icon-sitemap

Zaikauskienė Petrutė

Gimiau 1930 m. kovo 21 d. Duonelaičių kaime, Gražiškių valsčiuje, Vilkaviškio apskrity. Tėvai - Juozas ir Ona Žaliauskai, broliai - Albinas, Algimantas, Juozas ir sesuo Teresė.
1943 m. Gražiškių pradinėje mokykloje baigiau šešis skyrius. Besimokindama pradėjau piešti atvirukus, lipinau iš spalvoto popieriaus vaizdelius. Dvi gimnazijos klases baigiau jau Kybartų valstybinėje gimnazijoje. Tėvai buvo išnuomavę butą Kybartuose, tad iš namų nevažinėjau. Užėjus karui nutrūko mokslas. Šeimą iševakavo prie Vištyčio. Išbuvome evakuacijoje 7 savaites. Užėjus rusams 1944 m. pabaigoje grįžom į Duonelaičius. Daugiau nesimokiau, o pradėjau dirbti Gražiškių vykdomajame komitete raštininke - sekretorės padėjėja. Paskui apsivedžiau ir 1948 m. mane, vyrą Stasį , vyriausią dukrą Viliją ir mano mamą , brolius Algimantą ir Juozą bei seserį Teresę išvežė į Sibirą. Gyvenome Krasnojarsko krašte, Mansko rajone, Didžiojo Unguto kaime. (Tėtis jau buvo paimtas rusų į kalėjimą Mordovijoje. Brolis Albinas savanoriavo vietinėje Plechavičiaus rinktinėje.)

Sibire išgyvenom 10 metų. Gimė trys dukterys. Mergaitės dar buvo mažos, kai pradėjau piešti ant juodo audinio su klijais, dantų milteliais ir vandeniliniais dažais gėles, paukščius, alyvų darželius, šventus paveikslus. Dirbiniai patikdavo vietiniams gyventojams, lietuvės merginos užsisakydavo. Lietuvon grįžom 1958 m. Apsigyvenom Eitkūnuose, nes Kybartuose neregistravo. Po dviejų metų 1960 - aisiais atsikėlėm į Kybartus, nes vyras gavo butą gelžbetonio pastatytam name. Dirbau konditere Kybartų konditerijos ceche, restorane „Dobilas“, visuomeniniam maitinime. Iš visuomeninio maitinimo išėjau į pensiją. Grįžus iš Sibiro visąlaik piešiau laisvu metu.
Priklausau reabilitaciniam menų centrui „Gyvybės jėga“.
Pirmoji, 25 paveikslų, paroda įvyko Vilkaviškio kultūros namuose 1998 metais.
2001 m. pati didžiausia paveikslų paroda įvyko “Gyvybės jėgoje“. Centro vadovė Bronė Vyšniauskienė visad paimdavo ir paima į ruošiamas parodas mano darbų.
Paveiksluose dominuoja Lietuvos, Sibiro gamtos vaizdai, šventi: Kristus neša kryžių, Kristus alyvų daržely ir kt.
Darbų yra ir namuose, ir pas dukras, ir daug jų išsibarsčiusių po žmones; net yra Vokietijoje (Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčia), Australijoje („Trakų pilis“), Amerikoje („Trijų kryžių kalnas“) ir t.t.
Tėvų, vyro, dviejų brolių (gyvas tik Juozas)jau neturiu... mirusi ir vyriausioji dukra Vilija, gyvenu dabar pas dukrą Nijolę. Kitos dukros gyvena Vilniuje. Turiu net 7 anūkus.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba