icon-sitemap

Nuotrauka iš http://asu.lt/universitetas-2/rektoriai/prof-vincas-vilkaitis/

[gimė 1892 01 16 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1943 01 19 Trofimovske (Jakutija)] - botanikas. 1912 - 1914 studijavo Peterburgo universitete. 1917 - 1921 - Marijampolės g-jos mokytojas. 1925 m. baigė Berlyno universitetą. 1925 - 1941 - Žemės ūkio akademijos Botanikos katedros vedėjas, 1934 - 1940 - rektorius; profesorius (1927). 1927 m. Žemės ūkio akademijoje (prie Dotnuvos) įsteigė Augalų apsaugos stotį ir iki 1939 m. jai vadovavo. 1941 m. buvo represuotas ir ištremtas. Paskelbė darbų apie javų kūles ir rūdis, runkelių, linų, vaismedžių ir uogakrūmių ligas; šie darbai sudarė pagrindą vėlesniems tų augalų ligų tyrinėjimams Lietuvoje. 1935 m. suorganizavo Žemės ūkio akademijos mokslininkų personalo kolektyvą Kamanų (Akmenės r.), vėliau - Šepetos (Kupiškio r.) pelkėms tirti. Paskelbė darbų iš žemės ūkio fitopatologijos, parazitinės mikologijos, apie botanikos dėstymą vid. mokyklose, išvertė ir parašė vadovėlių vid. mokykloms.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

[gimė 1909 11 09 Vilkaviškyje] - teisininkas, Lietuvos kariuomenės karininkas. Nuo 1922 m. mokėsi ir 1930 06 26 baigė Vilkaviškio „Žiburio“ g-ją. 1931 10 29 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1931 - 1935 studijavo VDU Teisių fakulteto Teisių skyriuje.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

[gimė 1865 Rudžių k., Augalų vls., Vilkaviškio aps. – 1944 01 19 Vilkaviškyje] – knygnešys. Liet. spaudą platinti pradėjo 1892 m., kai atitarnavęs rusų kariuomenėje apsigyveno Kudirkos Naumiestyje (Šakių r.). Vertėsi fotografo ir knygnešio amatu. Namuose buvo įsirengęs iš M. Lietuvos parsigabendamas liet. spaudos slėptuvę – sandėlį. Tarnaudamas rusų kariuomenėje buvo gavęs medicinos felčerio laipsnį. 1893 m. gavo felčerio tarnybą prie Vilkaviškio aps. gydytojo. Gyvendamas Vilkaviškyje toliau tęsė liet. spaudos platinimą. Iš jo liet. spaudos imdavo knygnešiai Juozas Navickas, Navicko sesuo Mičiulienė, Juozas Rimša ir kt. Daug spaudos nunešdavo 1892 – 1895 Vilkaviškyje dirbusiam gydytojui Petrui Matulaičiui.

Šaltiniai:
1.    Kaluškevičius, Benjaminas Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: [žinynas]/ Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos literatūros ir meno archyvas. - Vilnius: Diemedis, 2004 (Vilnius: Vilniaus spauda) 670, [1] p. : iliustr., portr. ; 26 cm

[gimė 1889 11 22 Pagerniavės k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps.] - farmacininkas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1909 m. baigė Smolensko g-ją Rusijoje, studijavo farmaciją Kazanės universitete. 1912 m. pašauktas į Rusijos kariuomenę, po apmokymų suteiktas praporščiko laipsnis. 1912 - 1914 m. dirbo provizoriumi Maskvos vaistinėse. Dalyvavo I pasaul. karo kovose austrų fronte, sužeistas. 1914 07 28 paskirtas 2 Sofijos pulko jaun. karininku, 1915 05 12 - Velikolužsko pulko kuopos vadu. Grįžus į Lietuvą 1919 03 27 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 2 pėst. pulko 8 kuopos jaun. karininku, 1919 04 23 - nerikiuotės kuopos vadu, 1919 06 20 - ūkio skyriaus viršininku. 1919 10 18 suteiktas majoro laipsnis. Nuo 1920 09 18 ats. kuopos vadas. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais, bermontininkais, lenkais. 1923 05 18 pakeltas į plk. leitenantus. 1932 m. paskirtas ypatingų reikalų karininku prie Vyr. kariuomenės štabo viršininko. Gyveno Kaune, buvo Šančių namų savininkų draugijos valdybos vicepirmininkas, Lietuvių evangelikų sąjungos steigėjas. Apdovanotas DLK Gedimino 3 laipsnio ordinu (1928), Lietuvos nepriklausomybės (1928), Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio (1929) medaliais; Rusijos kariuomenėje - Šv. Anos 4 laipsnio, Šv. Stanislavo 2 ir 3 laipsnio ordinais.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6. – 2006. – 250-251 p.

Brigados generolas E.Vimeris. 1929 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1885 09 28 Ančlaukio k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. - 1974 10 28 Berlyne (Vokietija)] - teisininkas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigęs Marijampolės g-ją 1906 08 31 savanoriu įstojo į Rusijos kariuomenę, tarnavo 28 art. brigadoje Kaune. Išlaikius egzaminus 1907 09 09 suteiktas praporščiko laipsnis. 1907 - 1911 studijavo Kijevo universitete, baigė Teisių fakultetą. 1913 09 09 suteiktas teismo vyr. kandidato laipsnis. 1919 02 03 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 02 15 paskirtas KAM juridinio skyriaus ypatingų reikalų karininku. 1919 07 07 perkeltas į Kariuomenės teismą, paskirtas nuolatiniu nariu. 1919 10 18 suteiktas kapitono laipsnis, 1919 12 14 pakeistas į teismo majoro, 1920 04 30 pakeltas į plk. leitenantus. 1923 09 02 paskirtas prokuroru, 1923 09 20 - Kariuomenės teismo valstybės gynėju. 1923 12 01 pakeltas į pulkininkus, 1929 11 23 - į generolus leitenantus. Be tiesioginių pareigų 1921 - 1922 buvo Kariuomenės teismo terminologijos komisijos pirmininkas, 1929 - 1930 Karininkų ramovės seniūnų tarybos ir kontrolės komisijos narys. 1923 - 1925 dėstė teisės mokslą Aukštuosiuose karininkų DLK Vytauto kursuose ir Aukštesniojoje policijos mokykloje.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

[gimė 1905 01 13 Pūstapėdžių k., Vilkaviškio vls. ir aps. - 1986 04 24] - inžinierius, Lietuvos kariuomenės karininkas. 1918 - 1922 mokėsi ir baigė Vilkaviškio „Žiburio“ g-jos 4 klases. 1928 m. baigė Kauno aukštesn. technikos mokyklą. 1930 10 25 baigė Karo mokyklą inžinerijos leitenanto laipsniu. Tarnaudamas Radviliškio g-joje dėstė karinį rengimą, buvo Radviliškio skautų Vytauto Didžiojo draugovės vadovas globėjas. 1938 11 23 pakeltas į kapitonus. 1939 10 paskirtas Vilniaus geležinkelių apsaugos kuopos vadu. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą tarnavo ryšių karininku tarp Lietuvos ir RA dalinių Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje. Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 179 šaulių divizijos pionierių bataliono mokyklos viršininku. 1941 09 01 paskirtas Geležinkelių valdybos Radviliškio ruožo garvežių ir vagonų dirbtuvių viršininku. 1944 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. emigravo į JAV, iki 1970 m. dirbo „General Motors“ automobilių bendrovėje projektavimo skyriuje. Apdovanotas ugniagesių „Artimui pagalbon“ 3 laipsnio kryžiumi (1935).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

Nuotrauka iš Veteranų klubo "Kelininkas" almanachas / Asociacija "Lietuvos keliai". Kn. 2. - Vilnius: Asociacija "Lietuvos keliai" [i.e. E. Palšaitis], 2011.- 441 p.

