icon-sitemap

Nuotrauka iš Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904 : [žinynas]

[gimė 1844 12 21 Simanėliškių dvare, Vilkaviškio aps. - 1929 07 21 Marijampolėje] - poetas, knygnešys. Dalyvavo 1863 m. sukilime. Baigęs Suvalkų g-ją, 1866 - 1915 mokytojavo Krosnoje, Marijampolėje, „Žiburio“ draugijos mokyklose. Bendradarbiavo „Aušroje“, „Unijoje“, „Šviesoje“, „Vilniaus žiniose“. Pasirašinėjo slp. T. Linkis. Paskelbė poemas „Istoriška daina apie Vilnių ir jo karalius nuo 1320 iki 1492 metų“, „Birutė“ (abi „Aušroje“ 1885), pasakėčių, humoristinių eilėraščių, lenkų poezijos vertimų. Buvo lietuvybės puoselėtojas, inteligentų slaptų pasitarimų dėl liet. spaudos atgavimo dalyvis. Bendradarbiavo su g-jos laikų bendramoksliu Kalvarijos vikaru, knygnešiu Adomu Grinevičiumi, padėjo jam platinti liet. spaudą. Nuo pirmojo numerio gaudavo „Aušrą“, platino ją. 1896 m. išėjo į pensiją ir apsigyveno Marijampolėje, bet ir toliau mokytojavo.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904 : [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. - Vilnius: Diemedis, 2004. - 670, [1] p. - ISBN 9986-23-117-5
2.    Žičkus (Žičkauskas) Tomas http://svetaines.emokykla.lt/kalbininkai/Projektas/Kalbininkai/Zickus_(Zickauskas)_Tomas.htm
3.    Apie tris Krosnos ąžuolus arba garbė tiems, kurie perėjo žemę gera darydami. Prieiga internete http://www.krosnosmokykla.lt/cms/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=355&cntnt01returnid=15
4.    Krosnos pagrindinė mokykla. Prieiga internete http://krosnospagr.ucoz.com/index/apie_mokykla/0-5

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1972 05 12 Kybartuose, Vilkaviškio r.] – statybos inžinierius, muzikantas. 1979-1990 mokėsi Kybartų K. Donelaičio vidurinėje mokykloje. Studijavo Vilniaus Gedimino technikos universitete. 1992-1994 – Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos orkestro muzikantas. 1994-1999 – „Vilkasta“ darbų vadovas. 1995-1999 – Vilkaviškio kultūros centro Kybartų pučiamųjų kvinteto vadovas, 1999 – 20004 – UAB „Statreksas“ ststybos darbų vadovas, projektų vadovas, 2004-2009 – UAB „Contestus“ statybų vadovas, darbo saugos koordinatorius, techninės priežiūros vadovas. Nuo 2001 m. iki šiol – UAB „MG Valda“ techninės priežiūros vadovas. Darbai ir projektai: 2011 m. iki dabar – gyvenamųjų namų „Antakalnio Terasos“ statybos, 2013 m. – VŠĮ „Vito Gerulaičio vardo teniso akademija“ daugiafunkcinio sporto paslaugų sveikatingumo komplekso plėtros, 2014 m. iki dabar – viešbučio patalpų Pilies g. 34, 36 Vilniuje techninės priežiūros vadovas, gyvenamųjų namų, administracinių patalpų Vilniuje, kituose Lietuvos miestuose statybos, rekonstrukcijų techninės priežiūros vadovas; Vilkaviškio pašto [nauja statyba, 1996 m.], dujų perpylimo stoties Pilviškiuose, genrangovo statybinių darbų vadovas.

R. Čėplos nuotr. iš http://www.santaka.info/?sidx=844

(1948-07-26 – 2014-10-24) Antanas Ziegoraitis gimė 1948 m. liepos 26 d. Klaipėdos universiteto menų fakultete įgijo orkestrinio dirigavimo ir atlikėjo kvalifikaciją. Nuo 1967 m. iki šiol yra Kybartų kultūros centro pučiamųjų orkestro „Kybartai“ meno vadovas. Nuo 1994 m. – Kybartų K. Donelaičio gimnazijos muzikos mokytojas-ekspertas. 1991–2009 m. – moksleivių ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių vyr. dirigentas. A. Ziegoraičio rūpesčiu Virbalio ir Vištyčio mokyklose atkurti pučiamųjų orkestrai. Siekdamas aukštesnio muzikinio lygio meno vadovas nuolat rengia edukacines ar koncertines programas su profesionaliais atlikėjais.

Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

[gimė 1974 06 17 Kybartuose, Vilkaviškio r.] – orkestro „Kybartai“ vadovas.Nuo 8-erių pradėjo groti Kybartų orkestre fleita, 1994 m. jame pradėjo dirbti medinių pučiamųjų instrumentų grupių koncertmeisteriu, nuo 2011 m. iš tėčio perėmė batutą ir orkestro vadovo pareigas. 2011 m. XI Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionate jaunoji orkestro karta (moksleiviai) A kategorijoje pelnė Grand Prix. 2012 m. XII Lietuvos PIO čempionate Kybartų orkestro moksleiviai B kategorijoje laimėjo Grand Prix. 2013 m. XIII Lietuvos PIO čempionate Kybartų orkestro moksleiviai C kategorijoje laimėjo Grand Prix. Visuose čempionatuose vadovas buvo pripažintas geriausiu savo kategorijos dirigentu. 2015 m. Čekijoje „Vajevoda Zbraslav“ pučiamųjų orkestrų festivalio konkurse su „Kybartinių‘ orkestru pelnė geriausio dirigento apdovanojimą. 2017 m. pavasarį „Kybartai“ tapo pirmuoju kolektyvu šalyje, pelniusiu trečią „Aukso paukštės“ apdovanojimą ir buvo pripažintas geriausiu mėgėjų orkestru Lietuvoje. 2017 m. balandį su Mažuoju Kybartų orkestru Kroatijoje, Splito orkestrų festivalio konkurse, Donatas Ziegoraitis pelnė geriausio dirigento apdovanojimą.

Nuotrauka iš Sūduvos dvasininkai. D. 1: Trys šimtai penkiolika Sūduvos dvasininkų. - 2009. - 329, [1] p.

[gimė 1892 11 07 Vilkaviškio aps. - 1968] - kunigas, teologijos licenciatas. Mokėsi pradinėje ir progimnazijoje. Baigė kunigų seminariją Seinuose. Seinų, Vilkaviškio vyskupijų kunigas. Vikaravo Griškabūdyje - globojo didelę „Pavasario“ kuopą, vikaras Marijampolėje. 1928 - 1935 kunigavo Aukštadvaryje. Studijavo Romoje. Grįžęs, nuo 1939 m. vėl dirbo Griškabūdyje. 1941 m. išsikelia į Alytų. 1949 m. sovietų valdžia ištremia į Sibirą. Grįžo 1955 m. ir čia dirbo kaip altarista. Nuo 19256 m. altarista Rumbonyse, po metų klebonauja. Nuo 1958 m. gyveno Karmėlavoje, Kauno dekanas. Mirė Kaune.

Šaltiniai:
1. Sūduvos dvasininkai. D. 1: Trys šimtai penkiolika Sūduvos dvasininkų. - 2009. - 329, [1] p.

Nuotrauka iš Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904.

[gimė 1877 03 28 Bebrininkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1962 06 19 Brooklyne, NY] - knygnešys, visuomenės veikėjas. Baigė Pilviškių pradžios mokyklą. Buvo Pilviškiuose S. Malaičio įkurtos draudžiamos spaudos platinimo kuopos iždininkas. 1901 m. išvyko į JAV. Liet siuvėjų profsąjungos Brooklyno skyriaus valdybos narys, Lietuvių socialdemokratų sąjungos 19-os kuopos sekretorius, iždininkas, pirmininkas, jos centro valdybai atstovavo ALTe. Nuo 1945 m. vienas BALFo direktorių, Liet. socialdemokratų sąjungos literatūros fondo vienas steigėjų ir iki mirties pirmininkas. II pasaul. karo pabėgėliams padėjo įsikurti JAV.

Šaltiniai:
1. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904 : [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. - Vilnius: Diemedis, 2004. - 670, [1] p.

[gimė 1881 Juodupių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. – 1947 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse] – knygnešys. Knygnešio Mykolo Žilinsko sūnus. Mokėsi Paežerių pradžios mokykloje ir Veiverių mokytojų seminarijoje, tarnavo caro kariuomenėje. Padėdavo tėvui Mykolui gabenti ir platinti liet. spaudą.

Šaltiniai:
1.    Kaluškevičius, Benjaminas Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: [žinynas]/ Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos literatūros ir meno archyvas. - Vilnius: Diemedis, 2004 (Vilnius : Vilniaus spauda) 670, [1] p. : iliustr., portr. ; 26 cm

Nuotrauka iš Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

[gimė 1899 03 25 Domeikų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1981] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Nuo 1913 m. mokėsi Kauno komercinėje mokykloje, evakuotoje į Vilnių, vėliau į Riazanę (Rusija). Grįžus į Lietuvą mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, 1921 10 19 pasiųstas į Karo mokyklą. 1923 01 09  su I kuopos kariūnais dalyvavo Klaipėdos išvadavime. 1923 10 15 baigė Karo mokyklą leitenanto laipsniu. 1924 12 13 baigė fizinio lavinimo kursus prie Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų. Buvo LŠS būri vadas. 1927 m. įstojo į slaptą „Geležinio vilko“ organizaciją, buvo Pilviškių būrio vadas. 1935 11 01 Pilviškių vid. mokyklos karinio rengimo mokytojas. Antrosios sovietinės opkupacijos metu įsitraukė į Lietuvos išlaisvinimo kovą. Jo sodyboje telkėsi Tauro apygardos štabo nariai, platino partizanų laikraštėlį „Girios balsas“. 1945 09 06 Marijampolės NKGB suimtas, kalėjo Marijampolėje. 1945 11 16 LSSR NKVD karo tribunolo nuteistas 10 metų lagerio ir 5 matams tremties. 1956 m. grįžo į Lietuvą. Buvo nuolat persekiojamas ir tardomas, paskutinį kartą KGB tardytas 1975 m. Mirė 1981 m., palaidotas Rokantiškių kapinėse Vilniuje. Apdovanotas Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu.

Šaltiniai:
1. Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

[gimė 1897 m. Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – savanoris kūrėjas. 1905-1907 mokėsi Kybartų pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1921 m. pasibaigus Nepriklausomybės karui, iš kariuomenės pasitraukė.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.

[gimė 1901 09 27 Vilkaviškio aps. - 1942] - kunigas. Baigė vietinę pradinę mokyklą, progimnaziją, Vilkaviškio kunigų seminariją. Pilviškių klebonas, Vilkaviškio vyskupijos vicedekanas. 1934 - 1937 vikaras Naumiestyje. 1938 06 29 vysk. A. Karosas pašventino kertinį akmenį naujos, mūrinės bažnyčios statybai, ją ir pradėjo naujasis klebonas. Akmenis, smėlį, žvyrą vežė parapijinių kaimų ūkininkai. P. Žilinskas su reikalais išvyko į Marijampolę ir netikėtai mirė. Bažnyčios statyba sustojo. Palaidotas Pilviškiuose, nebaigtos mūrinės bažnyčios šventoriuje.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba