icon-sitemap

Nuotrauka iš http://www.media.leu.lt/displayimage.php?pid=4430

[gimė 1938 04 01 Bartninkų k., Vilkaviškio aps.] - matematikas. 1963 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, nuo  1969 m. jame dėstė; profesorius (1987). Nuo 1987 m. mokslo reikalų prorektorius. Sukūrė neholonominių sąryšių teoriją. Išplėtojo tiesinių apibendrintųjų struktūrų pilnos invariantų sistemos radimo metodą. Apibrėžė aciklines sąryšių erdves ir įrodė jų stabilumą mažų deformacijų, nekeičiančių kreivumo, atžvilgiu. Sukūrė redukuotųjų diferencialinių pratęsimų ir juos atitinkančių redukuotųjų sąryšių teoriją, gavo kanoninius redukuotuosius sąryšius. 

Šaltiniai:
1.    Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 25. Venk-Žvo. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014. – 429-430 p.
2.    Lietuvos matematikai. Profesorius Romualdas Vosylius. 2000. Nr. 2. Prieiga internete http://web.vu.lt/mif/v.stakenas/a+o/2000-2/2000-2-25-29.pdf

[gimė 1889 10 06 Majoriškių k., Vilkaviškio aps.] - JAV lietuvių visuomenės veikėjas. 1910 m. išvyko į JAV, dirbo Liet. socialistų sąjungoje, Amerikos Lietuvių darbininkų literatūros draugijoje, Liet. darbininkų susivienijime ir kitose liet. organizacijose. Nuo 1919 m. gyveno Čikagoje. 1920 m. su kitais suorganizavo laikraštį „Vilnis“ ir dirbo jo spaustuvėje.

Nuotrauka iš http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-03-06-augustas-vymeris-papruses-liuteronu-kunigas/78263

[gimė 1869 12 16 Geisteriškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. - 1942 04 01 Tauragėje] - evengelikų-liuteronų kunigas. Mokėsi Marijampolės g-joje. Studijavo ev. teol. mokslus Tartų universitete, 1869 m. paskirtasgarlaivos parapijos kunigu, vėliau buvo Pabijanico (prie Lodzės) ir Vižainio parapijų kunigu, o nuo 1911 05 01 iki 1942 04 01 tauragės parapijos klebonu, kur dirbo kunigo ir visuomenininko darbą, rūpindamasis parapijiečių švietimu. Lietuvos vyriausybei pavedus jis su H. D. Sroka ir P. Titelbachu 1919 m. suorganizavo nepriklausomos Lietuvos ev. liut. konsistoriją ir buvo jos viceprezidentu iki 1925 m. 1922 - 1928 buvo lietuvių ev. liut. sinodo vicesenjoru. 1921 m. Tauragėje kartu su J. Vilkaičiu pradėjo organizuoti lietuvių mokytojų kursus, buvo Tauragės seminarijos ir vėliau komercinės mokyklos mokytojas. 1923 -  1925 Tauragėje ėjo suaugusių g-jos direktoriaus pareigas, rėmė lietuvių ev. liut. sąjungos „Pagalbos“ organizavimą (1923) ir padėjo ginti lietuvių ev. liut. teises bažnytiniuose reikaluose. Labai vertino lietuvių ev. liaudies giesmių melodijas ir buvo žymią jų dalį užrašęs, bet jo vertinga medžiaga II pasaul. karo metu žuvo.

[gimė 1887 11 08 Višyčio k., Vilkaviškio aps.] - nepriklausomos Lietuvos mokytojas. Lankė Vištyčio pradžios mokyklą, kurioje mokytojavo jo tėvas Liudvikas Vymeris. 1905 m. įstojo į Veiverių mokytojų seminariją. Mokytojavo Oklinų mokykloje, Suvalkų aps., Sosnovkoje, Saratovo guber., Klaipėdos pradžios mokykloje, Suvalkų aps. Mirus tėvui dirbo jo vietoje, Vištyčio pradžios mokykloje, Vilkaviškio aps. E. Vymeris Šaulių sąjungoje buvo narys rėmėjas.
 
Šaltiniai:
1.    Nepriklausomos Lietuvos mokytojai: 1918-1940 metų biografijos/ Kazys Račkauskas. - Vilnius: Gimtinė, 2018. - 479, [1] p.

[gimė 1898 Žaliosios k., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1916 m. baigė Mogiliovo g-jos 7 klases. Nuo 1916 07 26 tarnavo Rusijos kariuomenėje. 1917 06 06 baigė Omsko karo mokyklą, suteiktas praporščiko laipsnis. 1918 01 24 pakeltas į paporučikius. Dalyvavo kovose su lenkais Ukrainoje ir Baltarusijoje. Grįžus į Lietuvą 1921 10 07 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. Nuo 1921 10 13 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais. 1921 12 30 suteiktas leitenanto laipsnis. 1923 01 06 - 1923 03 01 dalyvavo mūšiuose su lenkais prie neutralios zonos. Apdovanotas Rusijos kariuomenėje Šv. Georgijaus 3, 4 laipsnio kryžiais.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1949 02 12 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – radiofizikas, mokslo darbuotojas. 1956-1967 mokėsi Kybartų vidurinėje mokykloje, mokyklą baigė aukso medaliu – pirmasis ir vienintelis aukso medalininkas per visą mokyklos istoriją. 1967-1973 studijavo Maskvos Energetikos instituto Radiotechnikos fakultete, įgijo inžinieriaus radiofiziko specialybę. Iki šiol dirba Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Radiofizikos katedroje. Dirbo mokslinį ir pedagoginį darbą, skaitė pranešimus vietinėse ir tarptautinėse konferencijose. Paskelbė per 60 mokslinių darbų, yra 9 išradimų autorius. Pagrindinė mokslinio darbo kryptis – įvairių puslaidininkinių darinių kompiuterinis modeliavimas. Vykdė keletą mokslinių projektų. Yra CERN grupės RD50, tiriančios dalelių detektorius., narys. 1985 m. apgynė fizikos-matematikos mokslų kandidato disertaciją. Antri metai su kitais mokslininkais kraštiečiais skiria PKD Mokslininkų fondo premijas gabiausiems Kybartų „Saulės“ progimnazijos ir K. Donelaičio gimnazijos moksleiviams.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