[gimė 1937 06 26 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – inžinierius. 1944 m. tėvai persikėlė į Alytų. 1955 m. baigė Alytaus I (berniukų) vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Kauno politechnikos instituto Hidrotechnikos fakulteto Kelių skyrių. 1960 m. baigęs institutą pradėjo dirbti Alytaus KSER – 22 darbų vykdytoju. 1963 – 1964 vadovavo tilto per Merkio upę I-ojoje Varėnoje statybos darbams. Nuo 1965 m dirbo inžinieriumi Techniniame skyriuje. 1966 m. Alytuje įkurta KSV-8. Buvo pradėta statyti ir valdybos pagrindinė bazė į kurią įsikėlė 1974 m. KSV-8  dirbo Techninio, Techninio ir gamybinio, Gamybinio ir planavimo skyrių viršininku, Gamybinio ir komplektavimo skyriaus viršininko pavaduotoju iki 1993 08 26. 1990 m. KSV-8 pavadinta Alytaus valstybine kelių tiesimo įmone, 1993 01 26 ji privatizuojama ir tampa UAB „Alksta“, kurioje dirbo Gamybinio bei techninio skyriaus viršininku.

[gimė 1865 10 10(12) Kybartuose, Vilkaviškio vls., Suvalkų gub. – 1890 04 02 Purviškių k., Vilkaviškio vls., Suvalkų gub.] – tapytojas. Iki 1890 m. laisvojo klausytojo teisėmis studijavo tapybą Peterburgo Dailės akademijoje. 1889 m. už piešinį iš natūros apdovanotas sidabro medaliu. Rusijos Dailės akademijos mokslo muziejuje Sankt Peterburge yra Visockio itališku pieštuku atliktas piešinys „Du pozuotojai“ (1889).

V.Vitkauskas. 1926 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

[gimė 1890 10 04 Užbalių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. - 1965 03 03 Kaune] - karinis ir
politinis veikėjas. 1908 - 1912 mokėsi Marijampolėje, Vilkaviškyje. 1914 m. eksternu baigė Aleksejaus g-ją Oriole. 1914 - 1916 studijavo Maskvos universiteto Matematikos fakultete, kartu mokėsi Stroganovo dailės mokykloje. 1916 10 01 baigė Aleksejaus karo mokyklą Maskvoje, suteiktas praporščiko laipsnis. 1917 03 baigė kulkosvaidininkų kursus prie Oranienbaumo karininkų šaulių mokyklos. Dalyvavo I pasaul. karo kovose Rumunijos fronte. 1917 11 kareivių tarybos pulko komiteto narys, palaikė ryšius su pulke veikusia bolševikų organizacija. 1918 10 grįžo į Lietuvą, VRM paskirtas Vilkaviškio aps. viršininku. 1919 02 01 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 11 18 suteiktas pėst. kapitono laipsnis.

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

[gimė 1912 01 15 Kybartuose, Vilkaviškio aps., mirė 1953 Ilinojuje] - ekonomistas, Lietuvos kariuomenės karininkas. 1924 - 1933 mokėsi ir baigė Kybartų „Žiburio“ aukštesn. komercijos mokyklą. 1935 09 15 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu, paskirtas 6 pėst. pulko būrio vadu. 1938 10 13 pakeltas į leitenantus. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo 5 kuopos vyr. karininku. Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 184 šaulių divizijos 294 šaulių pulko šaulių būrio vadu. Kilus Vokietijos - SSRS karui iš RA pasitraukė. 1941 07 lietuvių karių Vilniaus įgulos 2 apsaugos pulko būrio vadas. Nuo 1941 08 15 Vilniaus m. savivaldybės finansų skyriaus buhalteris, Maitinimo ir ūkio direkcijos revizorius, nuo 1942 07 10 pirmasis sekretorius, ekonomistas, nuo 1943 12 04 to paties skyriaus inspektorius ir revizorius. Nuo 1942 09 studijavo VU Ekonomijos fakultete. Nuo 1944 04 26 tarnavo VR 306 batalione Vilniuje.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba