Navininkų, Vižaidų k. vokiečių senosios kapinės

Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Kapines prižiūri Keturvalakių seniūnija. Į kapines patenkama nuo Patilčių kaimo pusės, lauko keliu važiuojant (einant) per brastą Rausvės upėje. Kapinės buvę aptvertos neaukšta, iš lauko akmenų mūryta tvora, kuri apžėlusi brūzgynais ir apirusi. Į kapines patenkama per šiek tiek aptvarkytą rytinę  jų  pusę, kita kapinių teritorija – nepraeinami brūzgynai. Kapinėse rasta betoninių antkapių, keli mediniai ir akmeniniai paminklai.  Pietinėje kapinių pusėje – pūdymas, kitur - ganyklos.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registras. Prieiga internete https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.51A0A59E4CCD/
2.    Navininkų, Vižaidų k. vokiečių. senosios kapinės. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas (2011). Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file2220.pdf

 • Aprašymas:

  Vokiečių senosios kapinės iš V pusės.

  Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/30ABD3F2-7045-49DD-BA35-485EE354E119

 • Aprašymas:

  Kapinių teritorija.

  Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/30ABD3F2-7045-49DD-BA35-485EE354E119

 • Aprašymas:

  Kapinių akmenų tvoros fragmentas.

  Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/30ABD3F2-7045-49DD-BA35-485EE354E119