icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Kryžiai Budavonės kankiniams

1941 06 22 bolševikų žiauriai nužudytiems kunigams: Vaclovui Balsiui, Jonui Petrikui ir Justinui Dabrilai Budavonės miške. Budavonės miške, kankinimo vietoje dar 1942 m. pagal kunigo Pijaus Brazausko projektą pastatytas paminklas – trys sujungti kryžiai. 1944 m., grįžus sovietams, paminklas susprogdintas. Dar Lietuvai nepaskelbus nepriklausomybės, tikintieji kreipėsi į rajono Vykdomąjį komitetą ir Partkomą leidimo atstatyti paminklą. Rajono religinių reikalų tvarkytojas J. Urbonas paprieštaravo. Tada nutarta griežtai pareikalauti, kad paminklą atstatytų rajono valdžia. Šie nesipriešino. Paminklas atidengtas 1989 m. birželio mėn., dalyvaujant apie 10 tūkst. Lietuvos gyventojų, pašventintas vyskupo Juozo Žemaičio.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio krašto kryžiai ir kryždirbiai/ sudarytoja Aušra Valuntaitė-Mickevičienė. - Vilkaviškis: Vilkaviškio krašto muziejus, 2007. – p. 28.
2.    Križinauskaitė R. Kančioje įprasminti likimai. 2006. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2006/07/21/atmi_04.html
3.    Mickevičiūtė V. Suvalkija mena skaudžius Budavonės įvykius. 2011. Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=21242
4.    Nenėnienė B. Budavonės kankinių atminimas gyvas žmonių širdyse. 2011. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2011/07/01/istdab_02.html
5.    Trys kankiniai Budavonės miške. 1990. Prieiga internete http://laiskailietuviams.lt/index.php/1990m-1-sausis/6996-trys-kankiniai-budavones-miske
6.    Žilinskas A. Budavonės kankiniai. 2014. Prieiga internete http://mususavaite.lt/budavones-kankiniai/

  • Šaltinis: http://www.xxiamzius.lt/archyvas/priedai/uzlaisve/20100702/uzlaisve_05.html

Susijusios asmenybės