[gimė 1926 11 03 Vaišvilų k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps.] - dailininkė keramikė. 1950 m. baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. Nuo 1951 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1943 02 11 Dubėnų k., Keturvalakių apyl., Vilkaviškio aps.] – Kybartų neįgaliųjų žmonių reabilitacinio menų centro „Gyvybės jėga“ įkūrėja, poetė. Su kybartiečiais Albinu Simokaičiu, Adele Žemaitaitiene ėmėsi kūrybinės veiklos ir Kybartuose 1991 m. įkūrė Vilkaviškio r. žmonių su negalia reabilitacinį menų centrą „gyvybės jėga“. Šiai asociacijai vadovauja iki šiol. Surengė gausybę parodų, organizuodavo Amatų dienas. 1992 m. savo įvairiom progom sukurtus eilėraščius pasiuntė į poezijos konkursą Apskaitos muziejuje Vilniuje. Ten laimėjo I vietą bei piniginę premiją. Išleido 2 eilėraščių rinkinius „Po tėviškės medžiais“, „O kelias vis bėga“ (1999 m., 2007 m. leidykloje „Piko valanda“), 2015 m. – fantastinės prozos knygelę „Žydrųjų tolių vaikai“ („Dobilo“ leidykla). Be mezgimo, nėrimo, siuvinėjimo, keramikos, tapybos, dekupažo, poezijos ir prozos, dar yra įvaldžiusi 10 meno šakų.

Nuotrauka iš http://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/w/sov/394283/foto/525119/

[gimė 1923 08 04 Vištyčio k., Vilkaviškio aps.] - dainininkė (sopranas). 1948 m. baigė Kauno konservatoriją (P. Olekos klasę). 1948 - 1979 Lietuvos OBT solistė. Vaidmenys (> 40): Antonija (J. Offenbacho „Hoffmanno pasakos“), Čio Čio San, mimi (G. Puccini „Madam Baterflai“, „Bohema“), Fiordilidžė (W. A. Mozarto „Visos jos tokios“), Violeta, Džilda (G. Verdi „Traviata“, „Rigoletas“), Džuljeta, Margarita (C. Gounod „Romeo ir Džiuljeta“, „Faustas“), Lakmė (L. Delibes‘o „Lakmė“), Marfa (N. Rimskio - Korsakovo „Caro sužadėtinė“), Mikaela (G. Bizet „Karmen“), Rozina (G. Rossini „Sevilijos kirpėjas“), Safi (J. Strausso „Čigonų baronas“), Dalia (B. Dvariono „Dalia“), Eglė, Rasa, Elena, Ona (V. Klovos „Pilėnai“, „Vaiva“, „Duktė“, „Du kalavijai“), Tojana (A. Račiūno „Saulės miestas“). Gastroliavo SSRS.

Nuotrauka iš http://www.santaka.info/?sidx=37718

[gimė 1900 12 06 Virbalyje, Vilkaviškio aps. – 1990] – agronomas, publicistas, visuomenininkas. 1923 metais besimokydamas Dotnuvos žemės ūkio technikume jis dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime. Baigęs mokslus jis dirbo Lietūkio agronomu inspektoriumi "Pieno centre", o nuo 1928 m. jaunasis perspektyvus specialistas du metus žinias tobulinosi Kylio pienininkystės institute. 1930 m. viduryje grįžo į Lietuvą ir dirbo Klaipėdos krašto sviesto eksporto laboratorijos vedėju, nuo 1932 m. - dar ir Klaipėdos krašto Gubernatūros vyriausiuoju agronomu referentu žemės ūkio klausimams. Jis rūpinosi ūkininkų reikalais, vadovavo įsteigtai ūkininkų draugijai ir jaunųjų ūkininkų rateliui. Aktyvaus agronomo dėka 1932 m. Kintuose ir Usėnuose pastatytos naujos ir modernios pieno perdirbimo įmonės. 1933 m. gerai užderėjus bulvėms jis rūpinosi jų tikslingu panaudojimu. Jo rūpesčiu Lietūkis supirko 500 tonų bulvių ir barža nuplukdė į Kauno spirito gamyklą. Kad racionaliau būtų panaudota Šilutės krašte gaunama žaliava, netrukus Verdainės gyvenvietėje buvo pastatyta moderni spirito gamykla. Lietuvos žemės ūkio ministerija pagelbėjo įsigyjant naujus įrenginius, finansų ministerija šiam statiniui skyrė 60 tūkstančių litų. J.Zabielavičiui inicijuojant 1935 m. "Lietūkis" Klaipėdos Bomelsvitėje įsteigė akcinę bendrovę "Žuvis". Agronomo pastangomis čia buvo pastatytas pirmas fabrikas perdirbti ir saugoti žuvį naujai pastatytame šaldytuve. Daug naudos krašto žmonėms teikė įsteigtas vartotojų kooperatyvas "Gerovė". Be jo pagalbos ir tarpininkavimo neapsieita ruošiant žvejų regatas Juodkrantėje, Preiloje, Pervalkoje ir Karklėje, o Melnaragės žvejų sueigas - Giruliuose. Jis dalyvavo rengiant žvejų susitikimus įvairiuose Lietuvos pamario žvejų kaimuose.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba