icon-sitemap

Buragas Jeronimas

Kryždirbys ir stalius.
„Gimiau 1930 m. spalio 7 d. Bijotų kaime, Kybartų valsčiuje. Šeimoje buvome aštuoni žmonės: tėvai Jonas ir motina Ona, broliai Vladas, Juozas ir Jonas, seserys Joana ir Onutė. Aš buvau vyriausias. Jau nėra Joanos ir Vlado.
Pradinę mokyklą baigiau Šiaudiniškių dvare. O pirmąją gimnazijos klasę - Kybartų progimnazijoje. ( Dabar tame name - parduotuvė „Vilionė“) . Buvo 1944 – ieji. Rudenį šeimą ištrėmė į Vokietiją, tad mokslai nutrūko. Grįžom Lietuvon 1945 m. balandžio mėn. Mokslų netęsiau , nes buvo badas ir reikėjo ieškotis darbo. Man buvo 14 metų. Pas mus gyveno tėčio tėvai, tad buvo daug burnų. Senelis Jonas gražiai darė šliures, grėblius, kotus – viską, ko reikėjo buityje. Bet grįžus iš evakuacijos seneliui buvo 85 metai, tad medžio darbais jis jau neužsiėmė, buvo per daug nusilpęs.

Pradėjau dirbti pas ūkininką Šiaudiniškių kaime prie įvairių ūkio darbų, du sezonus atidirbau Marijampolės cukraus fabrike apskaitininku, o 1949 m. mūsų kaime sutvėrus kolūkį „Laimingas gyvenimas“ pradėjau jame dirbti sąskaitininku.
1951 m. buvau paimtas į tarybinę kariuomenę. Tarnavau 3 metus Altajaus krašto sostinėje Barnaule ir Kazachstane. Namo grįžau 1954 m. rudenį.  1956 m. sukūriau šeimą. 1957 m. su tėčio Jono ir žmonos Janinos pagalba Šikšnių kaime, priklausiusiam Gudkaimio tarybiniui ūkiui,  pasistačiau medinę bakūžėlę . O 1972 m. šio medinuko vietoje „išdygo“ mūrinukas. 
2 metus dirbau minėtame ūkyje staliumi, po to 8 metus statybos brigadininku,  18 metų statybos darbų vykdytoju, ir vėl 8 m. statybos brigadininku. Dirbdamas darbų vykdytoju baigiau 8 klases Prapuolenių aštuonmetėje mokykloje , vakarinį skyrių.
1990 m. išėjau į pensiją, tad atsirado daugiau laisvo laiko . Atėjus Nepriklausomybei, paskatintas  Gudkaimio kaimo šviesuolės Teresėlės Basanavičiūtės pagaminau pirmąjį kryžių . Aš gi buvau stalius ir mokėjau daryt medžio darbus, tad todėl ir ryžausi. Šitas kryžius stovi ties Gudkaimio – Šikšnių sankryža. Medį padovanojo  Pajevonio girininkijos girininkas Rymantas Vaičaitis. 
Mano daryti  dideli kryžiai dar stovi Gudkaimyje ( važiuojant link K.Naumiesčio, po kairei ), Gražiškiuose, Pajevonyje, mažesnių kryžių yra Virbalio ir Alvito kapinėse, Kryžių kalne. Be kryžių esu padaręs žvakidžių, rėmelių paveikslams, „mūkelių“ir kt. darbelių“.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba