icon-sitemap

J.Vaškevičius. 1920 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1898 05 20 Liukių k., Kaupiškių vls., Vilkaviškio aps.] – Vyties Kryžiaus kavalierius. 1919 02 07 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo kovose su bolševikais, bermontininkais ir lenkais. Apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi (1923), Savanorio medaliu (1929).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Nuotrauka iš http://vilkaviskis.lcn.lt/parapijos/bagotoji/_docs/avebarchyv.jpg

[gimė 1892 11 05 Šuklių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. - 1979 11 08 Ąžuolų Būdoje (Kazlų Rūda)] - kunigas, visuomenininkas. Baigė pradinę mokyklą, 1907 - 1912 Vilkaviškyje privačią g-ją (su valstybine teise). 1912 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją. Vysk. A. Karosas įšventino į diakonus. Vebeliūnas išvyko į Mogiliovą, o iš ten į Petrapilio seminariją. 1916 05 08 įšventintas kunigu. Įstojo į Dvasinę akademiją. 1917 m. revoliucija sumaišė daug kam mokslus, kunigas atsiduria Vilianuose (Latvija) vikaru. 1918 m. grįžta į Lietuvą ir vikarauja Plokščiuose. 1919 m. prelatas S. Olekas pasikviečia į Naumiestį. Vėliau vikaravo Miroslave (Alytus). Nuo 1927 m. klebonas Veiveriuose ir progimnazijos kapelionas. Nuo 1928 m. klebonas, o nuo 1930 m. dekanas Šakiuose. 1933 m. klebonas Pajevonyje ir Bartninkų dekanas. Nuo 1937 m. - Sintautuose (Šakiai) - išbuvo 10 metų. Čia pirmą kartą aptvėrė Sintautų kapines ir inicijavo misija, joms atminti šventoriuje pastatytas kryžius.

K.Vekerotas. 1927 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1902 01 29 Šelmių k., Vilkaviškio aps. – apie 1974] - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. 1919 03 09 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1920 05 14 pakeltas į jaunesniuosius puskarininkius. Dalyvavo kovose prieš bolševikus. Apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi (1919), Nepriklausomybės medaliu (1928), Savanorio medaliu (1931).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

[gimė 1926 08 01 Kybartuose, Vilkaviškio aps., mirė 2015 11 25 Čikagoje] - chemikas. Atvykęs į JAV, 1953 m. Ilinojaus universitete Urbanoje, IL, gavo chemijos bakalauro, 1957 m. Ilinojaus technologijos universitete Čikagoje, IL, magistro, vėliau ten pat daktaro laipsnius. 1959 - 1990 dirbo chemiku Argonno nac. laboratorijoje Argonne, IL. Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys: matalų fazių termodinamika, skysto natrio ir ličio technolotgija reaktoriuose, metalų hidridai, vandenilio akumuliavimas metaluose, radioaktyvių liekanų šalinimas. Spaudoje paskelbė apie 30 mokslinų straipsnių. Priklausė profesinėms organizacijoms: Amerikos chemikų draugijai, Mokslo tyrimo draugijai. JAV LB, „Santaros - Šviesos“ federacijos narys.

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615, [1] p.
2.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.
3.    Evaldas Veleckis. 2015. Prieiga internete https://www.draugas.org/2015/page/3/?post_type=mirties
4.    Evaldas Veleckis. Prieiga internete http://www.legacy.com/obituaries/chicagotribune/obituary.aspx?pid=176665887
5.    Evaldas Veleckis. Prieiga internete http://www.memorialobituaries.com/memorials/memorials.cgi?action=Obit&memid=215473&clientid=petkus

[gimė 1906 10 31 Vilkaviškyje; mirė 1981 01 01, Ohajuje] - pedagogas. 1928 m. baigė „Pavasario“ suaugusiųjų g-ją, 1928 - 1936 studijavo VDU humanitarinių mokslų fakultetą, 1940 parašė diplominį darbą - „Kapsų tarmės ribos ir jos pošnektės“ ir 1940 m. VU gavo diplomą. 1932 - 1944 g-jos mokytojas. 1946 m. įsteigė Dillingene liet. g-ją ir jai vadovavo. Bendradarbiavo „Lietuvos Mokykloje“, „Dirvoje“ ir kt.

[gimė Šiaudiniškių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] – savanoris kūrėjas. Mokėsi Šiaudiniškių pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m. pasibaigus Nepriklausomybės karui, iš kariuomenės išėjo.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

[gimė 1909 03 08 Kybartų k. ir vls., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės karininkas. I pasaul. karo metais su tėvais išvyko ir iki 1921 05 01 gyveno Jancevo mstl., Rusijoje. Grįžęs į Lietuvą 1929 06 22 baigė Kybartų „Žiburio“ aukštesn. komercijos mokyklą, dirbo Virbalio geležinkelio stoties prekių perdavimo agentu. 1931 10 29 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. Gyveno Kybartuose. Nuo 1933 04 12 LŠS narys, būrio vadas, sąjungos „Jaunoji Lietuva“ skyriaus vadas. 1937 11 23 pakeltas į leitenantus. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo Geležinkelių komendantūroje. 1940 12 30 paskirtas RA 29 ŠTK 184 šaulių divizijos 617 haubicų artilerijos pulko žvalgybos viršininku. 1941 07 tarnavo lietuvių karių Vilniaus įgulos atsk. artilerijos grupėje. Nuo1940 09 studijavo VU Ekonomijos fakulteto Finansų ir kredito skyriuje. Apdovanotas Latvijos Aizsargų nuopelnų kryžiumi (1939).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

[gimė 1855 Būdos k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1938 11 30 Marijampolėje] - mokytojas, knygnešys, daraktorius. 1878 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją, paskirtas mokytojauti Augustavo aps. (Lenkija) tarp unitų. Po dviejų metų (1880) perkeltas į savo gimtinę, į Paežerių mokyklą, 1883 m. - į Sasnavos mokyklą. Vaikus poterius mokydavo liet. kalba. Skaityti ir rašyti taip pat mokė lotyniškomis raidėmis lietuviškai. Gavę skundą ir padarę kratą pas mokinius surado kelias liet. knygas. Buvo areštuotas, nuvežtas į Marijampolės kalėjimą. Po savaitės paleistas, nubaustas 50 rb. bauda. Keturvalakių valdinėje mokykloje mokytojavo apie 40 metų. Pasirodžius „Aušrai“ buvo vienas aktyviausių aušrininkų. Mokytojaudamas valdinėse mokyklose slaptai mokė vaikus liet. skaityti ir rašyti, be to, dar liet. giesmių bei dainų, motyvuodamas, kad jam įsakyta mokyti tikybos. Po pamokų slaptai pasirinkęs kai kuriuos mokinius, mokė savo kambaryje lietuviškai iš liet. elementoriaus. Parūpindavo šiems savo mokiniams liet. elementorių. Rinko tautosaką. Buvo surinkęs apie 5000 įvairių kūrinių. Rašė straipsnius liet. enciklopedijai, lietuvių kalbos žodynui, periodinei spaudai.

Šaltiniai:
1.    Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai
1864–1904. -  Vilnius, 2004. P. 553–611

[gimė 1892 08 03 Budziškių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. - 1962 04 17 Lenkijoje] - kunigas. Baigė Seinų kunigų seminariją. 1915 07 17 įšventintas kunigu. Vikaravo Punske, iš kur apie 1927 m. lenkų ištremtas. 1928 08 14 stojo į marijonus. Ilgą laiką ėjo Varšuvos lietuvių Kūdikėlio Jėzaus bažnytėlės vicerektoriaus ir rektoriaus pareigas, reiškėsi liet. ir lenkiškose draugijose. Kurį laiką buvo Skorzec marijonų viceviršininkas, naujokų bei mokyklų mokytojas. Paskutiniais metais veikė sielovadoje Zichen, Glucholazy.

Šaltiniai:
1.    Lietuvių enciklopedija. T.33: Valeikienė – Vienne. - 1965. - 543 p.
2.    Sūduvos dvasininkai. D. 3: Trys šimtai Sūduvos dvasininkų. - 2012. - 290, [1] p., įsk. virš.
3.    Vencius Stasys. Prieiga internete http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1593

V.Venciaus kapas Aleksandravėlės miestelio kapinėse. 2006 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1897 07 24 Pilviškių k. ir vls., Vilkaviškio aps. - 1919 ] - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. 1919 03 11 savo noru stojo į Marijampolės karo komendantūros žvalgų komandą. Netrukus ji buvo perduota 2 –jam pėstininkų Algirdo pulkui. Dalyvavo kautynėse prieš bolševikus. Apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi (1919).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai : (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.) / Vilius Kavaliauskas. - Vilnius : Lodvila, 2012. - 276 p. : iliustr., nuotr., portr., faksim.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba