje, vadovaujamoje tėvo Prano Baziliausko. 1944 m. pasitraukęs į Vakarus, gyveno Vienoje, vėliau Innsbrucke, Austrija, nuo 1945 m. Augsburge, Vokietija, Hochfeldo, stovykloje; čia žaidė „Dainavos“  klubo komandoje, organizavo sportinį gyvenimą. Persikėlęs į JAV, apsigyveno Detroite. Dalyvavo JAV LB veikloje, žaidė futbolą liet. Sporto klubo „Kovos“ komandoje.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Klimkevičius, Algirdas (1934-). Lietuvos futbolo istorija. Žmonės, 1911-1990: [monografija] / Algirdas Klimkevičius. - Vilnius : Vaga, [2015]
3.    Šalies futbolo istorijoje - ir rajono futbolininkų pėdsakai. - Iliustr. - Rubrika: Įvairenybės // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2015, gruod. 3, p. 8.
4.    Šalies futbolo istorijoje - ir rajono futbolininkų pėdsakai. 2015. Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=37640

[gimė 1882 m. Kybartų pasodoje, – 1957 08 26] – visuomenininkas. 1890-1893 m. lankė rusišką Kybartų pasodos pradinę mokyklą. 1919 m. aktyviai dalyvavo Kybartų pasodoje kuriant lietuviškas savivaldos ir švietimo įstaigas. Buvo vienas iš 5 kybartiečių, 1920 m. sukūrusių Kybartų katalikų parapijos steigimo komitetą. Nepriklausomoje Lietuvoje dirbo Kybartų meteorologijos stotyje. Mirė 1957 m., palaidotas Kybartų kapinėse Bejerių šeimos kape.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys/ sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

[gimė 1876 Vilkaviškio aps. - 1957 11 03 Čikagoje] - JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

[gimė 1922 Matarnų k., Vilkaviškio aps. - 1947 05 23] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Vilkaviškio gimnazijos 6 klases, Žemės ūkio mokyklą. Antrosios sovietų okupacijos metu mobilizuotas į RA. 1945 m. grįžęs stojo į partizanų gretas. Buvo priimtas į Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės P. Plechavičiaus kuopos Žaibo būrį. Dalyvavo Jankų, Barzdų, Staškų, Saulėkaičių ir kituose mūšiuose. 1947 05 23 Paberžupio k., Būblelių vls., Šakių aps., buvo nukautas. 1999 09 06 suteiktas leitenanto laipsnis (po mirties).

Šaltiniai:
1.     Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002. - 407, [1] p.

[gimė 1915 09 15 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Kybartų aukštesn. komercinę mokyklą. Nuo 1936 09 19 mokėsi Karo mokykloje. 1937 09
15 ją baigęs ats., jaun. leitenanto laipsniu paleistas į pėst. specialybės karininkų atsargą.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002. - 407, [1] p.

Nuotrauka iš http://www.vistytis.puslapiai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1001:-petras-bendorius-tikroji-pavard-bendoraviius-lietuvos-pedagogas-tautosakos-rinkjas&catid=1:latest-news

[gimė 1863 Matlaukio k., Kaupiškio vls., Vilkaviškio aps. - 1906 11 19 Ūdrijoje (Alytus)] – pedagogas, tautosakos rinkėjas. 1879 - 1884 mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje. Mokytojaudamas rinko rusų geografinei draugijai lietuvišką etnografinę medžiagą, už kurią gavo sidabro medalį. Spaudą leidus, pradžios mokykloms parašė vadovėlius „Vaikų žvaigždutę“, „Aritmetikos uždavinių ir pavyzdžių rinkinį“ (su P. Daugirdu).

[gimė 1899 m. Kybartų gminos Lauckaimio k.] - savanoris kūrėjas. 1906- 1908 mokėsi Lauckaimio kaimo pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo nepriklausomybės kovose.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys/ sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas / Vilkaviškio krašto muziejus. - Vilnius: Petro ofsetas, 2009. - 128 p.

[gimė 1884 10 05 Griebčių k., Vilkaviškio rj.] - pažangus JAV lietuvių visuomenės veikėjas.
(papildyti) – 1904 m. emigravo į Kanadą. 1919 m. persikėlė į JAV. 1920 m. grįžo į Lietuvą, bet 1923 m. vėl išvyko į JAV. Aktyvus Amerikos Lietuvių darbininkų literatūros draugijos ir kitų pažangių organizacijų veikėjas. Nuo 1920 m. bendradarbiauja „Laisvėje“, „Vilnyje“ ir kituose pažangiuosiuose laikraščiuose.

Šaltiniai:
1.    Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1: A-J. - 1966. - 735, [1] p., 16 iliustr. lap.

Nuotrauka iš Berdenkovas, A. Skulptūra.– Kaunas, 2012.

[gimė 1958 05 04 Kybartuose] – architektas, mažosios plastikos meistras, dėstytojas. 1961 m. tėvams persikėlus į Vilkaviškį, ten baigė pradinę mokyklą1969 m – Vilniaus A. vienuolio vidurinės mokyklos moksleivis. 1975 m. įstojo į Vilniaus dailės institutą – studijavo architektūrą. 1983 m. išvykęs į Klaipėdą dirbo dailininkų darbo grupėje prie miesto vykdomojo komiteto: pirmąjį savo statinį suprojektavo prie įvažiavimo į laivų remonto įmonę, kūrė „Bočių“ restorano interjerą, buvusio Gamtos muziejaus Smiltynėje dviejų namelių interjerus, įvijus laiptus, kuriuos laiko dizaino iššūkiu ir pavykusiu sprendimu. 1985 m., mirus tėvui, grįžo į Vilnių. 1986-1988 m. Prekybos reklamos biure rengė parodų „Auksinis ruduo“ vitrinas, Matematikos institute Visoriuose kūrė kavinės interjerą. Nuo 1996 m. – laisvas menininkas: įsigijęs nuosavą dirbtuvę atsidavė savo drožiniams, drožė visą gyvenimą, dar nuo Vilkaviškio laikų. Nuo 2004 m. buvo pakviestas į Vilniaus dailės akademijos Interjero dizaino katedrą, kur iki šiol studentams dėsto kompoziciją. Surengė per 10 personalinių parodų, dalyvavo grupinėse dailininkų parodose Olandijoje, Latvijoje, Danijoje, Švedijoje. 2016 m. eksponavo naujausius savo darbus VDA galerijoje „Akademija“ ir kt. Yra išleistas jo darbų meno albumas „Alius Berdenkovas. Skulptūra“ (2012).

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba